Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Problem med soptömning på grund av snömängderna
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vissa hushåll kommer inte att kunna få sina sopor tömda. De stora snömängderna gör att sopbilen inte kan köra in på vissa vägar eftersom de riskerar att köra fast. De som hämtar ditt avfall gör allt de kan. Vi har också ett problem med trasig sopbil för Allmiljö som ligger efter en dag. Där handlar det om rutten som går runt Andersvattnet, Bygdeträsket, Bygdsiljum, Östra Blisterliden, Kvarnbyn.
Område: Burträsk, Bygdsiljum
Plats: Andersvattnet, Bygdeträsket, Bygdsiljum, Östra Blisterliden, Kvarnbyn
Planerad start: 2021-01-13
Förväntas klart: 2021-01-18
Mer om arbetet:

Vissa hushåll kommer inte att kunna få sina sopor tömda i nuläget. De stora snömängderna gör att sopbilen inte kan köra in på vissa vägar eftersom de riskerar att köra fast.
De som hämtar ditt avfall gör allt de kan för att kunna tömma dina sopor men tyvärr så kommer de inte att kunna fixa det på alla ställen. Det är inte något som går att köra in utan du får vänta till nästa tömning.

Trasig sopbil innebär också förseningar på vissa orter

Rutten som det gäller går runt Andersvattnet, Bygdeträsket, Bygdsiljum, Östra Blisterliden och Kvarnbyn. De får hämtning idag när bilen är lagad, det vill säga om kärlen är på vägar som är framkomliga.

Tillhör du de som inte får tömt får du till nästa tömningstillfälle ställa en säck bredvid ditt kärl om det är fullt.

Som fastighetsägare ska du skotta framför kärlen så att de är åtkomliga för hämtning.

Uppdaterad information Mycklevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Arbetet med ledningsombyggnaderna påbörjades vecka 42

Vi har stängt av en vägbana med tungbarriär samt trafiken leds med trafikljus på var sida om arbetsområdet.
Den tunga barriären och trafikljuset kommer vara nödvändiga fram till Bönhusvägen, sedan kommer trafikljuset tas bort, så även tunga barriären.

Första etappen fram till Bönhusvägen kommer pågå till jul/nyår 2020
Vecka 1-2 återupptas arbetet vid Bönhusvägen
Vecka 2 – fortsätter vi enligt bilden mot Mycklevägen 100.

Arbetet med andra etappen kommer pågå tom våren (april/maj)
Informationen uppdateras löpande
Område: Skellefteå
Plats: Mycklevägen
Planerad start: 2020-11-27
Förväntas klart: 2021-03-30
Mer om arbetet:

Mycklevägen uppdaterad 

Ombyggnad Stadshuset (ABWII)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ombyggnad av Plan 1 till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Område: Skellefteå
Plats: Stadshuset
Planerad start: 2020-10-01
Förväntas klart: 2021-08-31
Mer om arbetet:

 

Förberedande arbeten på Västra Erikslid
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu pågår förberedande arbete för den kommande bostadsutvecklingen på Västra Erikslid.
Område: Skellefteå
Plats: Västra Erikslid
Planerad start: 2020-09-01
Förväntas klart: 2021-06-30
Mer om arbetet:

Just nu pågår arbete med Ormens väg. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. Trafiken i området kommer att läggas om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna. I december är stora delar av vägombyggnaden klar och under försommaren 2021 kommer arbetet att kompletteras med planteringar med mera.

Mitt i området pågår arbetet med ny väg (fru Lovisas gata), som ska fungera som en byggväg under husbyggnationerna. Området kommer att stängslas av runt årsskiftet.

Från och med 10 januari kommer återvinningen på området att få en ny permanent placering i direkt anslutning till parkeringen öster om Erikslid centrum. Denna nya lokalisering beräknas bli klar innan sommaren 2021. Under tiden kommer en tillfällig placering av återvinningen att ordnas på parkeringen vid Folkets park.

 

Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Från november till och med mars 2021 kommer det att göras förberedande markarbete inne på området. Det kommer grävas för VA- ledningar och elförsörjning samt göras förberedelser för den nya vägen som ska anläggas mitt i området.

Entreprenadarbeten Hedensbyn Site East
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Hedensbyn Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byggs. Området ingår i en färdig detaljplan från 2013 och ska nu färdigställas och säljas som industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.

Under hösten 2019 inleddes den första fasen av projektet som innebar skogsavverkning och detaljplanering. Nu startar produktionsfasen som omfattar att markbereda, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området. Arbetet utförs av Skanska, på uppdrag av Skellefteå kommun.
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn SIte East
Planerad start: 2020-04-17
Förväntas klart: 2021-12-31
Mer om arbetet:
Aktuellt nu

I april påbörjas nu entreprenadarbetena. Vi börjar med att:

• Sätta stängsel runt arbetsområdet
• Etablera oss på området med en yta för baracker
• Bryta upp stubbar
• Bearbeta markytorna
• Anlägga byggvägar

Senare under maj så kommer sprängning och krossning av berg att påbörjas.

Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-08-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.


För att garantera säkerheten vid norra delen av kulturhusets byggplats kommer Södra Järnvägsgatan, mellan korsningarna till Trädgårdsgatan och Torggatan, vara helt avstängd för biltrafik. Avstängningen gäller till hösten 2020. Vi återkommer med information så snart vi vet när gatan kan öppnas för trafik igen.

Visst arbete med att lyfta trästommar på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.

Etapp 2 i ombyggnationen av Torggatan påbörjas under våren 2021. Gatan kommer bli enkelriktad för fordonstrafik med trottoarer på båda sidor.

Under ombyggnationen kommer gatan vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik. Gående hänvisas till Skeppargatan och Stationsgatan. Cyklister hänvisas till Stationsgatan.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-01-05