Kommunens krisberedskap

En kris är per definition när man drabbas av en allvarlig och oförberedd händelse. Så hur kan en kommun egentligen förbereda sig för en större kris? I Skellefteå finns beredskapen på flera nivåer – från en övergripande krisledning hos kommunledningen till en krisplan på varje större arbetsplats.

Skellefteå kommun är, liksom övriga kommuner i landet, skyldig att ha en beredskap för samhällskriser. Staten har också ett avtal med kommunerna om att dessa ska utföra vissa extra tjänster utöver de grundläggande kraven.

Vad och när är det en krissituation?

Exempel på en krissituation kan vara smittsamma sjukdomar, olyckor som omfattar utsläpp av radioaktivitet eller gas, infrastruktursvikt då till exempel vatten, avlopp, el eller fjärrvärme inte fungerar. Och så finns händelser kopplade till kriminalitet som terror och hot samt social oro, exempelvis rykten om personer eller kravaller.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-03