Rekommenderade skrivsätt för Skellefteå kommuns verksamheter

kultur- och fritidskontoret

gymnasiekontoret

kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

skolkontoret

socialkontoret

Support och lokaler

 

nämnder

Utvecklande exempel och resonemang

 

Skellefteå kommun

Ordet kommun i Skellefteå kommun skrivs med litet k.

 

kultur- och fritidskontoret

staben

fritid- och idrottsavdelningen

ungdoms- och folkhälsoavdelningen

kulturavdelningen

biblioteksavdelningen

 

 

Förkortningar som utläses som ett ord skrivs med små bokstäver och inleds med stor bokstav, till exempel Fris.

Anläggningar med eget namn inleds med stor bokstav (till exempel Norrvalla).
Namn på fritidsgårdar inleds med stor bokstav (till exempel Holken).
Badhus, bibliotek och andra ortsanknutna anläggningar skrivs med stor bokstav i ortsnamnet, liten bokstav i anläggningen (Bureå badhus, Bolidens bibliotek, Skellefteå stadsbibliotek). Detsamma gäller sporthallar i anslutning till skolor (till exempel Jörns sporthall, Auraskolans sporthall).

Byske Havsbad och Skellefteå Camping är inarbetade varumärken där båda ingående orden inleds med versal.

 

gymnasiekontoret

centraladministrationen

Anderstorpsgymnasiet

Baldergymnasiet

Naturbruksgymnasiet

vuxenutbildningen

arbetsmarknadsenheten

 

kommunledningskontoret

HR strategi och utveckling

Kvalitet och förnyelse

Kommunikation

Ekonomi, finans och juridik

Samhällsutveckling

Näringslivsutveckling

 

enheten för samhällsplanering

enheten för mark och exploatering

marknadsenheten

enheten för högre utbildning och forskning

internationella enheten

 

Samhällsbyggnad

Verksamhetsutveckling

HR

Ekonomi & nämnd

Projektledning

 

Fysisk planering

Hamn & logistik

Räddningstjänst & sotning

Gator & parker

Vatten & avfall

Miljö & hälsa

 

Plan

Trafik

Lantmäteri, lantmäteriet

Bygg

 

Centralförråd, centralförrådet

Verkstad, verkstaden

Transport

Hamn, Port of Skellefteå

 

Räddningstjänst, räddningstjänsten

Sotning, sotningen

 

Projekt & planering

Gata & väg

Park & natur

Belysning

Parkering

 

VA

Avfall

 

Miljö

Konsument- & överförmyndarverksamhet

Konsument Skellefteå

 

skolkontoret

område Öst

område Väst

område Syd

område Nord

Anm. Då väderstrecken ovan föregås av ”område” uppstår karaktären av geografiska egennamn, därav de inledande versalerna.

 

HR-teamet, hr-teamet

bemanningsteamet

ekonomiteamet

nämnds- och ledningsteamet

skolskjutshandläggare

Nyanlända

Resurscenter

barn- och elevhälsan

lokalteamet

avdelningen för digitalt lärande

pedagogiska stödteamet

språkteamet

utvecklingspedagoger

 

Namn på skolor och förskolor inleds med stor bokstav då de syftar på skolenheten eller byggnaden. Då namnet har karaktären av funktion (miljöskola, grundsärskola, lägerskola, ferieskola eller bara skola och förskola) används liten begynnelsebokstav.

Exempel: Sjungande dalens skola, Bergsbyskolan.

