Krisorganisation

Centrala uppgifter för kommunen är att se till att allmänhet och media får information om det inträffade, samt att vatten och avlopp fungerar. Vi ser också till omsorgen om de hjälplösa, till exempel äldre och sjuka, som en prioriterad uppgift.

Krisledningen i Skellefteå

Vi är skyldiga att ha en plan och en nämnd som tar ansvar för arbetet med krishanteringen. I Skellefteå har kommunstyrelsens arbetsutskott blivit den nämnd som har detta ansvar. Kommunchef är högsta beslutande tjänsteperson i krisarbetet.

Upplysningscentral

Skellefteå kommuns upplysningscentral och webbplats har en viktig funktion i en krissituation. Det är hit du kan vända dig för att få information om det inträffade. Vid en krissituation informeras allmänheten om upplysningscentralens telefonnummer via lokalradion, annonser, informationsblad och via den här webbplatsen.

Förutom att informera allmänheten om det inträffade vid en krissituation är Upplysningscentralens uppgift att ge:

  • informationsservice till anhöriga och till drabbade.
  • informationsservice till allmänhet.


POSOM

POSOM-gruppen kliver in när en kris inträffar i kommunen och erbjuder hjälp och stöd till drabbade och deras anhöriga. POSOM har lokala krisstödsgrupper i kommunens serviceorter, med ett nätverk av olika kompetenser som kan samverka vid en kris.

Krisberedskap i skolorna

Krisberedskap hittar man även ute på de större kommunala arbetsplatserna. Skolorna är ett bra exempel. Varje skola har en egen krisplan där man planerar för åtgärder vid små och stora kriser.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2016-12-01