Samverkansgruppen - arbetsgång vid samverkan (MBL)

Nedanstående bild speglar den arbetsprocess som äger rum vid ett sam-verkansmöte. Inför mötet har deltagarna tagit del av dagordning samt olika handlingar som ligger till grund för frågorna på mötet.Illustration som visar samverkansmötets arbetsprocess; Dagordning och handlingar före mötet, mötet startas, dialog och efterfenhetsbyte, sammanfattning av förslag och sedan är samverkan fullgord. Dokumentation genom hela mötet (protokoll).

På dagordningen ska det framgå vad som är informationsärenden och vad som är samverkansärenden. Mötet består sedan av olika delar och slutligen skrivs protokoll om de ärenden som har behandlats av samverkansgruppen. Protokollen ska vara tillgängliga för alla medarbetare, enligt samma princip som dokumentationen vid arbetsplatsträffar.

Samverkansgruppen är inte beslutande i ärendet – det är alltid den chef som har delegation på den beslutande nivån som fattar det formella beslutet.


Observera! Ajournering för förstärkt samverkan och förhandling enligt MBL §14 innebär att arbetsgivaren inte kan verkställa beslut förrän detta är fullgjort.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-12-04