Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vägarbete grävning ventil Skeppargatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Bdx ska gräva upp en ventil i korsningen Nygatan och Skeppargatan som läcker.
Det kommer att vara begränsad framkomlighet för biltrafik i korsningen men gående kommer att kunna passera.
Yta av Skeppargatan som kommer att behövas är idag okänd men BDX hoppas kunna hålla ett körfält öppet.
Arbetet är från 2019-10-15 till senast 2019-11-08 men förhoppningsvis går arbetet mycket snabbare.
Område: Skellefteå
Plats: Nygatan / Skeppargatan
Planerad start: 2019-10-15
Förväntas klart: 2019-11-08
Mer om arbetet:

 

Vi gräver ner nya ledningar på Nordanå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Inför att det nya vattenverket i Medle ska öppna fortsätter arbetet med att gräva ner nästa etapp med vatten- och avloppsledningar på Nordanå.
Grävarbetet koncentreras till området mellan svandammen och korsningen Södra Lasarettsvägen/Strandgatan.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-10-14
Förväntas klart: 2019-11-30
Mer om arbetet:

Begränsad framkomlighet

Avstängning Nordanå hösten 2019 

Under arbetstiden stängs gång- och cykelvägen mellan Storgatan och Strandgatan av (orange streckad linje på kartan). Cyklister och fotgängare hänvisas istället till gång- och cykelvägen längs Storgatan röd markering på kartan.

Boende intill den avstängda gång- och cykelvägen kan ta sig fram med bil via infart från Nordlandergatan/Storgatan.

Besöksparkeringarna vid Ernst Westerlunds allé samt vid korsningen Storgatan/Nordlandergatan kommer vara öppna som vanligt.

Följ avisningar på plats.

Renovering av Forskargatans lekplats
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av Forskargatans lekplats påbörjas under våren 2020. Den gamla lekplatsen har rivits och runt området har träd avverkats.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-10-14
Förväntas klart: 2020-06-01
Mer om arbetet:

Forskargatans lekplats 

Vi gräver för uppdimensionering av spill- och dricksvattenledning
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi kommer gräva för uppdimensionera spill- och dricksvattenledningen med början från E4:an mot Villavägen med planerad start v.41. Arbetet beräknas pågå fram till v.48. Cykelbanan kommer bitvis vara helt uppgrävd och kommer vara avstängd för gång och cykel. Under vecka 41 kommer även träd avverkas som förberedelse inför arbetet.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-10-07
Förväntas klart: 2019-11-29
Mer om arbetet:

Arbetet är en del av exploateringarna på södra sidan av Sunnanå och Falkträskområdet. Uppdimensioneringen är för att säkerställa att där detta område och Sunnanå möts i gemensam ledning, klarar belastningen

Återställningsarbeten kommer utföras under våren 2020.

uppdimensionering 

Skanska bygger ny rondell på Falkträskvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skanska bygger en ny rondell på Falkträskvägen.

Arbetet planeras att påbörjas v.39 och pågår till slutet av oktober.
Under byggtiden kan man köra längs Lantmannagatan samt upp till Falkträsket.Falkträskvägen ner mot Skråmträskvägen kommer att vara avstängd under en tid.

Återställningsarbeten väntar till våran 2020.

Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-09-23
Förväntas klart: 2019-10-31
Mer om arbetet:

 

Gatuavstängning Falkträskvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Falkträskvägen kommer att vara avstängd mellan Lantmannagatan – Morkullevägen från 2019-09-23 till slutet av dagen 2019-11-08.
Anledningen är byggnation av ny rondell. Lantmannagatan och Falkträskvägen söder om Lantmannagatan kommer att kunna användas fullt ut då en breddning görs söder om bygget
Område: Skellefteå
Plats: Falkträskvägen
Planerad start: 2019-09-23
Förväntas klart: 2019-11-09
Mer om arbetet:

Avstängning Falkträskvägen 

Bygget av en rondell på Karlgård pågår
Status: Pågående
Arbete som utförs: 2019-09-02 - 2019-11-29 kommer Karlgårdsleden vara avstängd för
fordonstrafik med anledning av att byggnation av ny rondell pågår där Skråmträskvägen korsar Karlgårdsleden.

Bygget är en del i den nya trafiklösningen mellan Skellefteås norra och södra stadsdelar.
Område:
Plats: Skellefteå
Planerad start: 2019-08-26
Förväntas klart: 2019-11-29
Mer om arbetet:

Begränsad framkomlighet
Under perioden kan framkomligheten tillfälligt vara begränsad. Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Materialförvaring
Upplag för material kommer att placeras strax söder om infarten till äldreboendet Sunnanäng. En del tyngre trafik kan därför förekomma dagtid mellan Skråmträskvägen och Lantmannagatan (infart till fotbollsplanerna på Nyckelpigan).

Återställningsarbete
Återställningsarbetet planeras under våren och sommaren 2020.

 

Området som är markerat med rött på kartan visar vart rondellen ska byggas. Från oktober 2019 planeras därefter fortsättningsarbetet med anslutningsvägen till den nya bron (pil, norrut) samt att bygga om Krukmakargatan till en gång- och cykelväg (streckad linje österut).


Frågor
Vi hoppas på överseende med störningar som kan uppstå. Du kan när som helst vända dig till kundtjänst om du har frågor, tel 0910-73 50 00, tryck 3 eller skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se. Men du, börja alltid med att kolla på www.skelleftea.se/driftinfo för att se om svar på dina funderingar finns här.

