Jämställdhet

Skellefteå kommun vill vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som är attraktiv att bo och verka i. En förutsättning är att jämställdhet blir en naturlig del i kommunens verksamhet. Arbetet med jämställdhet tar aldrig slut. Det är en pågående process. Det är en fråga som är viktig för hela samhället; flickor och pojkar, kvinnor och män.

Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet är det nationella övergripande målet för jämställdhetspolitiken - att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för att lyckas med det är att jämställdhetsperspektivet byggs in i vardagen, i ordinarie processer för beslut, planering, uppföljning och utveckling.

CEMR-deklaration (Council of European Municipalities and Regions)
Skellefteå kommun har skrivit på den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

CEMRs sex principer

  1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
  2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra orättvisor bekämpas
  3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
  4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
  5. Jämställdhetsintegrering av alla kommuners/regioners verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
  6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång

 

Som stöd i arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter har Skellefteå kommun deltagit i SKLs (Sverige kommuner och landstings) program hållbar jämställdhet under 2012-2013. Projektet är nu avslutat. Du kan läsa mer om projektet hållbar jämställdhet här.


I det fortsatta arbetet har kommunstyrelsen beslutat

  1. Jämställdhetsintegrering ska tillämpas i kommunens olika verksamheter. Detta innebär ett kontinuerligt pågående arbete för att öka jämställdheten och åstadkomma hållbar jämställdhetsutveckling.
  2. Nämnderna har i uppdrag att integrera och synliggöra jämställdhetsarbetet i ordinarie styrdokument, till exempel bokslutsrapporter. Detta innebär att synliggöra prioriteringar, utföra arbetet och göra uppföljningar.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-29