Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänster klickar du på länken "Självservice" uppe till höger eller länkarna under "Vad vill du göra?"

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Trafik och infrastruktur

 • Parkeringskarta Skellefteå 2020 webb.pdf
 • riktlinjer för blomlådor.pdf
 • Tillstånd för blomlåda - inklusive regler(1).pdf
 • Tillstånd för blomlåda - inklusive regler.pdf
 • Gator och trafik

 • Ansökan om grävtillstånd i offentlig mark
 • Ansökan om övertagande av drift på statsbidragsberättigad enskild väg
 • Anvisningar för grävning i offentlig mark
 • Bidrag till enskild inte statsbidragsberättigad utfartsväg (en fastighet), regler och blankett
 • Bidrag till enskild inte statsbidragsberättigad utfartsväg (flera fastigheter), regler och blankett
 • Blomlådor på bostadsgata - riktlinjer och ritning
 • Dispenstransport (transportdispens), blankett för ansökan
 • Karta som visar var p-passet gäller
 • Karta över parkeringar och parkeringsavgifter på campusområdet
 • Nyttokort - parkeringskort för företagare
 • Parkeringszoner i centrala Skellefteå
 • Regler för gatubelysningens tändtider
 • Regler och anvisningar för drift- och underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar
 • Riktlinjer för utplacering av hinder på gång- och cykelbanor
 • Tillstånd för blomlåda 2018 (blankett och regler)
 • Trottoarpratare (gatupratare) anvisningar och blankett
 • Detaljplaner, planer

 • Biblioteksplan
 • Kulturhus - beslut lokalisering
 • Kulturhus - beslut om utvecklingsplattform
 • Kulturhus - beslut utredning
 • Kulturhus - beslutsunderlag lokalisering
 • Kulturhus - dialog framtidens bibliotek
 • Kulturhus - utvecklingsplattform
 • Kulturhus lokaliseringsalternativ
 • Kulturhusets lokalisering beslut från Kommunfullmäktige
 • Kulturplan 2012–2015

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-10