Ansökan om registrering eller tillstånd för lotteri

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en treårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Vem kan söka lotteritillstånd?

Det är endast ideella föreningar som har rätt att anordna lotterier enligt lotterilagen (nytt fönster). Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Vad är ett lotteri?

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevs spel

Undantagna är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Sådan vadhållning räkas alltså inte som lotterier.

Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

3-årsregistrering eller tillfälligt lotteri

3-årsregistrering

Med en 3-årsregistrering, enligt lotterilagen § 17, kan en förening anordna flera lotterier under tre år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 20 prisbasbelopp (för 2016: 886 000 kr).

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna.

Tillfälligt lotteritillstånd

Tillfälligt lotteritillstånd, enligt lotterilagen § 15, söker föreningen om det är en enstaka händelse att lotteri anordnas eller då insatsernas värde överstiger 20 basbelopp.

Lotterna får inte säljas till personer under 18 år.

Lotteriet ska godkännas av kontrollant innan lotter och vinster skaffas och lotteriet ska redovisas till kommunen. Värdet av vinsterna ska vara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Kontrollantarvodet kan aldrig överstiga 6000 kr för ett lotteri med lotteritillstånd. Med ett tillstånd kan föreningen hyra en fast försäljningsplats för lotteriet.

Lotterikontrollant

För varje 3-årsregistrering och tillfälligt tillstånd utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets planerade försäljning.

Avgifter och slutredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 300 kr för tillståndet och/eller registreringen. Avgiften betalas in på postgiro: 126870-5. Ange: Lotteritillstånd.

Senast två månader efter lotteriet avslutats ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka en lotteriredovisning till bygg- och miljökontoret. Lotteriredovisningsblanketten får du av kontrollanten.

Kontrollantarvodet betalas in på postgiro: 126870-5. Ange: 651402 2670 5752.

Lotterier som inte behöver tillstånd

Vid medverkan på en offentlig tillställning till exempel en marknad, syföreningsauktion, julskyltning eller midsommarfirande, behövs inget tillstånd för lotterier. Men då gäller följande:

 • Lotterna får inte kosta mer än 1/6000 av prisbasbeloppet cirka 7 kr .
 • Vinsterna ska uppgå till minst 35 % och högst 50 % av lotternas sammanlagda värde.
 • Lotterna får bara säljas inom det område som tillställningen håller till på.
 • Vinsterna ska lämnas ut på plats.

I alla övriga fall behövs en 3-årsregistrering eller ett tillstånd.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-03-24