Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vattenläcka och gatuavstängning Morögatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Uppdatering: 20210415 16:00
Vattnet är tillbaka för alla nu. Gatuavstängningen för Morögatan är kvar till på tisdag.

En vattenläcka har uppstått på Morögatan. Ungefär 12 hushåll är utan vatten under tiden som läckan lagas. En vattensläp finns uppställd utanför Morögatan 12 där du kan hämta vatten i eget kärl. Information har skickats ut till berörda hushåll via sms. Läckan beräknas vara lagad under dagen.
Område: Skellefteå
Plats: Morögatan
Planerad start: 2021-04-14
Förväntas klart: 2021-04-20
Mer om arbetet:

14/4: Morögatan kommer att stängas av 2021-04-15 – till senast 2021-04-20. Anledningen är en grävning av en vattenläcka utanför Morögatan 11. Gående kommer kunna passera arbetsplatsen. Trafiken leds om via Rosgatan och Ängesvägen. Följ anvisningar på plats.Gatuavstängning Morögatan 

Begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stängslet mot bygget av Sara kulturhus kommer tillfälligt att flyttas ut. Det leder till att framkomligheten på Trädgårdsgatan kommer vara begränsad. Det kan innebära att större fordon inte tar sig fram efter gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Trädgårdsgatan
Planerad start: 2021-04-12
Förväntas klart: 2021-04-20
Mer om arbetet:

Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad. En häck kommer att kapas för att hyresgäster ska kunna ta sig fram till parkeringen på innergården. Vi kommer att återställa häcken till sommaren 2021. Större fordon kommer inte att kunna köra in på Trädgårdsgatan.

Stängslet beräknas återställas 17 april, men eftersom arbetet påverkas av väder och vind kan arbetet försenas.

Uppdatering 16 april

Stängslet beräknas återställas tisdag 20 april

Karlgårdsbron
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu påbörjas bygget av Karlgårdsbron. Håll koll för aktuell information om störningar och planerade arbeten här.
Område: Skellefteå
Plats: Skellefteå
Planerad start: 2021-04-01
Förväntas klart: 2023-08-31
Mer om arbetet:

Tidsplan
Tidsplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång. 
 
• Nu under april påbörjas förberedande arbete på plats, både på norra och södra sidan. Så småningom ska Abborrverket rivas på den norra, och mark- och vägarbeten ska göras på den södra. Kauno Tiltai kommer även att etablera sig på södra sidan och ställa upp byggbaracker. 
 
• Under sommaren/hösten 2021 kommer själva grunden att sättas. Det innebär bland annat att brostöd kommer att placeras ut i vattnet. Mark-och vägarbeten påbörjas även på den norra sidan. 
 
• Våren 2022 startar arbetet med brons överbyggnad. 
 
• Bron beräknas klar sommaren 2023. 
 
Störningar
Under byggtiden kommer det att förekomma störningar, men vi gör vad vi kan för att dessa ska bli så korta som möjligt. Framkomligheten kommer också att vara begränsad under vissa perioder.

Ledningsarbeten Boviksvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ledningsarbeten behöver göras för att kunna göra det möjligt för exploatering av nya tomter på Alhem.
De nya ledningarna längs med Boviksvägen ska kopplas samma med det befintliga nätet, och därmed kan det förekomma lite störningar i samband med denna inkoppling.
De boende kommer att få information genom lapp i lådan, då de kommer störas av inkopplingarna.

Trafiken kommer att ledas om så var varsamma och följ de skyltar som finns.

Planerad start mitten på vecka 12.

Uppdatering 2021-04-15
Berg behöver sprängas bort för att få ner ledningarna.
Vi har sprängt kontinuerligt under vecka 15 och kommer behöva spränga under vecka 16.
Var varsamma och uppmärksamma på signalerna före och efter sprängning.
Område: Skellefteå
Plats: Boviksvägen
Planerad start: 2021-03-24
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

Boviksvägen 

Arbeten pågår på Tubölegatan 21-29
Status: Pågående
Arbete som utförs: Skellefteå är i en expansiv fas. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen. Det byggs och planeras som aldrig förr och vårt uppdrag inom verksamheten för vatten och avfall är att anlägga nya ledningar och underhålla befintligt ledningsnät.
Enligt bild kommer vi behöva göra åtgärder på det befintliga ledningarna samt förbereda för möjlighet till inkoppling till den nya tomten.

