Avgifter hygien- och undervisningslokaler (hälsoskydd)

Skolor, förskolor, vårdcentraler, tandläkare, äldreboenden, bassängbad, hotell, pensionat, campinganläggningar och lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling (ex. tatuering, piercing, massage, fotvård, hårvård) är exempel på verksamheter inom hälsoskyddet.

Det finns två olika typer av avgifter för hygien- och undervisningslokaler

En fast avgift för tillstånd, anmälan eller dispenser

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga måste betala en avgift då verksamheten startar upp. Det är en engångsavgift.

Årlig fast avgift för tillsyn

Alla verksamheter inom hälsoskyddet betalar en fast årlig tillsynsavgift. Avgiften är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och storleken på denna. Avgiften omfattar kalenderåret och ska debiteras i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas ingen del av avgiften tillbaka. 

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

Vem bestämmer?

Det är kommunfullmäktige i Skellefteå kommun som har antagit taxan för tillsyn. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

Miljöbalkens taxa (pdf, nytt fönster)

Exempel på avgifter för hygien- och undervisningslokaler (hälsoskydd)

Avgift för anmälan om verksamhet
Typ av verksamhet Avgift
Tatuering, piercning (inte öron) och fotvård 3 640 kronor
Akupunktur m m 2 730 kronor
Badanläggning 3 640 kronor
Skola med mer än 400 elever 3 640 kronor
Skola med mindre än 400 elever 1 820 kronor
Övrig undervisning till exempel förskola och fritidshem 1 820 kronor
Årlig avgift för tillsyn av verksamhet
Typ av verksamhet Avgift
Undervisning 910 kronor
Hotell, pensionat, camping mm 910 kronor
Akupunktur, tatuering, fotvård, piercning 1 820 kronor
Massage, frisör och hårvård 910 kronor

Det finns ytterligare verksamheter som ska betala en avgift men detta är exempel på de mest vanliga. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07