Vem kan få stöd?

Skellefteå kommun arbetar för att få fler personer i arbete. Insatser ska bidra till den framtida kompetensförsörjningen - för kommunen såväl som för andra arbetsgivare i regionen. Alla insatser ska främja ökad mångfald och integration.

Kommunens enhet för arbetsmarknad hjälper personer, framförallt ungdomar och nyanlända, som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatserna sker genom praktik, arbetsträning, studier och personligt stöd.

Enheten för arbetsmarknad har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, Försäkringskassan och sjukvården. Kontakten med näringslivet är också betydelsefull.

På denna sida finns de kommunala arbetsmarknadsinsatserna beskrivna. Om du vill veta mer om en specifik insats är du välkommen att kontakta Arbetsförmedlingen. För frågor om feriepraktik är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst.

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna är indelade i följande fem huvudkategorier:

 

Insatser för ungdomar

Feriepraktik

Målet med ferieverksamheten är att ge dig som är ung möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Oberoende av tidigare erfarenhet har alla som söker samma chans att få feriepraktik. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.

Läs mer om feriepraktik

Kommunalt aktivitetsprogram (KAM)

Om du saknar arbete och är under 30 år har du möjlighet att delta i Kommunalt aktivitetsprogram, kallat KAM. En förutsättning är att du har försörjningsstöd på grund av att du saknar arbete och inte har rätt till arbetslöshetsersättning eller annan försörjning.

Kompare

Kompare är en verksamhet inom Skellefteå Kommun vars uppdrag är stödja deltagarna att hitta arbete eller att börja studera. Vi jobbar med individer som vill förändra sin livssituation och har en önskan att hitta en långsiktig och hållbar förändring som ska leda till egen försörjning. Arbetet utgår ifrån individens behov och önskemål.

Kompare arbetar med 30 deltagare i taget i åldrarna 16 år och uppåt. Målsättningen är att alla ska uppleva att deltagandet har medfört en förbättrad livssituation. För att på bästa sätt stödja deltagarna att nå sina mål samverkar vi med arbetsgivare, utbildningsanordnare och de myndigheter som deltagarna har kontakt med.

Kompare samarbetar också med Arbetsförmedlingen, och finns i samma lokaler som Arbetsmarknadstorget, på Hörnellgatan 17, våning 2.

Arbetsmarknadstorget

Arbetsmarknadstorget är en myndighetsgemensam plattform. Handläggare från fyra myndigheter sitter samlokaliserade. Målgruppen  är arbetslösa ungdomar 16 – 29 år som har behov av minst två myndigheter och ett långvarigt stöd. (Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö). Här samordnas insatser utifrån individens behov. Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats samt samordna insatser och tydliggöra åtaganden. Genom detta arbetssätt tas kompetenser och resurser tillvara och man får ett mer gemensamt syn/förhållningssätt.  Detta arbetssätt ökar möjligheten till egen försörjning  - arbete eller studier.
Mer information hittar du här http://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/ 
Syftet är att:
• Skapa en sammanhållen mötesplats där arbetssökande unga med behov av särskilt stöd kan få det stöd de behöver.
• Ta tillvara kompetens som finns hos de samverkande parterna .
• Utarbeta gemensamma verktyg och bedömningsinstrument.
• Få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt.
 
Målgrupp: Arbetslösa ungdomar i åldern 16 – 29 år med fokus på gruppen 16 – 24 år. Målgruppens gemensamma nämnare är att de har långvarigt behov av stöd från flera av de samverkande myndigheterna. De hinder som individerna upplever kan vara fysiska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsmässiga.
 

Utvecklingsanställning för unga med funktionshinder

Om du är ung, arbetslös och har funktionshinder samt behov av särskilt stöd kan du få en utvecklingsanställning på någon av kommunens arbetsplatser. Anställningen är tidsbegränsad och kan vara upp till ett år. Syftet är att anställningen ska tydliggöra dina individuella behov och din förmåga att arbeta eller utbilda dig.

Insatser för nyanlända

Instegsjobb

Instegsjobb är ett anställningsstöd för dig som är nyanländ och som fått uppehållstillstånd i Sverige. Målet är att skapa möjligheter för dig att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

Läs mer om Instegsjobb på Arbetsförmedlingens webbplats (extern webbplats, nytt fönster)

Introduktion i Samverkan (ISA)

Introduktion i Samverkan (ISA) hjälper dig som är nyanländ in på arbetsmarknaden. Målet är att du, genom information och praktik, ska få så mycket kunskaper som möjligt om hur du söker arbete i Sverige.

ISA samarbetar med enheten för arbetsmarknad, socialförvaltningen, Centrum för vägledning (CV), Vuxenskolan (VUX), Svenska för invandrare (SFI), Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Praktik och arbetsträning

Genom att praktisera eller arbetsträna inom kommunen får du möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet. Du kan skapa nya kontakter samt få inblick och erfarenhet i kommunala arbeten.

 

Anställningsstöd

Ibland behöver en individ ekonomiskt eller praktiskt stöd på sin arbetsplats för att få arbetssituationen att fungera.

Skellefteå kommuns enhet för arbetsmarknad arbetar med flera olika typer av anställningsstöd i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Arbetsförmedlingens service och program (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2018-11-20