Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Bygga, bo och miljö

 • Information om brandtillsyn_2020.pdf
 • Informationsblad avgift tillstånd brandfarlig vara.pdf
 • Informationsblad avgift tillstånd explosiv vara.pdf
 • Ny blankett BA PDF.pdf
 • Ny medgivande BA PDF.pdf
 • Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • Bygg A - bygglov, rivningslov, marklov
 • Avfall och sophämtning

 • Ansöka om gemensamt avfallskärl
 • Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad
 • Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus
 • Avfallsdeklaration för avfall som ska till Degermyran
 • Avfallsdeklaration järnsand
 • Avfallsdeklaration sulfidjord
 • Avfallsplan 2018-2022 - Bilaga 1. Miljöbedömning.pdf
 • Avfallsplan 2018-2022 - Bilaga 2. Nedlagda deponier.pdf
 • Avfallsplan 2018-2022 - Bilaga 3. Utvärdering Avfallsplan 2010-2020.pdf
 • Avfallsplan 2018-2022 - Bilaga 4. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall.pdf
 • Avfallsplan 2018-2022.pdf
 • Avfallstaxa.pdf
 • Beskrivning av en egen sugslang vid slamtömning
 • Biogasanläggning i Skellefteå
 • Checklista vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen
 • Företagskort för Degermyrans återvinningscentral
 • Förlängd hämtningsintervall hushållsavfall till en gång i kvartalet
 • Handbok för avfallsutrymmen
 • Kompostering av avfall, fritidshus - anmälan
 • Kompostering av avfall, permanentboende - anmälan
 • Källsortering - en miniguide
 • Källsorteringskalender 2020
 • Lathund för avfallsdeklaration
 • Matavfall-infoaffisch A3.pdf
 • När töms mina sopor
 • Papperspåse för matavfall - informationsaffisch A3
 • Renhållningsordning
 • Restavfall-infoaffisch A3.pdf
 • Slamtömning - ansökan om eget omhändertagande, aktiv jordbrukare
 • Slamtömning - förlängt tömningsintervall, permanent boende
 • Sortera avfall
 • Sorteringskyltar för soprum
 • Waste Sorting - a Mini Guide
 • Torg, park och offentlig mark

 • Ansökan om att ta bort träd och sly på kommunens mark
 • Ansökan om bidrag till anläggande av en lekplats
 • Ansökan om bidrag till drift av lekplats
 • Bokning och betalning av torghandelsplatser
 • Bygga, ändra eller riva

 • Ansök om bostadsanpassningsbidrag
 • Ansökan om bidrag till elsanering
 • Ansökan om reparationsbidrag, bostadsanpassning
 • Ansökan om återställningsbidrag vid bostadsanpassning
 • Beslut Förhandsbesked Medle
 • Beslut förhandsbesked Myckle
 • Beslut kulturellt innehåll Kulturhus
 • Beställa husutsättning
 • Beställa nybyggnadskarta
 • Bostadsanpassning för elektrisk utrustning (information)
 • Bostadsanpassning hissar (information)
 • Bostadsanpassningsbidrag - vägen till bidrag (information)
 • Byaplan 2016
 • Bygga A – Ansök om bygglov, rivningslov eller marklov
 • Bygga B - Anmälan (tex rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanerat område)
 • Bygga D - Anmälan Attefall
 • Bygga E – Ansök om bygglov för skyltar
 • Bygga H - Anmälan om eldstad
 • Bygga J - förhandsbesked bygglov
 • Byggblankett F – grannemedgivande
 • Byggblankett G – färgsättningsförslag
 • El-sanering informationsblad.pdf
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Fullmakt bostadsanpassningsbidrag.pdf
 • Fullmakt för bostadsanpassningsbidrag
 • Hemsida_Situationsplan Medle1.pdf
 • Hemsida_Situationsplan Myckle.pdf
 • Information elektrisk-teknisk utrustning-bostadsanpassning.pdf
 • Kontrollplan Carport/förslag
 • Kontrollplan Eldstad/förslag
 • Kontrollplan Garage/förslag
 • Kontrollplan Mindre stuga/förslag
 • Kontrollplan Rivning/förslag
 • Kontrollplan Takkupa/förslag
 • Kontrollplan Tillbyggnad enfamiljshus/förslag
 • Kontrollplan Tillbyggnad fritidshus/förslag
 • Kontrollplan Ventilation/förslag
 • Kontrollplan Värmepanna/förslag
 • Kontrollplan/förslag
 • Kulturhus Skellefteå bilaga 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram MAN
 • Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag - ett nytt kulturhus
 • Kulturhus Skellefteåbilaga 6 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram Skellefteå konsthall
 • Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag kulturellt innehåll.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 1 - lokaler.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 2 - ekonomi och organisation
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 3 - sammanfattning kultur-, evenemangs- och möteshus i Skellefteå.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 4 - koncept för samarbete mellan verksamheterna
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram_Stadsbiblioteket
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 8 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram_Västerbottensteatern
 • Rithuvud Skellefteå kommun 20160204.zip
 • Strandskyddsdispens, vattenverksamhet och muddring
 • Överlåtelse av anpassning till fastighetsägare.pdf
 • Överlåtelse av begagnad utrsutning
 • Energi, el och värme

