Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Nordanås västra infart och parkering avstängd
Status: Pågående
Arbete som utförs: Infarten byggs om för att bli mer besöksvänlig och parkeringsplatsen får tydligare och mer tillgängliga platser. I anslutning till parkeringen byggs en ny cykelbana mellan Strandgatan och Nordlandergatan.
Område: Skellefteå
Plats: Nordanå
Planerad start: 2018-06-11
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar avstängda sträckor (klicka på kartan för större format). Avstängningarna gäller för all trafik. På Storgatan kan boende köra till sin bostad. Gående kan passera.Besökare till Nordanåområdet ombeds att parkera utanför området. Fordonstrafik till Nordanå värdshus och Exploratoriet hänvisas att åka genom Ernst Westerlunds allé. På Nordanås innergård, i anslutning till museet och lekplatsen, kommer vägbulor att placeras.

Ombyggnad av lekplatsen på Sjögatan, Jörn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Lekplatsen på Sjögatan får ett lyft. Temat för lekplatsen är rollek med lokal anknytning.
Område: Jörn
Plats: Sjögatan
Planerad start: 2018-05-21
Förväntas klart: 2018-06-30
Mer om arbetet:

Lekplatsen byggs om och får ny lekutrustning. Ett nytt tåg anspelar på Jörn som knytpunkt för resande, den nya klätterställningen liknar ett jakttorn och en för platsen särskilt tillverkad klätterskulptur i form av ett hjortron lyfter fram de omgivande myrmarkernas guld. Den befintliga gungställningen byts ut mot en ny där två av tre gungor är småbarnsgungor.  En kompisgunga placeras på lättframkomligt material. En ny karusell och picknickplats inne bland träden erbjuder lek och vila i skuggan.  Slutligen sparas de omgivande träddungarna i så lång utsträckning som möjligt för att behålla platsens karaktär.

 

Bakgrund till arbetet

Närlekplatsen rustas upp enligt Skellefteå kommuns lekplatsstrategi. Befintlig lekutrustning är i dåligt skick och byts ut samtidigt som lekplatsen kompletteras med nya element.  Närlekplatsen erbjuder lekmiljöer för de barn som bor i närområdet samt besökare till Hembygdsgården. Vår förhoppning är att även skola/förskolor kan använda lekplatsen som besöksmål.

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn byggs om under 2018/2019
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Badhusparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Badhusparken till en ljusare och tryggare park.

Badhusparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Badhusparken_flygfoto 

Bakgrund till arbetet

Parken har en central placering i orten, den knyter ihop de viktigaste stråken och funktionerna i samhället. Parken anlades 1951 och har med tiden blivit sliten och mindre använd, därmed har den börjat inge en otrygg känsla.

Parken är egentligen två små parker som åtskiljs av en större gång- och cykelväg. De två delarna ska knytas samman med vegetation, vilket medför att parken upplevs större och mer innehållsrikt. 

Renoveringen av parken ska inkludera: nya träd och planteringar, nya gångar, aktivitetsytor och samlingsplatser, fontän och renovering av dammen med nya tekniska lösningar. Ny belysning inklusive effektbelysning samt ny möblering. Dessutom ska entréerna till parken förtydligas för att locka in fler människor.

Omforma grönområde, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av grönområde längs del av Gymnasievägen.
Område: Skellefteå
Plats: Gymnasievägen, Anderstorp
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Området som berörs är inringat i rött på flygfotot nedan.

Grönområde Gymnasievägen 

Vad händer framöver?

När tjälen gått ur jorden börjar förberedelserna för att plantera lägre vårblommande träd (exempelvis hägg och apel). Hela området planeras vara klart under hösten 2018.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Vad vi har gjort

Under februari-mars började arbetet med att omforma grönområdet. Första delen av projektet, som innebar att plocka bort  gamla och skadade träd, är slutfört.

Bakgrund till arbetet

Det som ligger till grund för beslutet att omforma grönområdet är dels många inkomna synpunkter genom åren från närboende om att de höga träden skuggar och dels en inventering som visade att många träd är i behov av att bytas ut. 

Vi vill göra området trevligare för de som bor och vistas där eller bara passerar förbi.

Resultatet

Grönområdet kommer successivt att förändras med tiden. Vi ska skapa ett trädbestånd som är mer varierat och med lägre trädkronor. När de nyplanterade  träden har etablerat sig, kan vi plocka bort en del högre träd. Läs mer om trädfällning

Träden längs Gymnasievägen behövs för att avskärma husen från trafiken, som förväntas att öka med stadens utveckling. Träden längs våra vägar och gator bidrar med många ekosystemtjänster. De kan till exempel fånga upp farliga partiklar från vägen, fördröja och ta upp regnvatten och därigenom hjälpa att undvika översvämningar, förbättra stadens mikroklimat och invånarnas hälsa.

Skisser

Här nedan kan du se två skisser som visar hur en sittplats på området kan komma att se ut när arbetet är klart. Observera att det är en skiss och slutresultatet kan avvika från skissen.

Skiss 1 Gymnasievägen 

 

Skiss 2 Gymnasievägen 

Ombyggnad av lekplats, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten byggs om under 2017/2018
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2017-05-05
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Läs mer om projektet

Omformning av Älvbrinken, Centrala stan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Utvecklingen av Älvbrinken har utförts i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Centrala stan
Planerad start: 2015-09-01
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra Älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Här skapas mötesplatser för att öka möjligheterna till aktiviteter och arrangemang såväl som spontana möten.

Mer information

Läs mer om omformningen av Älvbrinken

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12