Undersökningar och rapporter

Fritid Skellefteå arbetar för att utveckla fritiden i kommunen. Det är viktigt för oss att ta reda på vad medborgarna tycker om fritidsutbudet och våra verksamheter. Många av undersökningarna riktar sig mot ungdomar, som är en viktig målgrupp.

Fritid Skellefteå gör varje år flera olika undersökningar som ligger till grund för verksamheten. Här får du några exempel.

ANDT-undersökningen

Enkät som genomförs varje år i september. Cirka 2000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 omfattas. Syftet är att kartlägga drog- och alkoholvanor hos ungdomar och resultatet bildar underlag för förebyggande insatser. FRIS - Förebyggande rådet i Skellefteå - ansvarar för undersökningen.
Läs mer om ANDT-undersökningen (pdf, nytt fönster)

Fritidsundersökningen

Inför den nya mandatperioden 2015-2018 beslöt fritidsnämnden att göra en enklare fritidsundersökning istället för den omfattande kultur- och fritidsvaneundersökningen. 2 000 enkäter varav 1 000 till centrala Skellefteå och 1 000 till ytterområdena skickades ut till ett slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Enkäten bestod av frågan "Dina visioner och önskemål om fritidsinriktning i Skellefteå" utifrån 19 förslag plus eget förslag genom att välja "Annat" med fritextsvar.

Läs mer om Fritidsundersökningen (pdf, nytt fönster)

Fritidsgårdsenkäten

Enkäten genomförs varje år i februari och omfattar alla elever i årskurs 7 - 9 i kommunen. Syftet är att kartlägga hur nöjda ungdomarna är med fritidsgårdsverksamheten och resultatet kopplas till fritidsgårdarnas årliga besöksstatistik och åtagande. Fritidsgårdarna ansvarar för undersökningen.
Läs mer om Fritidsgårdarnas enkätundersökning (pdf, nytt fönster).

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Enkät som genomförs vart fjärde år i maj. Svarsgruppen är cirka 5500 slumpvis utvalda kommunmedborgare i åldern 10-69 år. Syftet är att kartlägga invånarnas deltagande och intresse av det befintliga kultur- och fritidsutbudet samt inventera önskemål om framtiden. Undersökningen bildar underlag till målformuleringar och politiska beslut i fritids- respektive kulturnämnden. Fritid Skellefteå har ansvaret.
Presentation om Kultur- och fritidsvaneundersökningen (pdf, nytt fönster).
Här kan du se själva enkäten (pdf, nytt fönster).

NKI - Nöjd Kund Index

Undersökningen genomförs varje år på kommunens idrottsplatser, ishallar, inomhusbad, utomhusbad samt campingplatser. Syftet är att ta reda på hur nöjd kunden är utifrån givna påståenden som får rangordnas och betygsättas. Fritid Skellefteå ansvarar.
Läs mer om sammanställning NKI här (pdf, nytt fönster).

Trygghetsindex

Trygghetsindex utgår från antal brott per 100 000 invånare och andel medborgare som upplever oro för brott i procent. Uppgifterna kommer ifrån Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Bland de 50 största kommunerna var Skellefteå på fjärde plats 2014. 2014 var Västerbotten det län i landet som hade minst brottslighet och att medborgarna i länet upplevde sig som tryggast i landet.
Här kan du läsa mer om Trygghetsforum.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-10