Förteckning över rättskrivna skolnamn
 

socialkontoret

Avgifter och färdtjänst

Ekonomi- och kvalitetsutveckling

personalutvecklingsenheten

Bemanningscenter

Schemacenter

 

Stöd och service

Vård och omsorg

individ- och familjeomsorgen

 

Verksamhetsstöd

beslutsenheten

 

Boende och daglig verksamhet

Socialpsykiatri

Personlig assistans

 

beslutsenheten

utvecklingsenheten

Hälso- och sjukvård

hemtjänst

äldreboende

 

Barn och ungdom

öppenvården

familjerätten

socialdistrikt

Försörjningsstöd

Solkraft

 

familjerådgivningen

Familjegården

Klara

Centrum för kvinnofrid

Centrum för män

fältverksamheten

Ungdomshälsan

överförmyndaren

Fixarmalte

Fixarmärta

 

Boenden av olika karaktär har nästan alltid egennamn, vilka inleds med stor begynnelsebokstav.


Support och lokaler

Kommunhälsan

Måltid, måltidsavdelningen

Utveckling, utvecklingsavdelningen

IT, IT-avdelningen (eller it-avdelningen)

Kommunikation, kommunikationsavdelningen

Fastighet, fastighetsavdelningen

Personalsupport

Ekonomisupport

 

Förskola

Skola

Äldreomsorg

 

Kundnära IT

IT-infrastruktur

 

säkerhet

sekretariat

informationsenheten

kundtjänst

internservice

helpdesk

 

Drift, driftssektionen

Projekt, projektsektionen

Städ, städsektionen

 

Lönecenter

HR och rekrytering

 

Verksamhetsekonomi

Ekonomicenter

Inköp, inköpsenhetenNämnder

bygg- och miljönämnd

bygg- och miljönämndens arbetsutskott

demokratiberedning

fritidsnämnd

fritidsnämndens arbetsutskott

för- och grundskolenämnd

för- och grundskolenämndens arbetsutskott

gemensam måltidsnämnd

gemensam nämnd för drift av personalsystem

gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster

gemensam överförmyndarnämnd

gymnasienämnd

gymnasienämndens arbetsutskott

kommunfullmäktige

kommunfullmäktiges presidium

kommunfullmäktiges valberedning

kommunstyrelsen

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd

konsumentnämnd

kulturnämnd

kulturnämndens arbetsutskott

nämnden för support och lokaler

nämnden för support och lokalers arbetsutskott

personalnämnd

samhällsbyggnadsnämnden

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

socialnämnd

socialnämndens arbetsutskott

socialnämndens individarbetsutskott

valnämnd

överförmyndarnämnd

 

Utvecklande exempel och resonemang

En stor bokstav ändrar innebörden

Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och sektioner med liten begynnelsebokstav när det är funktionen som avses (till exempel kommunfullmäktige, gymnasiekontoret eller informationsenheten). Detta är grundregeln som all offentlig verksamhet rättar sig efter.

Ibland kan funktionen ha karaktären av egennamn och skrivs då med stor bokstav. Denna stora bokstav blir viktig då namnen består av allmängiltiga begrepp (till exempel Samhällsutveckling eller Stöd och service). En stor bokstav hjälper läsaren att förstå att det handlar om en organisatorisk enhet.

Dessa meningar är identiska, men lägg märke till att innebörden förändras beroende på användandet av liten och stor bokstav:

I Skellefteå kommuns mässmonter stod näringslivsutveckling i centrum.
I Skellefteå kommuns mässmonter stod Näringslivsutveckling i centrum.

På mötet fanns det några nyfikna som ville veta mer om samhällsbyggnad.
På mötet fanns det några nyfikna som ville veta mer om Samhällsbyggnad.

Gör det enkelt för invånarna att förstå

Använd i första hand benämningar som innehåller -kontoret, -avdelningen, -sektionen eller annan organisatorisk enhet. Det skapar tydlighet.

Om ett verksamhetsnamn består av två olika funktioner bör dessa åtskiljas med och. Ett så kallat et-tecken (&) kan användas i stället för ordet och, men då bara när det gäller den organisatoriska enheten. Skriv till exempel Uppdraget utförs av Gator & parker (avdelningen) men Samhällsbyggnad ansvarar för gator och parker (gator och parker i största allmänhet).

 


Läs mer i myndigheternas skrivregler (pdf, nytt fönster)


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-03-01