Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Vattenläcka Örviken (Uppdaterad 23/11)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Örviken, Strandspåret och Degerövägen är utan vatten på grund av en avgrävd ledning i älven. Arbetet förväntas ta några dagar. Vi kommer fortsättningsvis försörja fastigheterna med provisoriskt vatten via större vattenbehållare. Vattnet som kommer från kranarna behöver inte kokas. Vattentrycket kommer vara lägre under denna period.

Vi råder de boende i området att vara sparsamma med vattnet, för att alla på så vis ska kunna ha vatten hela tiden. När vattnet kommer tillbaka kan det vara dåligt tryck och missfärgat.
Område: Örviken
Plats: Örviken
Planerad start: 2020-11-18
Förväntas klart: 2020-11-26
Mer om arbetet:

Entreprenören har återtagit arbetet med lagningen av ledningen, men Skellefteå kommun kommer fortsättningsvis, via vår beredskap kontinuerligt, dygnet runt, hålla uppsikt och kontroll på tillgången till vatten.

Skellefteå kommun har kompletterat med ytterligare en vattenbehållare för att vi ska kunna fortsätta distribuera vatten.

Uppstår problem med vattnet, kontakta Skellefteå kommun på telefon 0910-73 50 00, även kvällar, och följ anvisningarna i talsvaret.

Vattnet som distribueras via tankarna uppfyller alla krav på livsmedel och går därmed tvätta sig i och dricka utan att det behöver kokas och utan att ytterligare varsamhet behöver tas.
Trycket är lägre än normalt, men kvalitén på vattnet är lik den vanliga distributionen.

Det kommer att komma ut mer information löpande.

Begränsad framkomlighet Mycklevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi kommer påbörja arbete med ledningsarbeten v 42 och detta innebär begränsad framkomlighet längst Mycklevägen

Vi kommer stänga av en vägbana med tungbarriär och stundtals leds trafiken med trafikljus

Arbetet kommer att pågå, till att börja med, 3 månader
Innan vi uppdaterar med mer korrekt tidplan då vi vet mer vad som sker
Område: Skellefteå
Plats: Mycklevägen
Planerad start: 2020-10-12
Förväntas klart: 2020-12-14
Mer om arbetet:

 

Ombyggnad Stadshuset (ABWII)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Ombyggnad av Plan 1 till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
Område: Skellefteå
Plats: Stadshuset
Planerad start: 2020-10-01
Förväntas klart: 2021-08-31
Mer om arbetet:

 

Gatuarbete på Stationsgatan inför nya centrumhållplatser
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu är gatan öppen för genomfartstrafik igen. Busstrafiken börjar trafikera Stationsgatan 7 januari 2021.

Visst VA-arbete kommer pågå under vintern. Färdigställandet av gatan påbörjas under våren 2021. Då planterar, möblerar och plattlägger vi området samt asfalterar cykelbanan.
Område: Skellefteå
Plats: Stationsgatan
Planerad start: 2020-09-09
Förväntas klart: 2021-01-08
Mer om arbetet:

 

 

 

Förberedande arbeten på Västra Erikslid
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu pågår förberedande arbete för den kommande bostadsutvecklingen på Västra Erikslid.
Område: Skellefteå
Plats: Västra Erikslid
Planerad start: 2020-09-01
Förväntas klart: 2021-06-30
Mer om arbetet:

Just nu pågår arbete med Ormens väg. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. Trafiken i området kommer att läggas om i samband med olika arbetsmoment, men det kommer alltid finnas tillträde till fastigheterna. I december är stora delar av vägombyggnaden klar och under försommaren 2021 kommer arbetet att kompletteras med planteringar med mera.

Obs! För er egen säkerhet är det viktigt att följa trafikanvisningar för såväl gående, cyklister och bilar.

Från november till och med mars 2021 kommer det att göras förberedande markarbete inne på området. Det kommer grävas för VA- ledningar och elförsörjning samt göras förberedelser för den nya vägen som ska anläggas mitt i området.

Ombyggnation Holmgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Området ska byggas i tre etapper där första etappen omfattar Bergsbybron i väst till Ögrensgatan i öst, en sträcka på ca 500 m. Den andra etappen omfattar Ögrensgatan till Häradsvägen, en sträcka på ca 840 m. Den tredje och sista etappen omfattar Bergsbyvägens farthinder och bussficka i anslutningen till Ögrensgatan. Byggstart för den första etappen är planerad till vecka 35.
Område: Bergsbyn
Plats:
Planerad start: 2020-08-24
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

Holmgatan utformas med en körbanebredd av 5,5 meter och en 3,0 meter bred gång- och cykelbana på den södra sidan, gång- och cykelbanan skiljs med en kantsten mot körbanan. Vid infarter kommer kantstenen sänkas för att kunna köras över.
Holmgatan kommer att få ny överbyggnad där den har varit dålig, ny asfaltbeläggning med nya lager av grusmaterial undertill. I samband med gatuombyggnaden av Holmgatan kommer vi att byta belysning vilket medför att delar av Holmgatan kommer att vara släckt under tiden som arbetet med gatan pågår.

Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad beroende på hur entreprenören lägger upp och planerar sitt arbete. Behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare ska ha tillgång till in- och utfarter under byggtiden.

Omfartsledning av trafiken på intilliggande gator kommer att ske där det inte går att passera förbi pga. arbetsmiljö- och utrymmesskäl.
Samordningen av detta kommer att ske mellan Skellefteå kommuns projektledare och entreprenören.


