Två barn bästa vänner

Utbildning och arbete

Att ha ett jobb eller en sysselsättning som känns meningsfull är en av de viktigaste sakerna för att känna sig som en del av ett sammanhang, för att kunna bidra med sin kunskap och för att kunna utvecklas. Det ger både ökad ekonomisk självständighet och självförtroende. Grunden till våra framtida jobbchanser läggs redan när vi börjar skolan. Därför är det viktigaste av allt att alla barn har rätt att lära sig och trivas i skolan, oavsett funktionalitet.

Arbete

Personer med funktionsnedsättning står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Arbetslösheten i kommunen är som allra störst bland personer med ofullständig utbildning, personer med funktionsnedsättning, utrikes födda samt de över 55 år. Dessa grupper står för drygt 60 procent av hela antalet arbetslösa i Skellefteå kommun.

Som arbetsgivare handlar det om att våga tänka utanför ramarna. Att se möjligheter och kompetens istället för svårigheter och begränsningar. Skellefteå kommun kan vara en föregångare när det gäller att anställa personer med olika funktionsvariationer på olika håll i organisationen. Att människor med olika förmågor får ta plats och utvecklas leder till spännande utveckling av både arbetsklimat och innovationer i form av produkter, tjänster och arbetstillfällen.

Framgångar

I november 2016 tilldelades Skellefteå kommun ett hedersomnämnande för tillgängligt arbetsliv i Europakommissionens tillgänglighetstävling Access City Award. Här kan du se nomineringsfilmen för Skellefteå.

Skellefteå kommun placerade sig glädjande nog på en andra plats i riket på området arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning när Myndigheten för delaktighet gjorde sin stora kommunuppföljning 2016.

Här kan du läsa mer om hur kommunerna har arbetat med funktionshindersfrågorna

Här kan du hitta mer information från socialförvaltningen om arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.


Utbildning

Elever med funktionsnedsättning har idag inte samma möjligheter i skolan som andra barn. Det visar sig i att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Det spelar stor roll för möjligheten till arbete. Det är en stor utmaning för skolan, men utbildning på alla nivåer måste kunna utformas så att den motverkar de konsekvenser som olika funktionsnedsättningar kan föra med sig.

Det handlar dels om fysisk tillgänglighet, alltså att kunna ta sig till, in i och runt i skolan. Men det handlar också om andra sorters tillgänglighet: att använda alternativ pedagogik så som muntliga genomgångar, förhör eller presentationer, film, bildstöd eller studiebesök så eleven får använda flera sinnen. Det behövs kompenserande hjälpmedel, exempelvis dator eller läsplatta med talsyntes, tal-till-textprogram, översättnings- och rättstavningsprogram, talböcker och inlästa läromedel.


Diskriminering och trakasserier

Ingen ska utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Det är en förutsättning för att arbetsmarknaden och utbildningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det behöver hos varje arbetsgivare och i varje skola finnas planer för att motverka diskriminering och ett aktivt arbete med normkritik och attityder. 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-07-20