 • Värmepumpsanlaggning - Anmälan installation (för berg, jord eller ytvatten)
 • Värmepumpsanlaggning - Riktlinjer installation (för berg, jord eller ytvatten)
 • Hälsa och miljö

 • Allergi handlingsprogram
 • Anmälan miljöfarlig verksamhet - motorbanor
 • Anmälan miljöfarlig verksamhet - skjutbanor
 • Betalningsviljestudie Vitbergsområdet (engelsk version).pdf
 • Brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde - anmälan
 • Cisterner - mer än 1000 liter olja
 • Cisterner som tagits bort eller gjorts obrukbara
 • Exempel riskklassningsdiagram
 • Farligt avfall - anmälan om mellanlagring
 • Hållbar välfärd - kommunens hållbarhetsprogram_antaget av KF 181113 § 292.pdf
 • Här finns affisch om eldningsförbud på olika språk
 • Inventering Skellefteälvens regleringsmagasin 2015.pdf
 • Järnsand - anmälan om användning av järnsand
 • Kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering eller utbyte
 • Luftkvalitet_Kvalitetssäkringsprogram.pdf
 • Miljöfarlig verksamhet - anmälan
 • Problem med fåglar i stadsmiljö och på badplatser (information)
 • Taxa inom miljöbalkens område
 • Trafikbullersituationen i Skellefteå
 • Vitbergsomradet rapport 20170921.pdf
 • Vatten och avlopp

 • ABVA 2017-10-01, Allmänna bestämmelser om VA-tjänster
 • Anmäla autogiro
 • Anmälan om dagvattenanläggning.pdf
 • Ansöka om befrielse från kommunal vattenavgift
 • Ansöka om sprinkler
 • Ansöka om VA-anslutning för flerbostadshus och verksamheter
 • Ansöka om VA-anslutning för privatbostad (en- och tvåbostadshus, fritidshus etc.)
 • Avloppsanläggning - Bilaga 1 Situationsplankarta.pdf
 • Avloppsanläggning - Bilaga 2 – Markförhållanden och dricksvatten.pdf
 • Avloppsanläggning - Bilaga 3 A – Slamavskiljare och infiltration.pdf
 • Avloppsanläggning - Bilaga 3 B – Slamavskiljare och markbädd.pdf
 • Avloppsanläggning - Bilaga 3 C – Minireningsverk och kompakta lösningar.pdf
 • Avloppsanläggning - Bilaga 3 D – BDT (baddusch, disk och tvätt), torra toalettlösningar och sluten tank.pdf
 • Avloppsanläggning - Eget avlopp ansökan om enskild avloppsanläggning
 • Befrielse av kommunal vattenavgift enskild anläggning
 • Befrielse av kommunal vattenavgift gemensamhetsanläggning
 • Byte av vattenmätare
 • Dagvattenstrategi - kortversion
 • Dagvattenstrategi_Skellefteå_kommun_Del1.pdf
 • Dagvattenstrategi_Skellefteå_kommun_Del2.pdf
 • Dricksvatten - registrering av dricksvattenanläggning
 • Eget avlopp - När du sökt bygglov, vad gäller för din avloppsanläggning? (information)
 • Enskilt avlopp- intyg över slutförd ensklid avloppsanläggning
 • Ersättning för onyttigbliven dricks- och/eller spillvattenanläggning
 • Faroanalys av dricksvatten
 • Färdiganmälan, vatten och avlopp LTA
 • Gränsvärden för dricksvatten
 • Information till fastighetsägare om Skellefteå kommuns allmänna VA-tjänster
 • Läsa av vattenmätare
 • Oljeavskiljare riktlinjer - kortversion
 • Oljeavskiljare riktlinjer.pdf
 • VA-taxa
 • Vattenläckagekostnad
 • Ägarbyte för vatten- och avfallsabonnemang vid försäljning av fastighet
 • Sotning och brandskydd

 • Ansökan eller anmälan om brandfarlig vara
 • Ansökan explosiv vara
 • Ifyllningsinstruktion för ansökan/anmälan om brandfarlig vara
 • Information om brandtillsyn
 • Stäng dörren - röken dödar
 • Djur och lantbruk

 • Djurhållning inom tätort - ansökan
 • Nedgrävning av häst

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-10