Avgifter livsmedelsverksamhet

Med livsmedelsföretag menas privat eller offentlig verksamhet som hanterar livsmedel. Exempel på verksamheter är restaurang, café, skolkök, matvarubutik, gatukök och försäljning på marknader. Det spelar ingen roll om du gör det med eller utan vinstsyfte. Även företag som skänker bort sina produkter kan omfattas av livsmedelslagsstiftningen.

Det finns tre olika avgifter för livsmedelsverksamhet

Registreringsavgift

Alla måste betala avgift för registrering då verksamheten startar upp. Det kostar 1175 kronor.

Årlig kontrollavgift

Kontrolltid x timavgift = Årlig kontrollavgift

Kontrolltiden som företaget tilldelas baseras på vilken livsmedelshantering som sker och i vilken omfattning och om företaget märker livsmedel.

Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1 295 kronor/timme (år 2018).

Den årliga kontrollavgiften ska betalas samma kalenderår som verksamheten startar och därefter för varje påbörjat år som verksamheten drivs.

Exempel på årliga avgifter (timavgift 1 295 kronor)

Verksamhet Avgift
Restaurang som bereder kött/fisk/kyckling från råvaror 6 475 kronor
Café som serverar smörgåsar 3 885 kronor
Livsmedelsbutik med färdigförpackade varor 1 295 kronor

Den årliga kontrollavgiften varierar beroende på vilka livsmedel som hanteras och hur stor verksamheten är.

Avgift för uppföljande kontroller av brister hos livsmedelsföretag

Kontroller som måste göras för att följa upp brister i livsmedelsföretagens hantering sker utanför den planerade kontrollen. Företaget får betala separat för detta utöver den årliga avgiften. Timavgiften för uppföljande kontroll är 1175 kronor.

Vad täcker avgiften?

Kommunens kontroll ska finansieras fullt ut av företagen. Avgiften ska täcka kostnader för kontroll, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler, utrustning och bilar. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala.

Vem beslutar om avgiften?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan och hur hög timavgiften ska vara. Företagen betalar en årlig avgift utifrån en modell som tagits fram av livsmedelsverket. Utifrån den modellen beslutar bygg- och miljönämnden hur stor den årliga kontrollavgiften blir.

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamhet (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-01-15