Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Gatuavstängning Stationsgatan, mellan Strandgatan och Storgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Den del av Stationsgatan som löper bredvid Stadsparken stängs av för fordonstrafik tisdag 21 augusti pga husbyggnation.
Område: Skellefteå
Plats: Stationsgatan, mellan Strandgatan och Storgatan
Planerad start: 2018-08-21
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Gatan är avstängd för fordonstrafik mellan kl. 06.00 och 17.00.

Gatuavstängning längs Aldergatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Aldergatan kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Aldergatan
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-11-30
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Aldergatan 

Gatuavstängning längs Bölevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Bölevägen kommer vara avstängd för arbete med byte av vattenledning. Arbetena är korta och flyttas längs gatan allt eftersom arbetet fortskrider. Information kommer att lämnas till boende längs gatan.
Område: Skellefteå
Plats: Bölevägen
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-12-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Bölevägen 

Nordanås västra infart och parkering avstängd
Status: Pågående
Arbete som utförs: Infarten byggs om för att bli mer besöksvänlig och parkeringsplatsen får tydligare och mer tillgängliga platser. I anslutning till parkeringen byggs en ny cykelbana mellan Strandgatan och Nordlandergatan.
Område: Skellefteå
Plats: Nordanå
Planerad start: 2018-06-11
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar avstängda sträckor (klicka på kartan för större format). Avstängningarna gäller för all trafik. På Storgatan kan boende köra till sin bostad. Gående kan passera.Besökare till Nordanåområdet ombeds att parkera utanför området. Fordonstrafik till Nordanå värdshus och Exploratoriet hänvisas att åka genom Ernst Westerlunds allé. På Nordanås innergård, i anslutning till museet och lekplatsen, kommer vägbulor att placeras.

Nybyggnad av gång- och cykelbana m.m., Torsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på Torsgatans södra sida intill Norrvallagatan. Trafiksäkerhetsåtgärder i form av nya busshållplatser och flytt av trafiksignal.
Område: Skellefteå
Plats: Torsgatan/Norvallagatan
Planerad start: 2018-06-04
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde


 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Beläggningsarbete på väg 95 från länsgränsen Norrbotten – Västerbotten till Boliden
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu pågår etapp 2 av Trafikverkets beläggningsarbete mellan länsgränsen Norrbotten – Västerbotten och Boliden. Trafiken regleras med lots och väntetiden beräknas till 5-10 minuter.
Område: Skellefteå
Plats: Länsgränsen Norrbotten – Västerbotten till Boliden
Planerad start: 2018-06-01
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Totalt är det 5,5 mil som kommer att få ny beläggning. Då det är en lång sträcka innebär det höga kostnader och för att ha ekonomisk möjlighet att genomföra hela arbetet har Trafikverket delat upp arbetet på tre år. Den första etappen genomfördes ifjol, i år genomförs etapp två och nästa år, 2019, beläggs den sista sträckan. Årets etapp beräknas färdigt under september, beroende på vädret.

Trafikverket vill tacka för att ni respekterar era medtrafikanter och räddar liv genom att ta det lugnt när ni passerar vägarbeten.

Vid frågor
Kontakta Trafikverkets kontaktcenter: 0771-921 921

Nybyggnad av gång- och cykelbana, Hedgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana längs Hedgatan mellan Örtstigen och Floravägen.
Område: Skellefteå
Plats: Hedgatan (mellan Örtstigen och Floravägen)
Planerad start: 2018-05-14
Förväntas klart: 2018-10-12
Mer om arbetet:

Vi bygger den här gång- och cykelbanan som en del i arbetet för att skapa säkra skolvägar till den planerade F-9-skolan, Floraskolan samt som en del i att skapa ett gång- och cykelstråk genom Morön.

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

gcb hedgatan 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Gatuavstängning, del av Storgatan, pga nybyggnad av gång- och cykelbana m.m.
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på del av Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt återställning av parkeringsplatser på Nordanå efter ombyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt Nordanå
Planerad start: 2018-05-02
Förväntas klart: 2018-10-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format). Denna del av Storgatan kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik.
Ny bredare trottoar kommer att göras på norra sidan. Trottoar på södra sidan är öppen.

 

Vibrationsmätning
Vibrationsmätare kommer att sätts upp på husen längs Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen). Mätarna kommer att flyttas mellan fastigheterna allteftersom jobbet fortskrider. Alla fastighetsägare som är berörda kommer att kontaktas av Nitro Consult som utför besiktning och mätning.

Avstängd infart från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Måndag 19 mars startar ett arbete med att flytta VA-ledningar i korsningen Svedjevägen – Järnvägsleden (väg 372). Vi gör det för att möjliggöra för en cirkulationsplats som planeras av Trafikverket. Arbetet innebär att infarten från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen stängs av (se kartan nedan).
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn
Planerad start: 2018-03-19
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Hedtorpsgatan Tuvagårdsvägen avstängd infart 

Arbetsområde är markerat med rosa streckad linje. Avstängningen med röd heldragen linje.

Alternativ färdväg till Hedtorpsgatan

Trafik till Hedtorpsgatan leds om via Mjölnargatan och gångbron som går över järnvägen, vid kyrkan.

Alternativ färdväg till Tuvagårdsvägen

Trafik till Tuvagårdsvägen leds om från cirkulationsplatsen vid infarten till Bergsbyn.

Mer information

Trafikverket planerar en rad åtgärder längs väg 372. En av dem är en cirkulationsplats vid Svedjevägen. För att bygga cirkulationsplatsen behöver Skellefteå kommun flytta befintliga ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Frågor

Vid frågor om ledningsarbetet kontakta kundtjänst, tel. 0910- 73 50 00, tryck 3

Vid frågor om bygget av cirkulationsplats kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12