Ungdomsfullmäktige

1600 unga tycker till om kommunens verksamheter! Möten och dialog mellan unga och politiker! Unga skriver motioner direkt till kommunens olika nämnder. Alla förslag återkopplas till unga.

Ungdomsfullmäktige 2019/2020

Invånardialoger – ersatte elevernas motioner i år

Hör politikerna berätta om vilka förslag som kom fram under dialogerna och hur politikerna konkret ska arbeta med dem.

Lorents Burman, kommunalråd

Tomas Teglund, ordförande nämnden för support och lokaler

Joakim Wallström, ordförande i fritidsnämnden

Daniel Sjögren, ordförande i kulturnämnden

Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden

Jeanette Velander, tillförordnad ordförande för- och grundskolenämnden

Felicia Lundmark, ordförande gymnasienämnden

Under Ungdomsfullmäktigedagen 2019 kom det fram önskemål från ungdomarna att de vill möta politiker och beslutsfattare på sina egna arenor och direkt framföra sina åsikter till politiker och tjänstepersoner.

Utifrån detta önskemål har i år representanter från kommunens förvaltningar och nämnder besökt sju skolor i kommunen för att föra en dialog med ungdomarna. Dialogerna riktade sig inte bara till elever i åk 8 och i åk 2 på gymnasiet utan till samtliga eleverna på skolorna.

Skolorna som besöktes var Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet, Ursviksskolan, Kågeskolan, Bolidenskolan, Bureåskolan och Lejonströmsskolan. Övriga skolor bjöds in att delta vid dialogtillfällena vid dessa skolor. På Baldergymnasiet deltog exempelvis representanter från fristående gymnasieskolor. I Kåge deltog representanter från bland annat Norrhammarskolan och Björkskolan.

En till två politiker per nämnd har funnits på plats under dialogerna. Politikerna har, liksom vid ungdomsfullmäktigedagen, deltagit som representanter för sin nämnd och inte för sitt politiska parti. Tjänstepersoner från respektive förvaltning har varit med för att notera vilka synpunkter, frågor och åsikter ungdomarna har framfört.

Tidigare år har Ungdomsfullmäktige avslutats med en ungdomsfullmäktigedag där elever och politiker har träffats. I denna omgång av ungdomsfullmäktige har invånardialogerna ersatt elevernas motioner.

Ungdomsfullmäktige 2018

Resultat från mentometeromröstningen:

Resultat årskurs 8 grundskolan
Resultat årskurs 2 gymnasiet

Ungdomsfullmäktige 2017

Resultat från mentometeromröstningen:

Resultat årskurs 8 grundskolan
Resultat årskurs 2 gymnasiet

Ungdomsfullmäktige 2016

Resultat från mentometeromröstningen.

Resultat årskurs 8 grundskolan
Resultat åk 2 gymnasiet

Rapporter från Ungdomsfullmäktige 2014-2016

I rapporterna beskrivs Ungdomsfullmäktiges syfte och hur det fungerar samt vilka frågor som Ungdomsfullmäktige vill se en förändring på i Skellefteå kommun.

Rapport 2014
Rapport 2015
Rapport 2016

Kontakt

Jörgen Svedberg, demokratilots
Kultur- och fritidskontoret/FRIS
Skellefteå kommun
070/563 53 35

Skicka epost

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-05-07