Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vi gräver för åtgärder på vatten- och avloppsledningar
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi gräver längs Dammgatan, (se bifogad karta), för att göra åtgärder på spill-, dag- och vattenledningarna. Syftet med åtgärderna är att alla fastighetsägare ska garanteras en trygg och säker leverans av dricksvatten samt ha ett fungerande dag- och spillvattensystem.
Ledningsarbetet startar 11 februari.
Område: Skellefteå
Plats: Dammgatan
Planerad start: 2019-02-11
Förväntas klart: 2019-06-28
Mer om arbetet:
Begränsad framkomlighet

Under perioden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs Dammgatan att vara begränsad. Det kommer att förekomma en del tyngre trafik i form av lastbil, grävmaskin och hjullastare.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Eftersom vi ska göra åtgärder på vattenledningen så kommer vattenleveransen tidvis vara avstängd måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Ta därför som vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl, så att du har ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt. Kom ihåg att stänga alla kranar för att undvika att någon kran står och rinner om du inte skulle vara hemma när vi kopplar på vattnet igen. 
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Vibrationsmätningar

Vibrationsmätningar kan behöva genomföras. Berörda fastighetsägare kontaktas om det blir aktuellt.

Återställningsarbete

När arbetet är klart görs en grov återställning av de ytor som berörts av grävningen. Den slutgiltiga återställningen planerar vi att genomföra under 2019. Detta sker när ytorna som grävts är redo för det. För att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver underlaget ”sätta sig” innan vi färdigställer ytorna. Det går inte att påskynda det arbetet utan vi behöver låta naturen ha sin gång för att ytan ska hålla bra i längden.

Områden som är markerade på kartab visar vart arbetet kommer att utföras 

Området som är markerat med rött på kartan visar vart arbetet kommer utföras.

Information

Ytterligare information skickas ut 1-2 veckor innan arbetet startar.
Följ alltid anvisningar på plats.

Frågor

Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst, tel. 0910-73 50 00, tryck 3 eller kundtjanst@skelleftea.se

Krukmakargatan avstängd – förbud mot trafik med fordon
Status: Pågående
Arbete som utförs: Delar av Krukmakargatan har genom detaljplan gjorts om till kvartersmark. Det innebär att delar av Krukmakargatan söder om Karlgårdsvägen inte längre är gata (det vill säga inte längre är allmän plats). Byggnationer på kvartersmarken innebär att genomfartstrafik inte längre är möjlig.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle/Sunnanå
Planerad start: 2018-11-15
Förväntas klart: 2019-12-31
Mer om arbetet:

Förbud mot fordonstrafik gäller från 16 november 2018 och tills vidare. Förbudet gäller inte byggtrafik till fastigheten Rösträknaren 1. Följ anvisningar på plats.

Krukmakargatan avstängning 

Gatuavstängning Mullbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Mullbergsvägen kommer att stängas av i samband med att nya hus ska byggas på Mullberget.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen
Planerad start: 2018-10-08
Förväntas klart: 2019-04-30
Mer om arbetet:

Det är säkerhetsavståndet som gör att trafiken samt gående inte kommer att kunna passera arbetsplatsen.
Omledning öster ut kommer att ske till Torsgatan samt västerut Väg 372 för både gående och bil.
Gatuavstängning mullbergsvägen oktober 2018

Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.

Vecka 8:
Bygget av kulturhuset går vidare och nu närmast väntar betongarbeten i norra änden av byggplatsen.

För att garantera säkerheten längs Torggatans norra del leds gång- och cykeltrafiken in på parkeringen vid Södra Järnvägsgatan.
Torggatans nya färdväg gäller från torsdag 21 februari kl. 07.00.

Gjutningarna kommer att ske några gånger per vecka och väntas vara klara i slutet av april.

Avstängningen av Södra Järnvägsgatan för fordonstrafik gäller tills vidare. Tidpunkt för när gatan åter kan öppna är beroende av hur byggprojektet går. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik. Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller 2018-08-31 -- 2019-05-05.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2019-05-05
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

Avstängning gång- och cykel Viktoriabrons östra sida 


 

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-22