Man i rullstol fiskar från fiskebrygga

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan kommunicera och få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig service. Tillgänglighet är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utvecklas och uppleva en god livskvalitet.

I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav på hur tomter och byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation samt ändring och ombyggnad. Både allmänna lokaler, arbetslokaler och bostäder ska uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet. I Boverkets föreskrift och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader finns också krav på hur sådana miljöer ska utformas (extern länk, nytt fönster).

Läs gärna mer i Plan- och bygglagen i länksamlingen till höger.

I lagen finns också krav på befintlig byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika lokaler. Här hittar du mer information om enkelt avhjälpta hinder och hur du kan anmäla dessa till kommunen.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet.
Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Flera konventioner och andra internationella åtaganden ställer krav på tillgänglighet som en mänsklig rättighet. Frågor och svar samt annan information om lagändringen finns samlat på Diskrimineringsombudsmannens webbplats (extern webbplats, nytt fönster).

Tillgänglighetsrådgivaren hjälper dig

Skellefteå kommun har en anställd tillgänglighetsrådgivare som heter Christina Nyberg. Tillgänglighetsrådgivaren har specialkompetens när det gäller utformning av den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och vilka krav lagstiftningen ställer. Du kan kontakta tillgänglighetsrådgivaren via e-post eller kundtjänst 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12