Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vattenavstängning Spån-, Finslipar- och del av Mekanvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi stänger av vattnet vid 12-tiden för hela Spånvägen, hela Finsliparvägen och del av Mekanvägen medan vi lagar en kran. Jobbet blir troligen klart under eftermiddagen. En vattentank ställs ut vid korsningen Mekanvägen / Södra Hällgrensvägen.
Område: Ursviken
Plats: Spån-, Finslipar- och Mekanvägen
Planerad start: 2018-12-11
Förväntas klart: 2018-12-11
Mer om arbetet:
Vägavstängning på väg 805 pga broarbete över Hästbäcken
Status: Pågående
Arbete som utförs: På grund av anläggande av bro över Hästbäcken längs Väg 805 kommer vägen att stängas av vid Hästbäcken från 12 december kl 06:00 till 17 december kl 06:00. Trafikanter ombeds använda alternativa vägar under denna tid.
Område: Boliden
Plats:
Planerad start: 2018-12-11
Förväntas klart: 2018-12-17
Mer om arbetet:
Hästbäcken ligger längs väg 805 mellan Brutorp och Finnfors.
Vi gräver för ny vattenledning
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva längs gång- och cykelvägen norr om Lövgränd, mellan Mo I Ranagatan 184 och Skiftesgatan 90 för att förnya befintlig vattenledning.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2018-11-19
Förväntas klart: 2019-02-28
Mer om arbetet:

Ledningen är i dåligt skick och behöver bytas ut. Syftet med renoveringen är att ni som fastighetsägare och boende ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten. Ledningsarbetet beräknas starta tidigast vecka 47 och vara klart under februari 2019.

Lövgränd 
Karta: Området som är markerat med rosa på kartan visar vart arbetet kommer utföras.

Begränsad framkomlighet
Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs gång- och cykelvägen vara begränsad. Det kommer förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Tillfälliga avstängningar av vattnet
Eftersom vi ska förnya vattenledningen så kommer vattenleveransen tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så har du ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Återställningsarbete
När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Den slutgiltiga återställningen planerar vi att genomföra under sommaren/hösten 2019. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigstället ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.

Frågor
Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst, tel 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.se

Grävning för nya vattenledningar
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snart börjar vi gräva vid grönytan norr om Kamvägen, vid Kamvägen 26 till 30 (se bifogad karta), för att lägga nya vatten- och spillvattenledningar. Ledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut. Syftet med renoveringen är att fastighetsägarna ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten samt ha ett fungerande spillvattensystem.
Ledningsarbetet beräknas starta tidigast v 49 och vara klart under januari 2019.
Område: Burträsk
Plats: Kamvägen
Planerad start: 2018-11-19
Förväntas klart: 2019-01-31
Mer om arbetet:
Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs gång- och cykelvägen mellan Backgatan och Kamvägen vara begränsad. Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Eftersom vi ska byta ut vattenledningen så kommer vattenleveransen tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Den slutgiltiga återställningen planerar vi att genomföra under sommaren/hösten 2019. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.

Kamvägen Burträsk 

Området som är markerat med rött på kartan visar vart arbetet kommer utföras.

Avstängd gång- och cykelväg vid Anderstorpsgymnasiet
Status: Pågående
Arbete som utförs: På grund av byte av vattenledning är gång- och cykelvägen öster om Anderstorpsgymnasiet avstängd mellan 19 november och 31 december 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2018-11-19
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:

Följ skyltar på plats. Den skyltade omledningsvägen framgår av kartbilden.

Anderstorpsgymnasiet gång- och cykelväg 

Krukmakargatan avstängd – förbud mot trafik med fordon
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Krukmakargatan har genom detaljplan gjorts om till kvartersmark. Det innebär att delar av Krukmakargatan söder om Karlgårdsvägen inte längre är gata (det vill säga inte längre är allmän plats). Byggnationer på kvartersmarken innebär att genomfartstrafik inte längre är möjlig.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle/Sunnanå
Planerad start: 2018-11-15
Förväntas klart: 2019-12-31
Mer om arbetet:

Förbud mot fordonstrafik gäller från 16 november 2018 och tills vidare. Förbudet gäller inte byggtrafik till fastigheten Rösträknaren 1. Följ anvisningar på plats.

Krukmakargatan avstängning 

Gatuavstängning Mullbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Mullbergsvägen kommer att stängas av i samband med att nya hus ska byggas på Mullberget.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen
Planerad start: 2018-10-08
Förväntas klart: 2019-04-30
Mer om arbetet:

Det är säkerhetsavståndet som gör att trafiken samt gående inte kommer att kunna passera arbetsplatsen.
Omledning öster ut kommer att ske till Torsgatan samt västerut Väg 372 för både gående och bil.
Gatuavstängning mullbergsvägen oktober 2018

Gatuavstängning på Skolgatan i Bureå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Mellan 5 oktober och 31 december är skolgatan i Bureå avstängd för all fordonstrafik. Anledningen är ett arbete med byte av vatten- och avloppsledning.
Område: Bureå
Plats: Skolgatan
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:
Arbetet kommer att påbörjas vid Lillgatan och sedan röra sig väster mot Skolan allt eftersom det blir färdigt.

