Samordningsförbundet Skellefteå

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting bildar tillsammans Samordningsförbundet i Skellefteå. Förbundet utvecklar, tillämpar och tar ett samlat ansvar för en helhetssyn på individens behov och insatser.
Visionen är alla i arbete – egen försörjning.

Mål

Samordningsförbundets mål är att finansiera tidiga och samordnade insatser som syftar till att motverka behovet av omfattande rehabilitering.
Individuellt förebyggande insatser och/eller förebyggande insatser för vissa riskgrupper kan vara aktuella.

  • Minst 50 % av totala antalet individer som deltar i samordnad rehabilitering erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet.
  • Minst 75 % av de individer som deltar i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet
  • Alla individer upplever att de hade stora möjligheter att påverka genomförandet av insatserna.

 

Målgrupp

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Målgruppens storlek är ca 2 100 personer i åldern 18-64 år och av dessa cirka 300 ungdomar mellan 18-24 år.

Den enskilde individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd till enskilda individer och ungdomar ska prioriteras i projektet.

Aktiviteter kan bland annat bestå i:

  • gemensamma handlingsplaner
  • arbetsrehabilitering
  • arbetsträning
  • psykosocial eller medicinsk rehabilitering
  • utbildning
  • arbetsmarknadsprogram
  • praktik m.m.

Skellefteå kommun bistår samordningsförbundet med samordnarinsatser i form av planering/beredning, verkställighet, utvärderings/uppföljningsinsatser och information.

Även kontakter med och stöd till olika intressenter, koordinering av olika aktiviteter samt kontakter med representanter för de fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell nivå ingår.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07