Välkommen till Kusmarksskolan

Kusmarkskolan ligger mitt i byn Kusmark, cirka två och en halv mil nordväst om Skellefteå intill Kågeälven. Skolan är en F-5 skola med cirka 80 elever. Skolan arbetar med naturen och innovativt och entreprenöriellt lärande som utgångspunkt.

Vår verksamhetsidé och vision
Vår verksamhetsidé i årskurs F-5 är att bygga verksamheter som präglas av trygghet, trivsel, lärande och att vi ser hela eleven hela dagen. I våra verksamheter får varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sin förmåga och sina förutsättningar för att på så sätt bli sitt bästa jag.

Så här arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål
Vi arbetar med ett övergripande kvalitetsarbete i ett 1-16-års perspektiv med rubriken ”tillgängligt lärande”. Hela Kågeskolan arbetar med att skapa lärmiljöer som såväl pedagogiskt som fysiskt möter alla elever utifrån deras behov.

Vårt likabehandlingsarbete
Målet med Kusmarkskolans likabehandlingsarbete är att alla ska känna sig välkomna och accepterade och bli behandlade lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen ska utsättas för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling.

Samarbete
Kågeskolan F-5, Ersmarkskolan och Kusmarkskolan samarbetar för att skapa en likvärdig grund för fortsatt lärande på högstadiet i Kåge.

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Petra Irebjörk
Rektor F-5

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-04-05