Välkommen till Morö backe skola

Skolan ligger i nordöstra delen av Skellefteå, i stadsdelen Morö backe, där det finns både villaområden och områden med flerfamiljshus. Eleverna kommer till största delen från området. Vi har elever från många olika delar av världen.

Vår vision

Tillsammans vill vi skapa en verksamhet där varje individ har god självkänsla, tilltro till sin förmåga, fungerar väl i samspel med andra och har drömmar om framtiden.

Vår verksamhetsidé

Kreativitet, kommunikation, kollaboration och kritiskt tänkande är färdigheter som kommer att vara väsentliga för våra barn och ungdomar för att klara sig i det framtida samhället. Utifrån läroplanen för grundskolan (LGR 11) skapar vi lärmiljöer som tränar och stödjer elevernas utveckling av dessa förmågor. 

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Vi har en gemensam röd tråd i ett F-9 perspektiv och vi arbetar utifrån ett tydligt syfte som är meningsfullt och verklighetsnära och som bygger på ständig nyfikenhet i lärandet, hos både pedagoger och elever. Med ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas, liksom att nya metoder prövas och utvecklas, enligt LGR 11.

Likabehandling

På Morö backe skola arbetar vi aktivt med likabehandlingsfrågor. Vi har ett likabehandlingsteam som systematiskt arbetar för att alla ska känna sig trygga, uppskattade och bli synliggjorda. Alla vuxna på skolan är en del av detta arbete och tar ansvar för att fånga upp situationer och stunder där kränkningar och mobbing eventuellt kan uppstå. Vi agerar snabbt och reder ut konflikter tillsammans med elever och föräldrar utifrån situationens art. Detta är ett ständigt pågående arbete som underhålls och uppdateras kontinuerligt och systematiskt med dialog, reflektion och analyser av incidenter samt förebyggande arbete under året.

Vi har ett hälsoperspektiv i verksamheten vilket gör att vi prioriterar rörelse som en naturlig del av varje dag. Elevhälsan arbetar nära pedagogerna för att säkerställa att alla elever får de anpassningar de eventuellt behöver. I vår miljö, alltifrån bildstöd och orientering i skolan till möblering och tillgång till digitala och analoga hjälpmedel, har vi byggt in i systemet att vi är olika och behöver olika. Elevhälsan arbetar med aktiviteter under läsåret som främjar mångfald och rätten att vara unik.

Årskurs F-6

Årskurs 7-9

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-06-22
Nyhet

Skolstart Morö backe skola

2020-06-22 Skolan startar torsdag den 20 augusti 2020.
Kl 08:20 för förskoleklass
Kl 08.15 årskurs 1-6
Kl 08.30-14.00 årskurs 7
Kl 10.00-14.00 årskurs 8 och 9

Läs mer