Avstängning på Nordanåområdet
Status: Pågående
Arbete som utförs: Från och med vecka 31 (1 augusti) kommer området framför entrén till museet på Nordanå att stängas av. Nya plattor ska läggas från parkeringen i norr, förbi ankdammen och en bit ner på Ernst Westerlunds allé. Arbetet förväntas pågå fram till oktober 2019. Besökare hänvisas till innergården för entré till kulturcentrum och museet.
Område: Skellefteå
Plats: Nordanå
Planerad start: 2019-08-01
Förväntas klart: 2019-10-31
Mer om arbetet:

Parkeringsplatsen intill Hallen kommer inte att vara tillgänglig. Bilar hänvisas till parkeringen mot Storgatan alternativt intill Ernst Westerlunds allé.

Vägen till lanthandeln och Nordanågården påverkas inte av arbetet. Alla besöksmål på området har öppet under byggtiden.

Följ skyltningen på plats.

Ombyggnad av Köpmangatan i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: Köpmangatan i Burträsk byggs om och målet är att den ska upplevas mer som en centrumgata. Gatan kommer att öppnas upp och tidvis vara avstängd. Alla fastigheter kommer att åtkomliga under byggtiden men följ alltid skyltningen på plats.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2019-08-01
Förväntas klart: 2020-05-29
Mer om arbetet:

Illustration över nya Köpmangatan Burträsk 

 

Arbetet startar i augusti 2019 och gatuarbetet förväntas vara klart under våren 2020. Trädplantering kan eventuellt komma att göras efter att gatan är helt klar och därför bli senare än våren 2020.

Ny förskola på Falkträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-11-30
Ny förskola på Mobacken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Viktoriabrons fundament förstärks
Status: Pågående
Arbete som utförs: Trafikverket utför underhållsarbete för att förstärka Viktoriabron.
Arbetet kommer framförallt att pågå under bron och E4 kommer att vara öppen som vanligt.
Område: Skellefteå
Plats: Viktoriabron
Planerad start: 2019-05-13
Förväntas klart: 2019-12-31
Mer om arbetet:

Vid brofästet, på både norra och södra sidan om älven, kommer material och utrustning att ställas upp, se rödmarkerade områden på bilden.
Följ anvisningar på plats.

Viktoriabron_underhållsarbete 

Grävarbete Vitbergsvägen från V95 till Högalidsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Grävning av nya vattenledningar, fjärrvärmeledningar, fiberledning och elledning har pågått längs Vitbergsvägen.
På måndag 2019-10-14 når arbetet Åsgatankorsningen på sin färd norrut.
Samhällsbyggnad fortsätter försöker att hålla passagen öppen längs Vitbergsvägen för gående och cyklister där det är möjligt.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen och Högalidsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

 Innan vattnet stängs av

• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning

• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen

• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet

Avstängning på Krukmakargatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området.
Område: Skellefteå
Plats: Krukmakargatan
Planerad start: 2019-04-08
Förväntas klart: 2020-08-31
Mer om arbetet:
Krukmakargatan

Delar av Krukmakargatan har genom detaljplan gjorts om till kvartersmark. Det innebär att delar av Krukmakargatan söder om Karlgårdsvägen inte längre är gata (det vill säga inte längre är allmän plats). Byggnationer på kvartersmarken innebär att genomfartstrafik inte längre är möjlig.

 

Avstängning på Krukmakargatan

Krukmakargatan på Karlgård är avstängd för gång-, cykel- och fordonstrafik med anledning av pågående byggnationer i området. Gångtunneln under Skråmträskvägen kommer vara öppen för gångare och cyklister under hela perioden. Omledning krukmakargatan

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv. Renoveringen väntas stå klar 2020.
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2019-01-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-05-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.

Vecka 42:
Under lördag och söndag, 19-20 oktober mellan kl 07-17, kommer nya elkablar att grävas ner vid byggplatsen för Sara kulturhus.

Arbetet görs till stora delar innanför byggstängslet längs Kanalgatan fram till korsningen mot Trädgårdsgatan.
Trädgårdsgatan kommer att vara öppen för trafik så att bilar, cyklar och fotgängare kan passera.


För att garantera säkerheten vid norra delen av kulturhusets byggplats kommer Södra Järnvägsgatan, mellan korsningarna till Trädgårdsgatan och Torggatan, helt att stängas för biltrafik. Avstängningen gäller från torsdag 29 augusti och ett antal veckor framåt. Vi återkommer med information så snart vi vet när gatan kan öppnas för trafik igen.

Visst arbete med att lyfta trästommarna på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Örjanshallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras hela Örjanshallens bad- och omklädningsrumsdel. Idrottshallen är öppen som vanligt.
Område: Skelleftehamn
Plats: Koppartorget
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-08-30
Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Floraskolan och Florahallen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Ny förskola i Burträsk
Status: Pågående
Arbete som utförs: I Burträsk byggs en ny förskola med fyra avdelningar. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan. Slutbesiktning pågår. Verksamheten flyttar in i början av november.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2019-11-06
Mer om arbetet:
Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Rivning Brännans aktivitetshus och Nöjesfabriken
Status: Planerat
Arbete som utförs: Brännans aktivitetshus och Nöjesfabrikens lokaler ska rivas. Start hösten 2019.
Område: Skellefteå
Plats: Fågelgatan 28
Planerad start: 2019-10-31
Förväntas klart: 2020-05-23
Mer om arbetet:

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-22