Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring Kulturhus Skellefteå.

Behöver Skellefteå ett kulturhus?
Svar: Skellefteå kommun har ett mål om att växa, att bli 80 000 invånare år 2030. För att nå detta mål krävs stora satsningar, och kulturhuset är ett av dem.

Finns det en marknad för kulturhuset och dessa lokaler?
Svar: Genom att bygga ett större och framför allt flexibelt kulturhus finns möjlighet att stå som värd för en rad större kongresser, turnerande shower, galor, utställningar och tävlingar, som vi inte har möjlighet till idag.

Projektet påbörjades 2012 - varför har det tagit så lång tid?
Svar: Ambitionen för utredningen har varit att hitta den bästa lösningen för Skellefteå – ett unikt och skräddarsytt kulturhus med bästa möjliga förutsättningar. Därför har förberedelsearbetet fått växa i takt med att nya frågor dykt upp.

När man ska utveckla något helt nytt finns inget färdigt facit. Därför har förarbetet till stor del handlat om dialog. Invånare, intressenter, beslutsfattare och de fyra kärnverksamheterna har fått komma till tals, om och om igen.

Under 2017 ökade intresset från externa finansiärer att investera i Skellefteå, vilket även inkluderade Skellefteås kommande kulturhus. Från politiskt håll togs därför beslutet att undersöka möjligheten att sälja kulturhuset inklusive hotellet för att skapa bästa förutsättningarna för Skellefteå. Processen för kulturhuset bromsades därmed upp och byggstarten flyttades fram ca ett år.

Hur ser processen och det fortsatta arbetet ut framöver?
Svar: Hösten 2015 påbörjades en arkitekttävling, vars vinnare kunde koras i en prisceremoni i juni 2016. Det blev White Arkitekter som vann med sitt bidrag "Sida vid sida". Projektet är nu inne i etapp 2 som är en genomförandefas där planeringen av kulturhusets innehåll intensifieras och byggprocessen startar.

Varför valde kommunen att ha en arkitekttävling? Påverkar inte det tidplanen?
Svar: Tävlingen var nödvändig för att funktionen och gestaltningen (formen) ska ge Skellefteå något nytt och unikt – ett landmärke. Genom att bjuda in till en tävling som var öppen för alla fick vi in många spännande och genomarbetade förslag som gav bästa möjliga förutsättningar för det framtida kulturhuset.

Tidplanen påverkas inte av att ha en arkitekttävling istället för en traditionell upphandling av arkitekttjänsterna. Skillnaden blir att flera olika formförslag utvecklades parallellt, och det gör att vi med största sannolikhet inte behöver göra ett omtag i processen.

Kommer kulturhuset att byggas i trä?
Svar: Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen, "Sida vid sida" av White Arkitekter, har en tydlig prägel av trämaterial i både stomme och fasad. Skellefteå ska vara en hållbar stad och det finns flera strategier att förhålla sig till, bland annat Riktlinjer för hållbart byggande och Träbyggnadsstrategin. Dessa beaktades i arkitekttävlingen.

Vilka kulturella aktörer kommer att finnas i kulturhuset?
Svar: De fyra kärnverksamheterna är Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och MAN – museum Anna Nordlander. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar – föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, icke kommersiella – att ta plats och berika huset.

Vad kommer att hända med de enskilda verksamheternas varumärke/identitet när de samlas under samma tak?
Svar: De enskilda verksamheterna fortsätter att utveckla sina starka identiteter och skapar tillsammans kulturhusets identitet.

Var ska kulturhuset byggas?
Svar: Kulturhuset ska byggas mellan Kanalgatan i söder och Södra Järnvägsgatan i norr, samt Trädgårdsgatan i öster och Torggatan i väst (kvarteret Perseus).

Hur har man kommit fram till val av plats?
Svar: Det har gjorts en gedigen utredning, tillsammans med invånarna, för bästa placering för ett framtida kulturhus. 28 platsförslag lämnades in under 2012. Därefter togs urvalskriterier fram som invånarna också fick lämna synpunkter på. Slutligen viktades dessa platser mot kriterierna och busstorget fick högst poäng. Platsen ger en rad möjligheter genom ett centralt läge, en naturlig mötesplats, med närhet till kommunikation, handel och restauranger.

Var ska alla bilar rymmas och hur mycket mer trafik genererar det?
Svar: Just nu pågår en utveckling av Centrala stan, med bland annat ett nytt kulturhus och resecentrum, och förtätningar av både bostäder och arbetsplatser. Detta kommer att påverka trafiken och parkeringar inom stadsdelen. Kommunen arbetar med ett förslag till en trafiksystemlösning för att möta den förväntande utvecklingen. Samtidigt tas en trafikstrategi fram, liksom en parkeringsnorm.

Vad kommer kulturhuset att kosta?
Svar: Investeringsutgiften för kulturhuset uppskattas till mellan 400 och 500 miljoner. Detta för att ta höjd för en tekniskt och arkitektoniskt framstående byggnad.