Vi kommer behöva stänga av tillfälligt för inkoppling, när dessa störningar sker kommer ni att få meddelande om detta genom lapp i brevlådan där det framgår datum och tid för störning.

Mer information kommer att distribueras ut löpande.
Område: Skellefteå
Plats: Tubölegatan
Planerad start: 2021-03-23
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

Arbeten Tubölegatan 

 

Störningar i framkomlighet


Då delar av Tubölegatan kommer att vara uppgrävd så kommer framkomligheten denna sträcka vara begränsad.
Följ hänvisningar och kör varsamt.

Boende efter denna sträcka kommer löpande kontaktas när störningar berör fastighetens infart för att tillsammans göra störningen så begränsad som möjlig.

 

Återställning


Gatan kommer att återställas till hösten 2021. Men direkt i samband med att ledningsarbetena är klara kommer gatan att grovjusteras.
När vi gräver ledningar så behöver marken få sätta sig innan finåterställning kan utföras, annars blir resultatet inte bra och vi behöver göra om asfalteringen tätt inpå.

Brobygge Falkträskbäcken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu startar arbetet med att bygga fyra nya broar över Falkträskbäcken vid Hambo-Balettgatan, Tango-Piruettgatan och Dansgatan.

Arbetet omfattar en vägbro på Dansgatan och en gång- och cykelbro i anslutning till Dansgatan, samt två broar på gång- och cykelvägarna över Falkträskbäcken mellan områdena i bostadsområdet. Arbetet beräknas pågå till vecka 16.
Område: Skellefteå
Plats: Falkträsket
Planerad start: 2021-03-08
Förväntas klart: 2021-04-25
Mer om arbetet:

Falkträsket 

Varför arbetet utförs

Vintertid har det ofta varit problem med svallis och dämning i Falkträskbäckens närområde. Orsaken till översvämningar, som börjat uppströms, är de befintliga vägtrummorna. Byggande av nya balkbroar kommer sannolikt att minska dessa problem då vattnet nu kommer att få ett naturligt flöde under vägen. Bäckfåran under vägarna blir nu större istället för att som i dagsläget ”koncentreras” i vägtrumman och stenar och naturlig bäckbotten förebygger problem med svallis.
 
Genom att byta ut vägtrummorna i Falkträskbäcken till balkbroar med naturlig botten tas även vandringshindren för vattenlevande djur bort. Falkträskbäcken har potential att bli en bra uppväxtmiljö för fisk.

Begränsad framkomlighet

Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad vid vissa tillfällen. Dock kommer alla befintliga broar inte vara avstängda samtidigt under byggnationen, så du kommer att kunna ta dig fram till din fastighet. Vi gör naturligtvis allt vi kan för att dessa avbrott ska bli så korta som möjligt.

 


 

Brännans förskola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas 1 mars 2021 på Brännanområdet i centrala Skellefteå.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2021-03-01
Förväntas klart: 2022-07-01
Mer om arbetet:

 

Flera arbeten Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu börjar arbetet runt området där Stora Coop ska byggas. Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen. Dels utförda av kommunen och dels av Coops organisation.


En ny cirkulationsplats kommer att byggas i korsningen Klockarbergsvägen/Jägarvägen och påbörjas sommaren 2021.

I samband med dessa arbeten kommer även Skellefteå kommun passa på att byta ut bullerplanket längs Klockarbergsvägen. Arbetet med detta kommer att ske både under 2021 och 2022.

Bygget av Coops nya butik beräknas att påbörjas i mitten av 2021.

