Halkbekämpning

Här kan du läsa om serviceförklaringen för halkbekämpning.

Vad är en serviceförklaring?

Skellefteå kommuns ansvar

  • erbjuda ett prioriterat gång- och cykelvägnät, som sandas när halt väglag råder.
  •  utföra dokumenterade kontroller för behov av halkbekämpning vid väderomslag
  • utföra tätare halkbekämpning under vardagar på busstationen och busshållplatserna längst Kanalgatan samt de gång- och cykelstråk som är högtrafikerade
  • ta undan kanter på det prioriterade gång- och cykelvägnätet samma dag som angränsande vägar blivit snöröjda med plogbil
  • invånare i Skellefteå kommun kan hämta gratis sandningsgrus för att sanda vid sin fastighet
  • det vid vägomledningar ska finnas alternativ halkbekämpad väg för
  • gång- och cykelled
  • framkomlighet för gång- och cykeltrafik lyfts fram som en specifik punkt vid tekniska kontorets träff med snöröjnings- och halkbekämpningspersonal.

Ditt ansvar:

Hör av dig till kundtjänst om du upplever brister i halkbekämpningen.

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00 tryck 3.

Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Kontakta oss

 

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2020-01-16