Hur stort är det tänkt att huset ska bli?
Svar: ca 12 000 kvadratmeter.

Ska all kulturverksamhet samlas under ett tak?
Svar: Allt kulturliv ska inte samlas under kulturhusets tak. Ett kulturhus kompletterar det som redan finns i Skellefteå.

Hur och på vilket sätt får föreningar och studieförbund plats i kulturhuset? Och hur ska de ha råd?
Svar: Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel – föreningar, professionella, amatörer, kommersiella och ideella - att ta plats och berika huset.

Kulturhusutredningen föreslår att kulturnämndens lokalbidrag ses över för att säkerställa att föreningar ska kunna ta plats i huset.

Den exakta hyressättningen för respektive lokal kommer att utredas vidare. Likaså hur en differentierad hyressättning kan tillämpas för att säkerställa att olika typer av arrangörer kan arrangera i huset.

Utöver detta visar utredningen att organisation och medel för kommunens kultur- och biblioteksavdelning bör ses över för att på bästa sätt möta de framtida behoven hos Skellefteås kulturliv.

Hur kommer kulturhuset att bidra till ett kulturliv utanför stadskärnan?
Svar: Kulturhuset ska inte utgöra hela kulturlivet i Skellefteå. Kulturhussatsningen kommer att ge fler besökare till kulturella evenemang och sammanhang. Då engagemang och delaktighet i kulturaktiviteter ökar blir också de ideella resurserna fler, vilket bidrar till att stärka kultursektorn än mer.

Skellefteå kommun håller just nu på att ta fram en fyraårig kulturplan som ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av hela kulturlivet i Skellefteå kommun. Region Västerbotten håller samtidigt på att ta fram en kulturplan på regional nivå som ska stärka och samordna kulturlivet i hela länet. 

Vad händer med Nordanåområdet?
Svar: Just nu pågår en Nordanåutredning där kulturnämnden har i uppdrag att tillsammans med berörda verksamheter utveckla samverkan och samsyn kring utveckling av Nordanåområdet.

Vad ska finnas i de lokaler som nu blir tomma?
Svar: Befintliga lokaler på Nordanå ägs av Skellefteå kommun och den framtida användningen kommer att beaktas i utredningen av Nordanåområdet.

Skellefteå Kraft äger befintliga lokaler för Stadsbiblioteket och hyresavtalet sägs upp. Hur dessa lokaler ska användas hanteras av Skellefteå Kraft.

Om hotellet som ska byggas i anslutning till kulturhuset:

Behövs verkligen ett ytterligare hotell i Skellefteå? Finns kundunderlaget?
I målet om 80 000 invånare år 2030 ska vi skapa och vårda möjligheter för alla att uppleva och delta i aktiviteter och upplevelser kopplat till kultur, fritid och nöjen. Det nya hotellet innebär att fler besökare från närområdet, hela landet och världen har möjlighet att uppleva och upptäcka det som händer i kulturhuset och i hela Skellefteå.

Kulturhuset och hotellet kommer tillsammans att bli en helt ny typ av mötesplats i Skellefteå. Det blir möjligt att på en central plats kombinera kongresser, evenemang och kulturarrangemang av alla slag, vilket gör det ännu mer attraktivt att besöka Skellefteå och ta del av allt annat som närområdet erbjuder. 

Hur många arbetstillfällen skapas?
Hotellet och dess restaurangverksamhet kommer att innebära minst 50 nya fasta heltidsjobb.

Hur påverkas näringslivet?
I kombinationen premiumhotell och kulturarrangemang får företagare och andra aktörer helt nya möjligheter för representation och arrangemang för både medarbetare och kunder. Här skapas inte bara en ny plats med kapacitet för stora kongresser, den kommer att möjliggöra konserter, föreställningar, utställningar, evenemang med mera som tidigare varit svåra eller omöjliga att anordna i kommunen.

Hur mycket kommer hotellbygget att kosta skattebetalarna?
Operatören investerar i hotellet helt själv. Samarbetet mellan kulturhuset och hotellet kommer att innebära att kommunen får lägre driftskostnader för kulturhuset.

Hur kommer samarbetet mellan kulturhus och hotellverksamhet att se ut?
En stor del i samarbetet handlar om att fylla lokalerna med liv, främst genom att få människor att vilja vara där. Det blir alltså viktigt med en nära relation mellan verksamheterna i kulturhuset och hotell- och mötesverksamheten. Detta försäkras genom en aktiv dialog och ett samarbete där hotelloperatören ingår i kulturhusets samordningsgrupp. Båda parter möjliggör för varandra och har ett aktivt utbyte vad gäller införsäljning, marknadsföring, information och service samt delar på gemensamma ytor.

Var ska hotellet placeras i förhållande till kulturhuset?
Hotellet kommer att byggas i anslutning till kulturhusets södra sida med entré från Kanalgatan. Här kan du se hur hela kulturhuset inklusive hotellet kommer att byggas (länk till ritning)