Driftinformation och pågående byggprojekt

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Gatuavstängning Storgatan vid Södra Lasarettsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: PEAB fortsätter gräva sig söder ut på den västra sidan av Södra Lasarettsvägen och har stängt av Storgatan för genomfart enligt bifogad fil.
Trafiken är enkelriktad i norrgående riktning längs Södra Lasarettsvägen. Gående hänvisas via Nordanås gång- och cykelbana. Avstängningarna är mellan adresserna Södra Lasarettsgatan 7 och 5.
Arbetet beräknas i dagsläget pågå till 18 oktober.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2020-09-17
Förväntas klart: 2020-10-18
Mer om arbetet:

 

Vattenavstängning i Bureå
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vi stänger av vattnet på Disponentvägen 31-42 imorgon fredag klockan 07.00 medan vi gör ett vattenledningsarbete. Arbetet beräknas pågå hela dagen. Även Skärvägen kan ha tillfälliga avbrott i vattenleveransen medan arbetet pågår. Du som bor i området kan i förebyggande syfte spara lite vatten i eget kärl.
Område: Bureå
Plats: Disponentvägen och Skärvägen
Planerad start: 2020-09-17
Förväntas klart: 2020-09-18
Mer om arbetet:

 

Vattnet kloreras i Mora och Bodbysund
Status: Pågående
Arbete som utförs: Dricksvattnet för hushållen i Mora och Bodbysund kommer att kloreras som en säkerhetsåtgärd. Vattnet kan lukta och smaka klor, men det är inte farligt att dricka och kan användas som vanligt.
Observera! Du som fått information i brevlådan följer de instruktioner som står där, bl.a. att koka vattnet innan ni dricker det.
Område: Burträsk
Plats: Mora och Bodbysund
Planerad start: 2020-09-14
Förväntas klart: 2020-09-21
Mer om arbetet:

Vi börjar klorera måndag 14 september, och kan i dagsläget inte säga exakt när detta kan avslutas.

Gatuavstängning Stationsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu kommer kommunen med hjälp av NCC att börja bygga om Stationsgatan norr om Kanalgatan som de nya centrum busshållplatserna.
Från måndag 2020-09-14 kl 07:00 kommer all genomfartstrafik på Stationsgatan att vara omöjlig.
Boende norr om avstängning kommer kunna ta sig in till sin fastighet via Södra järnvägsgatan.
Gående och cyklister kommer fortsatt att kunna färdas längd Stationsgatan men ej korsa Stationsgatan norr om Kanalgatan.

Omledningen för gående är för de som ska korsa Stationsgatan norr om Kanalgatan mellan fastigheterna Stationsgatan 17A och
Stationsgatan 18. Omledningsvägen är följande Stationsgatan 17A - Stationsgatan 15 – Stationsgatan 16 – Stationsgatan 18 samt i omvänd ordning.

Arbetet är tänkt att vara klart under oktober månad men ett mer definitivt slutdatum kommer senare.
Område: Skellefteå
Plats: Stationsgatan
Planerad start: 2020-09-14
Förväntas klart: 2020-10-31
Mer om arbetet:

Avstägningstationsgatan 

Gatuarbete på Stationsgatan inför nya centrumhållplatser
Status: Pågående
Arbete som utförs: Under vecka 38 påbörjas gatuarbetet inför de nya centrumhållplatserna på Stationsgatan. Arbetet förväntas pågå till och med oktober ut.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2020-09-09
Förväntas klart: 2020-10-31
Mer om arbetet:

Inledningsvis stängs väganslutningen mot Kanalgatan av, vilket innebär att infart till Stationsgatan ska ske via Södra Järnvägsgatan från och med vecka 38. Stationsgatan stängs av för förbipasserande, men det kommer finnas möjlighet att ta sig till och från fastigheterna. Gångare och cyklister kommer kunna ta sig längst Stationsgatan under hela byggtiden.

 

 

Inledningsvis stängs väganslutningen mot Kanalgatan av, vilket innebär att infart till Stationsgatan ska ske via Södra Järnvägsgatan från och med vecka 38. Stationsgatan stängs av för förbipasserande, men det kommer finnas möjlighet att ta sig till och från fastigheterna. Gångare och cyklister kommer kunna ta sig längst Stationsgatan under hela byggtiden.


OBS! Parkeringsplatserna längs Stationsgatan tas bort i och med de nya hållplatserna. Parkering längs gatan kommer inte vara möjlig från och med lördag 12/9.

