Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Gatuavstängning Svedjevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Svedjevägen stängs av mellan väg 372 och Lagergatan 19/8-6/9 för byggnation av rondell på väg 372.
Område: Skellefteå
Plats: Svedjevägen
Planerad start: 2019-08-19
Förväntas klart: 2019-09-06
Mer om arbetet:

 

Gatuavstängning Norrbölegatan korsningen Norrbackagatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Tillfälligt förbud mot fordonstrafik Norrbölegatan korsningen Norrbackagatan mellan 19/8-23/8, se karta
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-08-19
Förväntas klart: 2019-08-23
Mer om arbetet:

Gatuavstängning Norrbölegatan 

Gatuavstängning Svedjevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Svedjevägen stängs av mellan V372 och Lagergatan för byggnation av rondell på väg 372.
Avstängningen är från 2019-08-19 och till 2019-09-06.
Område: Skellefteå
Plats: Svedjevägen
Planerad start: 2019-08-19
Förväntas klart: 2019-09-08
Mer om arbetet:

 

Avstängning på Nordanåområdet
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med vecka 31 (1 augusti) kommer området framför entrén till museet på Nordanå att stängas av. Nya plattor ska läggas från parkeringen i norr, förbi ankdammen och en bit ner på Ernst Westerlunds allé. Arbetet förväntas pågå fram till oktober 2019. Besökare hänvisas till innergården för entré till kulturcentrum och museet.
Område: Skellefteå
Plats: Nordanå
Planerad start: 2019-08-01
Förväntas klart: 2019-10-31
Mer om arbetet:

Parkeringsplatsen intill Hallen kommer inte att vara tillgänglig. Bilar hänvisas till parkeringen mot Storgatan alternativt intill Ernst Westerlunds allé.

Vägen till lanthandeln och Nordanågården påverkas inte av arbetet. Alla besöksmål på området har öppet under byggtiden.

Följ skyltningen på plats.

Ombyggnad av Köpmangatan i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: Köpmangatan i Burträsk byggs om och målet är att den ska upplevas mer som en centrumgata. Gatan kommer att öppnas upp och tidvis vara avstängd. Alla fastigheter kommer att åtkomliga under byggtiden men följ alltid skyltningen på plats.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2019-08-01
Förväntas klart: 2020-05-29
Mer om arbetet:

Illustration över nya Köpmangatan Burträsk 

 

Arbetet startar i augusti 2019 och gatuarbetet förväntas vara klart under våren 2020. Trädplantering kan eventuellt komma att göras efter att gatan är helt klar och därför bli senare än våren 2020.

Ny förskola på Falkträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas sommaren 2019.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-11-30
Ny förskola på Mobacken
Status: Pågående
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas sommaren 2019.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Sommargata på Storgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Juni till slutet av september kommer Storgatan, mellan Trädgårdsgatan och Hörnellgatan, att vara förvandlad till en sommargata. De förberedande arbetena startar den 22 maj, och därmed blir framkomligheten för motorfordon begränsad.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan, längs Stadshuset
Planerad start: 2019-05-22
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:
Sommargata på Storgatan

Från juni månad fram till slutet av september kommer Storgatan att vara förvandlad till en ”sommargata”. Gaturummet kommer att möbleras med blomsterurnor, cykelställ och bänkar för att skapa en grönare och trivsammare miljö. Cykelbanan på norra sidan kommer att ledas ned på körfältet på Storgatan och parkeringsplatserna försvinner. Nya skyltar och vägmarkeringar ska guida trafiken rätt, gatan kommer delvis att bli enfilig.

Tyck till om sommargatan

Förvandlingen av Storgatan till en sommargata görs som ett test för att skapa fler gröna och trivsamma rum under sommarsäsongen. Därför är vi intresserade av hur våra invånare upplever den.

Här kan du svara på några frågor om sommargatan

Rivning Vitbergsstugan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Rivning beräknas börja till våren. Rivningen beräknas pågå i ca 3-4 mån. Blir grönområde.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-05-13
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

 

Viktoriabrons fundament förstärks
Status: Pågående
Arbete som utförs: Trafikverket utför underhållsarbete för att förstärka Viktoriabron.
Arbetet kommer framförallt att pågå under bron och E4 kommer att vara öppen som vanligt.
Område: Skellefteå
Plats: Viktoriabron
Planerad start: 2019-05-13
Förväntas klart: 2019-12-31
Mer om arbetet:

Vid brofästet, på både norra och södra sidan om älven, kommer material och utrustning att ställas upp, se rödmarkerade områden på bilden.
Följ anvisningar på plats.

Viktoriabron_underhållsarbete 

Vägarbete på Klockarbergsleden
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vecka 19 påbörjas arbetet för en gång- och cykelväg längs Klockarbergsleden. Arbetet beräknas vara klart i mitten av september. Från ungefär mitten av juni kommer del av körbanan användas för att bygga gång- och cykelväg vilket innebär begränsad framkomlighet längs själva Klockarbergsleden.
Område: Skellefteå
Plats: Klockarbergsleden
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

 

Nya ledningar längs Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva längs Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan för att lägga nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas starta under vecka 18-19 och vara klart 2020. Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad och tillfälliga avstängningar i vattnet kan förekomma.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:
Vi gräver för nya ledningar

Snart börjar vi gräva längs Vitbergsvägen och Norra Stationsgatan för att lägga nya vatten- och avloppsledningar. Ledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut. Syftet med åtgärderna/ renoveringen är att ni som fastighetsägare ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten och ett fungerande avlopp.
Ledningsarbetet beräknas starta vecka 18-19 och vara klart under hösten 2020.
För att arbetet som kräver att vi stänger av riksväg 95 ska gå så fort som möjligt kommer vi att arbeta i skift och ha personal på plats mellan kl. 06.00-22.00 vardagar under de första fyra veckorna.

Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad.
Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Eftersom vi ska byta ut vattenledningen så kommer vattenleveransen till din fastighet tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Vibrationsmätningar

Skellefteå Kommun har anlitat Nitro Consult för vibrationsmätningar och de ansvarar för att löpande hålla er informerade om arbetet. 

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Grovåterställningen planerar vi att genomföra löpande. Finåterställning sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.
Vi återställer till gräsmatta men om man har övriga ersättningsanspråk, som för att flytta växtlighet eller annat, kan man skicka in detta efter att arbetet slutförts.

Information

Ytterligare information skickas ut i samband med att arbetet startas upp. Följ alltid skyltning på plats.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet
Avstängning på Krukmakargatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området.
Område: Skellefteå
Plats: Krukmakargatan
Planerad start: 2019-04-08
Förväntas klart: 2020-08-31
Mer om arbetet:
Krukmakargatan

Delar av Krukmakargatan har genom detaljplan gjorts om till kvartersmark. Det innebär att delar av Krukmakargatan söder om Karlgårdsvägen inte längre är gata (det vill säga inte längre är allmän plats). Byggnationer på kvartersmarken innebär att genomfartstrafik inte längre är möjlig.

 

Avstängning på Krukmakargatan

Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området. Gångtunneln under Skråmträskvägen kommer vara öppen för gångare och cyklister under hela perioden. Omledning krukmakargatan

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv. Renoveringen väntas stå klar 2020.
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2019-01-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-05-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.

Vecka 30:
Fjärrvärme och kyla ska dras in till Kulturhuset från östra sidan av byggnaden. Arbetet kommer att innebära störningar längs Torggatan från vecka 30 fram till vecka 36. Gångvägen kommer att vara öppen som tidigare, men kan komma att justeras i sidled och tidvis få stängsel på båda sidor, beroende på vart i arbetet vi befinner oss.

Arbetet var planerat att starta i början av juli men har flyttats fram till augusti.

Visst arbete med att lyfta trästommarna på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Sprängningar i Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på det nya industriområdet i Bergsbyn. Sprängningarna genomförs på vardagar mellan 07-19 och kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter.
Område: Bergsbyn
Plats: Nya industriområdet i Bergsbyn
Planerad start: 2018-09-10
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

Mer information och kontaktperson vid frågor finns på northvoltett.skelleftea.se

Örjanshallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras hela Örjanshallens bad- och omklädningsrumsdel. Idrottshallen är öppen som vanligt.
Område: Skelleftehamn
Plats: Koppartorget
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-08-30
Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Floraskolan och Florahallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Ny förskola i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: I Burträsk byggs en ny förskola med fyra avdelningar. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2020-01-06
Mer om arbetet:
Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

Eddaparken planeras vara klar under 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Rivning Brännans aktivitetshus och Nöjesfabriken
Status: Planerat
Arbete som utförs: Brännans aktivitetshus och Nöjesfabrikens lokaler ska rivas. Start hösten 2019.
Område: Skellefteå
Plats: Fågelgatan 28
Planerad start: 2019-10-31
Förväntas klart: 2020-05-23
Mer om arbetet:

 

Vi planerar att bygga en ny cirkulationsplats på Sunnanå
Status: Planerat
Arbete som utförs: Snart börjar vi mest troligt bygga en ny rondell där Skråmträskvägen korsar Karlgårdsleden som en del i den nya trafiklösningen mellan Skellefteås norra och södra stadsdelar.

Arbetet beräknas starta på måndag vecka 35 och pågå till november 2019.
Område:
Plats: Skellefteå
Planerad start: 2019-08-26
Förväntas klart: 2019-11-01
Mer om arbetet:

Begränsad framkomlighet
Under perioden kan framkomligheten tillfälligt vara begränsad. Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Materialförvaring
Upplag för material kommer att placeras strax söder om infarten till äldreboendet Sunnanäng. En del tyngre trafik kan därför förekomma dagtid mellan Skråmträskvägen och Lantmannagatan (infart till fotbollsplanerna på Nyckelpigan).

Återställningsarbete
Återställningsarbetet planeras under våren och sommaren 2020.

 

Området som är markerat med rött på kartan visar vart cirkulationsplatsen ska byggas. Från oktober 2019 planeras därefter fortsättningsarbetet med anslutningsvägen till den nya bron (pil, norrut) samt att bygga om Krukmakargatan till en gång- och cykelväg (streckad linje österut).


Frågor
Vi hoppas på överseende med störningar som kan uppstå. Du kan när som helst vända dig till kundtjänst om du har frågor, tel 0910-73 50 00, tryck 3 eller skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se. Men du, börja alltid med att kolla på www.skelleftea.se/driftinfo för att se om svar på dina funderingar finns här.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-22