Entreprenör för arbetet är NCC.


Klipp dina träd och buskar

Träd, buskar och häckar som idag sticker ut utanför tomtgräns kan behövas klippas. Ansvaret att göra det ligger hos dig som fastighetsägare. Där det finns behov av klippning kommer samråd att göras mellan berörda och kommunens representant.

Läs mer på: https://www.skelleftea.se/trafik/trafik-och-gator/trafik-och-hallbarhet/hackar-och-buskage


 

Nygatan - Södra Lasarettsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: VA-arbete pågår på Södra Lasarettsvägen inför att vi ska göra i ordning gatan som kommer gå över den nya bron.
För tillfället är Nygatan avstängd strax väster om Södra Lasarettsvägen (se röd markering i bild).
2020-06-30 kommer dock avstängningen att tillfälligt flyttas ut då PEAB som gräver behöver komma åt hela korsningen(se röd och blå markering i bild)..
Förhoppningen är att de ska kunna gå tillbaka till den mindre avstängningen redan samma dag. Arbetet med att gräva upp hela Södra Lasarettsvägen väntas pågå till slutet av november.

På måndag 31/8 kommer trädfällning ske på Södra Lasarettsvägen. Allén kommer ersättas med en dubbelsidig trädallé under 2021.
Område: Skellefteå
Plats: Nygatan - Södra Lasarettsvägen
Planerad start: 2020-06-30
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

Nygatan - Södra Lasarettsvägen 

Entreprenadarbeten Hedensbyn Site East
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Hedensbyn Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byggs. Området ingår i en färdig detaljplan från 2013 och ska nu färdigställas och säljas som industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.

Under hösten 2019 inleddes den första fasen av projektet som innebar skogsavverkning och detaljplanering. Nu startar produktionsfasen som omfattar att markbereda, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området. Arbetet utförs av Skanska, på uppdrag av Skellefteå kommun.
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn SIte East
Planerad start: 2020-04-17
Förväntas klart: 2021-12-31
Mer om arbetet:
Aktuellt nu

I april påbörjas nu entreprenadarbetena. Vi börjar med att:

• Sätta stängsel runt arbetsområdet
• Etablera oss på området med en yta för baracker
• Bryta upp stubbar
• Bearbeta markytorna
• Anlägga byggvägar

Senare under maj så kommer sprängning och krossning av berg att påbörjas.

Information om arbeten på Sörböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Bockholmsvägens gång-och cykelbana, markerat med blått sträck. Arbete pågår (vattenledningen och spillvattenledningen). Beräknas vara klart v11.

Villagatan, markerat med rött sträck. Arbetet(vattenledningen och spillvattenledningen) påbörjas v8 och beräknas vara klart v20.

Brogatan, markerat med gult sträck. Utredning och projektering pågår, eventuella åtgärder påbörjas hösten 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle
Planerad start: 2019-10-07
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

 

Arbetet är en del av exploateringarna på södra sidan av Sunnanå och Falkträskområdet. Uppdimensioneringen är för att säkerställa att där detta område och Sunnanå möts i gemensam ledning, klarar belastningen

Som huvudregel råder följande då vi arbetar i närheten av ens fastighet:


Innan vattnet stängs av
• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning
• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen
• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Ny förskola på Falkträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-11-30
Grävarbete Vitbergsvägen från V95 till Högalidsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Grävning av nya vattenledningar, fjärrvärmeledningar, fiberledning och elledning har pågått längs Vitbergsvägen.
Korsningen mellan Vitbergsvägen och Högalidsgatan beräknas vara avstängd från idag 2019-11-19 till 2019-11-29 kan gå lite snabbare.
Korsningen Norra stationsgatan och Norrbölegatan beräknas vara avstängd från 2019-11-20 – 2019-12-01.
Gående brukar kunna passera men personer med funktionsvariation bör ta en annan väg om det är möjligt.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen, Högalidsgatan och Norra Stationsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

 

Vitbergsvägen 

 

 

 Innan vattnet stängs av

• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning

• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen

• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet

Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-08-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.


För att garantera säkerheten vid norra delen av kulturhusets byggplats kommer Södra Järnvägsgatan, mellan korsningarna till Trädgårdsgatan och Torggatan, vara helt avstängd för biltrafik. Avstängningen gäller till hösten 2020. Vi återkommer med information så snart vi vet när gatan kan öppnas för trafik igen.

Visst arbete med att lyfta trästommar på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.

Etapp 2 i ombyggnationen av Torggatan påbörjas under våren 2021. Gatan kommer bli enkelriktad för fordonstrafik med trottoarer på båda sidor.

Under ombyggnationen kommer gatan vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik. Gående hänvisas till Skeppargatan och Stationsgatan. Cyklister hänvisas till Stationsgatan.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Gatuavstängning Larsvägen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Larsvägen i Bergsbyn kommer att vara avstängd för genomfart till Holmgatan enligt bifogad karta.
Ingen fastighets utfart kommer att direkt beröras.
Avstängningen är 2020-11-27.
Gående och cyklister kommer inte kunna passera under en stor del av dagen.
Boende kommer informeras med utskick så omledningsväg skyltas ej.
Område: Bergsbyn
Plats: Larsvägen Bergsbyn
Planerad start: 2020-11-27
Förväntas klart: 2020-11-28
Mer om arbetet:

Avstägning Larsvägen 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25