Folköl och tobak

Den som ska sälja folköl och tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar.

En anmälan kostar inget men en årlig tillsynsavgift tillkommer.

Avgifter för tillsyn

Folköl

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. För att få sälja folköl ska lokalen vara registerad som livsmedelslokal hos kommunen.

Livsmedelsregistrering (pdf, nytt fönster)

Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Folkhälsomyndigheten

Tobak

Innan försäljning av tobaksvaror kan påbörjas ska anmälan göras till den kommun där försäljningen ska ske. Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål. Näringsidkaren har ansvar för att personalen får den information och det stöd som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du mer information om reglerna kring tobaks och folkölsförsäljning.

Folkhälsomyndigheten

Anmälan kan göras via kommunens e-tjänst

Anmälan om folkölsförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-03-02