Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Ombyggnation vägar Bergsbybron - Ögrensgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Området ska byggas i tre etapper där första etappen omfattar Bergsbybron i väst till Ögrensgatan i öst, en sträcka på ca 500 m. Den andra etappen omfattar Ögrensgatan till Häradsvägen, en sträcka på ca 840 m. Den tredje och sista etappen omfattar Bergsbyvägens farthinder och bussficka i anslutningen till Ögrensgatan. Byggstart för den första etappen är planerad till vecka 35.
Område: Bergsbyn
Plats:
Planerad start: 2020-08-24
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

Holmgatan utformas med en körbanebredd av 5,5 meter och en 3,0 meter bred gång- och cykelbana på den södra sidan, gång- och cykelbanan skiljs med en kantsten mot körbanan. Vid infarter kommer kantstenen sänkas för att kunna köras över.
Holmgatan kommer att få ny överbyggnad där den har varit dålig, ny asfaltbeläggning med nya lager av grusmaterial undertill. I samband med gatuombyggnaden av Holmgatan kommer vi att byta belysning vilket medför att delar av Holmgatan kommer att vara släckt under tiden som arbetet med gatan pågår.

Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad beroende på hur entreprenören lägger upp och planerar sitt arbete. Behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare ska ha tillgång till in- och utfarter under byggtiden.

Omfartsledning av trafiken på intilliggande gator kommer att ske där det inte går att passera förbi pga. arbetsmiljö- och utrymmesskäl.
Samordningen av detta kommer att ske mellan Skellefteå kommuns projektledare och entreprenören.


Entreprenör för arbetet är NCC.


Klipp dina träd och buskar

Träd, buskar och häckar som idag sticker ut utanför tomtgräns kan behövas klippas. Ansvaret att göra det ligger hos dig som fastighetsägare. Där det finns behov av klippning kommer samråd att göras mellan berörda och kommunens representant.

Läs mer på: https://www.skelleftea.se/trafik/trafik-och-gator/trafik-och-hallbarhet/hackar-och-buskage


 

Missfärgat vatten i Södra Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det förekommer missfärgat vatten i Södra Bergsbyn. En vattentank finns därför uppställd norr om adress Södra Bergsbyn 131, vid pumpstationen.
Område: Bergsbyn
Plats: Södra Bergsbyn
Planerad start: 2020-08-19
Förväntas klart: 2020-10-15
Mer om arbetet:

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25