Samverkansprocessen

Samverkansgruppen ska främst vara ett forum för information, diskussion och samverkan före chefens beslut i aktuella personal- och verksamhetsfrågor.

Bilden syftar till att tydliggöra gången vid enighet, oenighet, och förstärkt samverkan. Huvudsyftet med samverkan är att uppnå konsensus, det vill säga att komma överens.

Illustration: Skellefteå kommuns samverkansprocess. 

Fakta

MBL är en förkortning av medbestämmandelagen.

Samverkansprocessens syfte är att från idé till beslut öka inflytandet och delaktigheten i arbetet genom att medarbetarna ges goda möjligheter till information och medskapande.

7 dagar – den tid den fackliga organisationen har på sig att efter avslutad oenig samverkan eller avslutad oenig förstärkt samverkan, hos chef begära förhandling enligt MBL § 14.

Ajournering innebär att samverkansmötet tillfälligt avbryts på begäran av någon part. Chef och fackliga ombud får viss tid att var för sig fundera och samtala om hur ett ärende, förslag bäst kan lösas, obs skyndsamt.

Förstärkt samverkan innebär att någon av parterna i samverkansgruppen begär medverkan av sakkunnig person från arbetsgivaren och fackliga organisationer. Exempelvis: Medverkan av kommunhälsan, huvudskyddsombud, högre chef, annan facklig företrädare.

Ansvarig nämnd: Personalnämnden
Informationen granskades: 2017-12-04