Modersmål och minoritetsspråk

Kommunens ankomst- och modersmålsenhet har i uppdrag att anordna undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan.

I organisationen arbetar cirka 20 modersmålslärare, som undervisar cirka 600 elever i 20 olika språk. Modersmålslärarna arbetar med elever på 37 olika skolor.

I Skellefteå pågår ett projekt med att starta upp fjärrundervisning i modersmål

I denna länk finns mer information om minoritetsspråk

 

Minoritetsspråk


Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Nationella minoriteter har utökad rätt

Från den 1 juli 2015 har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Detta gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket. Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller dock även för de nationella minoritetsspråken. Begränsningen att en elev bara kan få modersmålsundervisning i högst sju läsår om eleven får undervisningen utanför den garanterade undervisningstiden, gäller inte undervisningen i nationella minoritetsspråk.


Minoritetsspråken har två olika läroplaner beroende på om eleven har grundläggande kunskaper, t ex genom att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller om är nybörjare och inte använder språket dagligen i hemmet.
Läs mer om kursplanerna för minoritetsspråken på Skolverkets webplats

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-06-27