Avgifter lotteriregistrering och lotteritillstånd

Avgift lotteriregistrering och lotteritillstånd

Avgiften för ett lotteritillstånd är 300 kronor. I samband med ansökan betalar du in avgiften på
Plusgiro 12 68 70-5 Skellefteå kommun.

Arvode för kontrollant

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 procent av lotteriets planerade försäljningsvärde. Du ska betala in arvodet till kommunen senast två månader efter att lotteriet har startat. I samband med betalningen ska du skicka in lotteriarvodet till kommunens handläggare.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07