Modersmål i grundskolan

Skellefteå kommun erbjuder modersmålsundervisning i årskurs 1–9. Undervisningen bedrivs efter kursplanen för modersmål i svenska skolans läroplan, LGR 11, ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket eftersom eleven ska behärska sitt modersmål för att ha rätt att delta i undervisningen. Med grundläggande kunskaper menas att ditt barn måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kunna delta i samtal om vardagsnära ämnen.

Barn som tillhör nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det finns två kursplaner för dessa språk:
· Modersmål som första språk som kräver att eleven talar sitt modersmål
· Modersmål som andra språk där det inte finns krav på förkunskaper, läs mer här/länk
Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när barnet väl påbörjat studierna är de obligatoriska tills undervisningen avslutas eller man väljer att säga upp sin plats.


Rätt till modersmålsundervisning enlig skollagen och skolförordningen

En elev kan få modersmålsundervisning om:
· en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
· eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
· eleven använder språket dagligen i hemmet*
· minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
· lämplig lärare i det aktuella språket finns
*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.
Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
Undervisningen sker antingen under skoldagen om det är möjligt att planera i schemat, efter skoldagen eller som språkval. Syftet med undervisningen är att utveckla elevens språkkunskaper, främja kunskap om den kulturella bakgrunden och tvåspråkigheten.

Modersmålet är ett frivilligt val som vårdnadshavarna måste ansöka om via kommunens e-tjänst https://sjalvservice.skelleftea.se/modersmalsansokan. Varje elev får undervisning 40 till 60 minuter per vecka. Undervisningsgrupperna kan bestå av elever i olika klasser och i närliggande åldrar. Språkkunskaperna i grupperna kan variera.

Välkommen med din ansökan!

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-02-11