De röda linjerna på kartan visar var avstängningen är.

Följ anvisningar på plats.

TA skolgatan 

Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.

Vecka 49:
Spontning på södra delen av byggplatsen påbörjas. Spontning innebär att järnbalkar placeras i gropen som en temporär vägg för att undvika att lös jordmassa rasar ner. När järnbalkarna ska slås ned i jorden uppstår både oljud och vibrationer i marken.
Arbetet sker måndag-fredag kl. 06:30-18:00.

Vecka 1, 2019:
Spontning på norra delen av byggplatsen påbörjas.
Södra Järnvägsgatan stängs av onsdag 2 januari kl 09.00. Preliminärt stängs gatan helt för fordonstrafik. Tidpunkt för när Södra Järnvägsgatan åter kan öppna är beroende av hur byggprojektet går. Uppdaterad information kommer i början av januari.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Avstängning av del av Nygatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Uppdatering 28 november
Gatuavstängningen på Nygatan från Tjärhovsgatan och öster ut kommer att förlängas, så att den går förbi Södra Lasarettsvägen. Förändringen kommer att ske torsdag 29 november och gälla till senast 21 december.

Nygatans körfält mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av arbete med nya vatten- och avloppsledningar. Avstängningen gäller från måndag 24 september. Arbetet beräknas att pågå till och med 30 november, men kan bli klart tidigare.
Område: Skellefteå
Plats: Nygatan, mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan
Planerad start: 2018-09-24
Förväntas klart: 2018-12-21
Mer om arbetet:

Karta_driftinfo_Frigg_slutgiltig_2 

De röda linjerna på kartan visar avstängningarna. Följ anvisningar på plats.

Nygatan: Avstängd för fordonstrafik mellan Tjärhovsgatan och Södra Lasarettsvägen. Avstängningen omfattar även korsningarna. Gång- och cykeltrafik kan passera.

Tjärhovsgatan: Avstängd för genomfartstrafik mellan Storgatan och Kanalgatan. Gång- och cykeltrafik kan passera.

Parkering: Ett 20-tal parkeringsplatser på Balderskolan stängs av och infarten till parkeringen flyttas västerut längs Nygatan.

 

Uppdatering 6 november

Från och med 7 november, vid lunchtid, kommer ett körfält på Nygatan att öppnas för biltrafik. Gående kommer fortfarande kunna passera på södra sidan, vid Hemmakväll.

Sprängningar i Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med v 37 påbörjas sprängning av berg på det nya industriområdet i Bergsbyn. Sprängningarna genomförs på vardagar mellan 07-19 och kommer att pågå av och till fram till hösten 2019. Den övervägande delen av sprängningarna kommer att utföras denna höst och vinter.
Område: Bergsbyn
Plats: Nya industriområdet i Bergsbyn
Planerad start: 2018-09-10
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

Mer information och kontaktperson vid frågor finns på northvoltett.skelleftea.se

Örjanshallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras hela Örjanshallen.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-08-30
Mer om arbetet:

 

Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik. Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller 2018-08-31 -- 2019-05-05.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2019-05-05
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

Avstängning gång- och cykel Viktoriabrons östra sida 


 

Gatuavstängning längs Bölevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Bölevägen kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Bölevägen
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Bölevägen 

Floraskolan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Ny förskola i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: I Burträsk byggs en ny förskola med fyra avdelningar. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn byggs om under 2018/2019
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Badhusparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Badhusparken till en ljusare och tryggare park.

Badhusparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Badhusparken_flygfoto 

Bakgrund till arbetet

Parken har en central placering i orten, den knyter ihop de viktigaste stråken och funktionerna i samhället. Parken anlades 1951 och har med tiden blivit sliten och mindre använd, därmed har den börjat inge en otrygg känsla.

Parken är egentligen två små parker som åtskiljs av en större gång- och cykelväg. De två delarna ska knytas samman med vegetation, vilket medför att parken upplevs större och mer innehållsrikt. 

Renoveringen av parken ska inkludera: nya träd och planteringar, nya gångar, aktivitetsytor och samlingsplatser, fontän och renovering av dammen med nya tekniska lösningar. Ny belysning inklusive effektbelysning samt ny möblering. Dessutom ska entréerna till parken förtydligas för att locka in fler människor.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12