Under perioden som arbeten pågår kommer framkomligheten i vissa fall att vara begränsad.
Område: Skellefteå
Plats: Jägarvägen/Klockarbergsvägen
Planerad start: 2021-01-18
Förväntas klart: 2022-06-01
Mer om arbetet:

Tryckning av VA-ledningen under Klockarbergsleden är klar, nu kopplas ledningen in och gropen fylls igen på södra sidan Klockarbergsleden under vecka 6. Under vecka 6-7 fortsätter arbetet på norra sidan.

Från vecka 7- vecka 11 pågår arbete på sträckan Egnahemsgatan – Folkparksgatan .

Ombyggnad Stadshuset (ABWII)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ombyggnad av Plan 1 till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Område: Skellefteå
Plats: Stadshuset
Planerad start: 2020-10-01
Förväntas klart: 2021-08-31
Mer om arbetet:

 

Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
Område: Skellefteå
Plats: Västra Erikslid
Planerad start: 2020-09-01
Förväntas klart: 2021-06-30
Mer om arbetet:

Det pågår arbeten vid Ormens väg via NEK AB som är entreprenör. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. Vägombyggnaden stod klart vid årsskiftet och kommer under försommaren 2021 att kompletteras med bland annat planteringar Trafiken i området kommer att läggas om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna.


Mitt i området pågår arbetet med ny väg (fru Lovisas gata), som ska fungera som väg för byggtrafik under husbyggnationerna. Omfattande markarbetet kommer göras inne på det blivande bostadsområdet så som grävning för ledningar för vatten, avlopp och el, husgrunder mm. Under våren 2021 kommer pålning att genomföras.

Området stängslas in i början av 2021. Aktörer som kommer att finnas i området är SBB/Lindbäcks, Magnolia/Derome, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft m fl.


Återvinningen på området är flyttat och kommer att få en ny permanent placering i direkt anslutning till parkeringen öster om Erikslid centrum. Denna nya lokalisering beräknas bli klar innan sommaren 2021. Under tiden kommer en tillfällig placering av återvinningen att finnas på parkeringen vid Folkets park.


Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byggs. Området ingår i en färdig detaljplan från 2013 och ska nu färdigställas och säljas som industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.

Under hösten 2019 inleddes den första fasen av projektet som innebar skogsavverkning och detaljplanering. Nu startar produktionsfasen som omfattar att markbereda, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området. Arbetet utförs av Skanska, på uppdrag av Skellefteå kommun.
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn SIte East
Planerad start: 2020-04-17
Förväntas klart: 2021-12-31
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.


För att garantera säkerheten vid norra delen av kulturhusets byggplats kommer Södra Järnvägsgatan, mellan korsningarna till Trädgårdsgatan och Torggatan, vara helt avstängd för biltrafik. Avstängningen gäller till hösten 2020. Vi återkommer med information så snart vi vet när gatan kan öppnas för trafik igen.

Visst arbete med att lyfta trästommar på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.

Etapp 2 i ombyggnationen av Torggatan påbörjas under våren 2021. Gatan kommer bli enkelriktad för fordonstrafik med trottoarer på båda sidor.

Under ombyggnationen kommer gatan vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik. Gående hänvisas till Skeppargatan och Stationsgatan. Cyklister hänvisas till Stationsgatan.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Norrhammar förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas under hösten 2021.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2021-09-28
Förväntas klart: 2023-01-01
Mer om arbetet:

 

Ombyggnation Kanalgatan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Under maj påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september.

Kanalgatan byggs om till ett körfält (två filer istället för fyra), där norra Kanalgatans körfält flyttas ner till södra körfältet. Områdena i mitten där det varit parkeringsplatser tas bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme för gång- och cykeltrafiken och ett flexibelt utrymme för till exempel evenemang eller uteserveringar.
Område: Skellefteå
Plats: Skellefteå
Planerad start: 2021-05-01
Förväntas klart: 2021-09-30
Mer om arbetet:

Under vecka 15 kommer skärmtaken på Kanalgatan mot Möjligheternas torg börja att rivas.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-03-08