Gatuavstängning Bolidenvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: 2020-09-04 Fredag morgon 01:00 – 06:00 kommer Bolidenvägen att vara avstängd utanför Högströmsgatan 11.
Anledning är ingrävning av fjärrvärme till Högströmsgatan 11.
Omledningsväg för fordon är Dahlbergsgatan – Industrivägen – Högströmsgatan.
Eftersom huvudledningen ligger på södra delen av gatan så kommer hela gatan att grävas av samt den norra gångbanan.
Gående kommer hänvisas till den södra trottoaren mellan Dahlbergsgatan 2 och Högströmsvägen 11.

Efter grävningen är färdig täcks graven med körplåt till dess att ledningen kan svetsas.
Återfyllnad och svetsning görs vid senare tillfälle om någon vecka.
Område: Boliden
Plats:
Planerad start: 2020-09-03
Förväntas klart: 2020-09-20
Mer om arbetet:

 

Ombyggnation vägar Bergsbybron - Ögrensgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Området ska byggas i tre etapper där första etappen omfattar Bergsbybron i väst till Ögrensgatan i öst, en sträcka på ca 500 m. Den andra etappen omfattar Ögrensgatan till Häradsvägen, en sträcka på ca 840 m. Den tredje och sista etappen omfattar Bergsbyvägens farthinder och bussficka i anslutningen till Ögrensgatan. Byggstart för den första etappen är planerad till vecka 35.
Område: Bergsbyn
Plats:
Planerad start: 2020-08-24
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

Holmgatan utformas med en körbanebredd av 5,5 meter och en 3,0 meter bred gång- och cykelbana på den södra sidan, gång- och cykelbanan skiljs med en kantsten mot körbanan. Vid infarter kommer kantstenen sänkas för att kunna köras över.
Holmgatan kommer att få ny överbyggnad där den har varit dålig, ny asfaltbeläggning med nya lager av grusmaterial undertill. I samband med gatuombyggnaden av Holmgatan kommer vi att byta belysning vilket medför att delar av Holmgatan kommer att vara släckt under tiden som arbetet med gatan pågår.

Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad beroende på hur entreprenören lägger upp och planerar sitt arbete. Behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare ska ha tillgång till in- och utfarter under byggtiden.

Omfartsledning av trafiken på intilliggande gator kommer att ske där det inte går att passera förbi pga. arbetsmiljö- och utrymmesskäl.
Samordningen av detta kommer att ske mellan Skellefteå kommuns projektledare och entreprenören.


Entreprenör för arbetet är NCC.


Klipp dina träd och buskar

Träd, buskar och häckar som idag sticker ut utanför tomtgräns kan behövas klippas. Ansvaret att göra det ligger hos dig som fastighetsägare. Där det finns behov av klippning kommer samråd att göras mellan berörda och kommunens representant.

Läs mer på: https://www.skelleftea.se/trafik/trafik-och-gator/trafik-och-hallbarhet/hackar-och-buskage


 

Missfärgat vatten i Södra Bergsbyn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det förekommer missfärgat vatten i Södra Bergsbyn. En vattentank finns därför uppställd norr om adress Södra Bergsbyn 131, vid pumpstationen.
Område: Bergsbyn
Plats: Södra Bergsbyn
Planerad start: 2020-08-19
Förväntas klart: 2020-10-15
Mer om arbetet:

 

Nygatan - Södra Lasarettsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: VA-arbete pågår på Södra Lasarettsvägen inför att vi ska göra i ordning gatan som kommer gå över den nya bron.
För tillfället är Nygatan avstängd strax väster om Södra Lasarettsvägen (se röd markering i bild).
2020-06-30 kommer dock avstängningen att tillfälligt flyttas ut då PEAB som gräver behöver komma åt hela korsningen(se röd och blå markering i bild)..
Förhoppningen är att de ska kunna gå tillbaka till den mindre avstängningen redan samma dag. Arbetet med att gräva upp hela Södra Lasarettsvägen väntas pågå till slutet av november.

På måndag 31/8 kommer trädfällning ske på Södra Lasarettsvägen. Allén kommer ersättas med en dubbelsidig trädallé under 2021.
Område: Skellefteå
Plats: Nygatan - Södra Lasarettsvägen
Planerad start: 2020-06-30
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

Nygatan - Södra Lasarettsvägen 

Gatuavstängning Gymnasievägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu påbörjas arbetet med den nya rondellen vid Anderstorg.
2020-06-10 beräknas arbetet förflytta sig ut på Gymnasievägen.
Beroende på hur fort det går kan den röda sträckan i kartbilden stängas av redan första dagen och trafiken hänvisas via den blå markerade Omledningsväg.
Byggnationen beräknas vara klar 2020-10-30 men vi hoppas att det är klart tidigare.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2020-06-10
Förväntas klart: 2020-10-30
Mer om arbetet:

Gymnasievägenavstängd 

Byte dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningar på Morkullevägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Under vecka 19-41 kommer arbete med att byta dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningar på Morkullevägen utföras.

Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2020-05-04
Förväntas klart: 2020-10-31
Mer om arbetet:

Tillfälliga avstängningar av vattnet
Eftersom vi ska byta ut vattenledningen så kommer vattenleveransen till fastigheter i området tidvis vara avstängt måndag – fredag kl. 07:00 – 16:00. PEAB skickar ut information dagen innan till berörda fastigheter.
Innan vattnet stängs av
• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner
Under vattenavstängning
• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen
• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.
Vi jobbar för att avbrotten ska vara så korta som möjligt och sätter igång vattnet så fort kopplingsarbetet är klart.

Sommargata på Storgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Maj till slutet av september kommer Storgatan, mellan Trädgårdsgatan och Hörnellgatan, att vara förvandlad till en sommargata. De förberedande arbetena startar den 4 maj, och därmed blir framkomligheten för motorfordon begränsad.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan, längs Stadshuset
Planerad start: 2020-05-04
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:
Sommargata på Storgatan

Från maj månad fram till slutet av september kommer Storgatan att vara förvandlad till en ”sommargata”. Gaturummet kommer att möbleras med blomsterurnor, cykelställ och bänkar för att skapa en grönare och trivsammare miljö. Cykelbanan på norra sidan kommer att ledas ned på körfältet på Storgatan och parkeringsplatserna försvinner. Nya skyltar och vägmarkeringar ska guida trafiken rätt, gatan kommer delvis att bli enfilig.

Entreprenadarbeten Hedensbyn Site East
Status: Pågående
Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Hedensbyn Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byggs. Området ingår i en färdig detaljplan från 2013 och ska nu färdigställas och säljas som industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.

Under hösten 2019 inleddes den första fasen av projektet som innebar skogsavverkning och detaljplanering. Nu startar produktionsfasen som omfattar att markbereda, ansluta gator, belysning, vatten och avlopp samt el och fiber till området. Arbetet utförs av Skanska, på uppdrag av Skellefteå kommun.
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn SIte East
Planerad start: 2020-04-17
Förväntas klart: 2021-12-31
Mer om arbetet:
Aktuellt nu

I april påbörjas nu entreprenadarbetena. Vi börjar med att:

• Sätta stängsel runt arbetsområdet
• Etablera oss på området med en yta för baracker
• Bryta upp stubbar
• Bearbeta markytorna
• Anlägga byggvägar

Senare under maj så kommer sprängning och krossning av berg att påbörjas.

Delar av Torsgatan leds om
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nu startar arbetet med gång- och cykeltunnel vid Floraskolan. I och med detta kommer Torsgatan att ledas om förbi arbetsområdet från och med den 25/2. Arbetet med gång- och cykeltunneln ska vara färdiga hösten 2020.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2020-02-25
Förväntas klart: 2020-09-25
Mer om arbetet:

 

Tillfälliga parkeringsytor på CK-parkeringen
Status: Pågående
Arbete som utförs: I november 2019 påbörjades arbetet med det nya parkeringshuset på CK-parkeringen. Detta innebär periodvis ändrade parkeringsområden, se mer nedan.
Område: Skellefteå
Plats: CK-parkeringen
Planerad start: 2019-11-13
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

En tillfällig parkering som skötas av Q-park kommer vara tillgänglig från och med vecka 47. Två parkeringsautomater kommer placeras ut på ytan, vid Nya Buketten.

Under vecka 2 - 46 gäller följande områden:

 

Information om arbeten på Sörböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Bockholmsvägens gång-och cykelbana, markerat med blått sträck. Arbete pågår (vattenledningen och spillvattenledningen). Beräknas vara klart v11.

Villagatan, markerat med rött sträck. Arbetet(vattenledningen och spillvattenledningen) påbörjas v8 och beräknas vara klart v20.

Brogatan, markerat med gult sträck. Utredning och projektering pågår, eventuella åtgärder påbörjas hösten 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Sörböle
Planerad start: 2019-10-07
Förväntas klart: 2020-12-31
Mer om arbetet:

 

Arbetet är en del av exploateringarna på södra sidan av Sunnanå och Falkträskområdet. Uppdimensioneringen är för att säkerställa att där detta område och Sunnanå möts i gemensam ledning, klarar belastningen

Som huvudregel råder följande då vi arbetar i närheten av ens fastighet:


Innan vattnet stängs av
• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning
• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen
• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Ny förskola på Falkträsket
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-11-30
Ny förskola på Mobacken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu byggs en ny förskola med sex avdelningar.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2019-06-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Grävarbete Vitbergsvägen från V95 till Högalidsgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Grävning av nya vattenledningar, fjärrvärmeledningar, fiberledning och elledning har pågått längs Vitbergsvägen.
Korsningen mellan Vitbergsvägen och Högalidsgatan beräknas vara avstängd från idag 2019-11-19 till 2019-11-29 kan gå lite snabbare.
Korsningen Norra stationsgatan och Norrbölegatan beräknas vara avstängd från 2019-11-20 – 2019-12-01.
Gående brukar kunna passera men personer med funktionsvariation bör ta en annan väg om det är möjligt.
Område: Skellefteå
Plats: Vitbergsvägen, Högalidsgatan och Norra Stationsgatan
Planerad start: 2019-05-03
Förväntas klart: 2020-11-30
Mer om arbetet:

 

Vitbergsvägen 

 

 

 Innan vattnet stängs av

• Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
• Se till att alla vattenkranar är stängda.
• Stäng av disk- och tvättmaskiner

Under vattenavstängning

• Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på i toaletten.
• Använd inte disk- eller tvättmaskiner

När vattnet släpps på igen

• Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
• Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningarna.
• Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

 

Frågor och svar - mer information kring detta projekt
Arbetet startar under väg 95. Här kan du läsa mer om den delen i projektet

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv. Renoveringen väntas stå klar 2020.
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2019-01-01
Förväntas klart: 2020-09-30
Kulturhus
Status: Pågående
Arbete som utförs: På gamla busstationen byggs just nu Skellefteås nya kulturhus.
Område:
Plats:
Planerad start: 2018-10-18
Förväntas klart: 2021-05-21
Avstängningar runt byggplatsen för kulturhuset
Status: Pågående
Arbete som utförs: Avstängningar berör Torggatan samt delar av Kanalgatan, Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan.


För att garantera säkerheten vid norra delen av kulturhusets byggplats kommer Södra Järnvägsgatan, mellan korsningarna till Trädgårdsgatan och Torggatan, vara helt avstängd för biltrafik. Avstängningen gäller till hösten 2020. Vi återkommer med information så snart vi vet när gatan kan öppnas för trafik igen.

Visst arbete med att lyfta trästommar på plats kan komma att ske nattetid då vindstyrkan oftast avtar något.

Under byggperioden kommer justeringar av avstängningar och färdvägar göras. Följ anvisningar på plats och uppdaterad driftinfo.

Den 24 april påbörjas gatuarbetet med Torggatan och förväntas pågå t.o.m. vecka 27. Arbetet är etapp 1 i ombyggnationen av Torggatan och etapp 2 påbörjas under våren 2021. Gatan kommer bli enkelriktad för fordonstrafik med trottoarer på båda sidor.

Under ombyggnationen kommer gatan vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik. Gående hänvisas till Skeppargatan och Stationsgatan. Cyklister hänvisas till Stationsgatan.
Område: Skellefteå
Plats: Kanalgatan, Torggatan, Södra Järnvägsgatan samt Trädgårdsgatans norra del
Planerad start: 2018-10-05
Förväntas klart: 2021-05-31
Mer om arbetet:

 Karta_kulturhus_181101

 

Förändringar för trafikanter
Trädgårdsgatans norra del är stängd för genomfart för all trafik. Södra Järnvägsgatan i anslutning till kulturhusets arbetsområde och Torggatan stängs av för fordonstrafik i samband med byggstart (se röd markering på kartan). Kanalgatan behåller körfält i båda riktningarna.

Gående och cyklister tar sig runt området via Torggatan (se gul markering på kartan).

Så här kommer du till butikerna på området
• Butiker på Trädgårdsgatans norra del nås via Kanalgatan.
• Butiker på Södra Järnvägsgatans östra del nås från båda håll till fots/med cykel och från Skeppargatan med bil.

Vägvisningar finns på plats för både gång-, cykel- och biltrafik.

Avstängning av gång- och cykelväg över Viktoriabrons östra del
Status: Pågående
Arbete som utförs: Gång- och cykelbanan på Viktoriabrons östra sida samt vid byggarbetsplatsen vid Strömsör är stängd för trafik tom 2021-03-31.

Trottoaren på Storgatans norra sida kommer öppnas för gångtrafik 2019-12-01.

Även övergångsstället över E4 vid Storgatan omfattas av avstängningen som gäller till 2019-12-01.
Område: Skellefteå
Plats: E4 på Viktoriabrons östra sida
Planerad start: 2018-08-31
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

Viktoriabron: Gång- och cykeltrafik kan passera på brons västra sida.

Följ anvisningar på plats.

 

 

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2021-03-31. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2021-03-31
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera. Från 2019-12-01 kommer Nygatan öppnas för biltrafik.

Storgatan: Är avstängd för all trafik. Från 2019-12-01 kommer trottoaren på Storgatans norra sida öppnas för gångtrafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-25