Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Omsorg och hjälp

 • Bidrag och stöd

 • Ansök om försörjningsstöd (socialbidrag)
 • Ansöka om fondmedel
 • Ansökan om försörjningsstöd (arabiska)
 • Ansökan om försörjningsstöd (tigrinja)
 • Riktlinjer aktivitetsbidrag socialnamnden_201217.pdf
 • Riktlinjer aktivitetsstöd till föreningar med insatser för äldre personer
 • Så fyller du i blankett för återansökan av försöjrningsstöd (socialbidrag)
 • Så fyller du i blanketten för nyansökan av försöjrningsstöd (socialbidrag)
 • Återansökan försörjningsstöd (arabiska)
 • Återansökan försörjningsstöd (socialbidrag)
 • Återansökan försörjningsstöd (tigrinska)
 • Familj och barn

 • Anmäla vid misstanke om att ett barn far illa
 • Barn och sorg - 16-25 år
 • Barn och sorg - 7-15 år
 • Familjhem och lönebortfall
 • Intresseanmälan familjehem och/eller kontaktfamilj
 • God man, förvaltare och förmyndare

 • ANSÖKAN: Intyg om lämplighet som god man och förvaltare (blankett)
 • ANSÖKAN: När förmyndare ska ta ut spärrade medel (blankett)
 • ANSÖKAN: När god man/förvaltare ska ta ut spärrade medel (blankett)
 • ANSÖKAN: När omyndig vill driva rörelse (blankett)
 • ANSÖKAN: Råd när du ansöker om god man eller förvaltare (information)
 • ANSÖKAN: Samtycke till godmanskap från anhöriga (blankett)
 • ANSÖKAN: Släktförteckning för huvudman (blankett)
 • ANSÖKAN: Upphörande av godmanskap (blankett)
 • DÖDSFALL: Om huvudmannen avlider (information)
 • DÖDSFALL: Vård av enskilds rätt vid arvskifte (information)
 • ERSÄTTNING: Arvodesregler för ställföreträdare år 2018 (information)
 • ERSÄTTNING: Arvodesräkning för ensamkommande barn
 • ERSÄTTNING: Redogörelse för begränsat uppdrag för god man och förvaltare (blankett)
 • ERSÄTTNING: Redogörelse för utfört uppdrag, god man eller förvaltare (blankett)
 • ERSÄTTNING: Underlag för arvodesräkning (blankett)
 • FLYTTNING: Ansökan om försäljning av fast egendom, tex bostadsrätt eller fastighet (blankett)
 • FLYTTNING: Byte av god man eller förvaltare (information)
 • FLYTTNING: Försäljning av fast egendom, tex bostadsrätt eller fastighet (information)
 • FLYTTNING: Förvaringsavtal (skriv ut och fyll i)
 • FLYTTNING: När huvudmannen ska flytta och avveckla sitt lösöre (information)
 • KLAGOMÅL: När god mans eller förvaltares lämplighet ifrågasätts (blankett)
 • MANUAL: Så gör du din årsräkning
 • NYTT UPPDRAG: Byte av god man, ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Checklista för nytt uppdrag (information)
 • NYTT UPPDRAG: Checklista god man för ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förmyndare för barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förordnad förmyndare eller vårdnadshavare (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förordnad vårdnad (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förvaltare med begränsat uppdrag (information)
 • NYTT UPPDRAG: God man med begränsat uppdrag (information)
 • NYTT UPPDRAG: Godman för ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Tillfällig god man (information)
 • NYTT UPPDRAG: Uppdrag som god man övergår till förvaltare (information)
 • REDOVISNING: Checklista när du gör en årsräkning (information)
 • REDOVISNING: Checklista tillgångförteckning för god man och förvaltare (information)
 • REDOVISNING: Checklista tillgångsförteckning förmyndare (information)
 • REDOVISNING: Exempel på ifylld årsräkning (information)
 • REDOVISNING: Innehållsförteckning till årsräkning (information)
 • REDOVISNING: Körjournal för god man eller förvaltare (blankett)
 • REDOVISNING: Specifikation av inkomster (skriv ut och fyll i)
 • REDOVISNING: Specifikation av utgifter (skriv ut och fyll i)
 • REDOVISNING: Årsräkning eller sluträkning (blankett)
 • REKRYTERING: Intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare (blankett)
 • REKRYTERING: Vad kan ingå i uppdrag som god man eller förvaltare (information)
 • UPPDRAG UPPHÖR: När ditt förmyndarskap upphör (information)
 • UPPDRAG UPPHÖR: När ditt uppdrag upphör, ensamkommande barn (information)
 • UPPDRAG UPPHÖR: Uppdrag som god man eller förvaltare upphör (information)
 • Vård och omsorg

 • Ansökningsblankett för aktivitetsstöd för föreningar till aktiviteter för äldre personer
 • Förenklad biståndsbedömning
 • Inkomstförfrågan
 • Lämna dina synpunkter om färdtjänst
 • Utlåtande vid ansökan om färdtjänst
 • Handikapp, funktionsnedsättning

 • Ansökan om LSS för barn och ungdom
 • Ansökan om LSS för dig över 18 år
 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS - informationsfolder
 • Avsluta insatser enligt socialtjänstlagen och LSS
 • Avtal personlig assistans
 • Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - informationsfolder
 • Broschyr LSS - informationsfolder.pdf
 • Daglig verksamhet enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Individuell plan enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Individuell plan lättläst version.pdf
 • Intresseanmälan bostad med särskilt stöd enligt LSS (för framtida behov)
 • Intresseanmälan uppdragstagare LSS
 • Intresseanmälan öppen verksamhet
 • Kommunala handikapprådet - informationsfolder
 • Kontaktperson enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Korttidsvistelse enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Ledsagarservice enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • LSS lättläst version.pdf
 • Personlig assistans enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Rapport för stödfamilj enl LSS 9§6.pdf
 • Vill du bli kontaktperson - informationsfolder.pdf
 • VIP broschyr
 • Missbruk och våld

 • Checklista GRUNDSKOLAN-GYMNASIESKOLAN vid hedersrelaterat våld 2019.pdf
 • Checklista Socialtjänst vid hedersrelaterat våld 2019
 • Handlingsprogram HRV 2019.pdf
 • Handlingsprogram kvinnofrid 2017

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-04-11