Brandfarlig vara i industri

Reglerna för hantering av brandfarlig vara i en industri, verkstad, lager och liknande skiljer sig lite från de för en publik verksamhet. Här ges en sammanfattning av några viktiga punkter i föreskrifterna för de verksamheter och lokaler dit allmänheten inte har tillträde.

Brandfarlig eller ej?

Om du vill veta ifall du behöver tillstånd för din hantering av brandfarlig vara måste du inledningsvis inventera vilka av de varor som du hanterar eller avser hantera som är brandfarliga. De vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna finns registrerade i MSB:s databas över brandfarliga gaser och vätskor, se länk här!

Här nedan ges några exempel på de olika kategorierna av brandfarlig vara:

Brandfarlig gas:
Alla gaser som kan antändas vid 20 grader. Gasol och acetylen är vanligt förekommande exempel.

Brandfarliga aerosoler:
Aerosolbehållare som är märkta "brandfarligt" eller "extremt brandfarligt". De flesta sprayburkar innehåller brandfarliga ämnen och betraktas därför som brandfarlig vara.

Brandfarlig vätska med flampunkt lägre än 60 grader:
Förpackningar som är märkta med flamma eller texten "brandfarligt". Flampunkten återfinns i produktens säkerhetsdatablad, kapitel 9. Bensin, spolarvätska, t-röd, lösningsmedel, fotogen, xylen, naftaprodukter, oljefärger, lackfärger och aceton är vanligt förekommande vätskor som har lägre flampunkt än 60 grader. Hit räknas även spillolja!

Brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader (men lägre än 100 grader):
Förpackningar med dessa vätskor är inte märkta med information om att innehållet är brandfarligt. Vanliga exempel är tändvätska, eldningsolja och diesel.

Tillstånd

Vid yrkesmässig hantering, som inte är publik måste du ha tillstånd för hanteringen om mängderna överskrider de som anges i tabellen nedan.

Tillståndsgränser i en industri
Mängderna anges i liter och avser de största mängder som förvaras vid något tillfälle, för gaser avses behållarens och rörledningens volym.
Förvaringsplats Bradfarlig gas Brandfarliga aerosoler Brandfarlig vätska med flampunkt lägre än 60grader Brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader
Inomhus 250 500 500 10 000
Utomhus eller i öppen byggnad 1000 3000 3000 50 000

Det finns några undantag som inte behöver medräknas i mängderna när det gäller industrier:

  1. Bränsle i fordons bränslesystem
  2. Köldmedium i ett aggregat, om köldmediets vikt understiger 30 kg
  3. Gas eller vätska i behållare mindre än 50 ml
  4. Gas i rörledning mellan sista ventilen och förbrukaren.
  5. Gaser som en undre brännbarhetsgräns högre än 13% och har ett brännbarhetsområde som är smalare än 12%.
  6. Ammoniak och andra gaser som klassificerats som kategori 2 i CLP-förordningens bilaga VI.
  7. Vätskor med flampunkt över 35 grader som inte kan underhålla sin egen förbränning.
  8. Vätskor med flampunkt över 60 grader som hanteras i lantbruksverksamhet (exempelvis diesel och eldningsoljor)

Brandfarlig gas

I en industri, verkstad eller liknande får endast dagsbehovet finnas i arbetslokalen. Efter arbetsdagens slut ska gasutrustning samlas på lämplig plats skyddad mot brandpåverkan och lättåtkomliga, tillexempel nära ytterdörren eller i container. Platsen ska vara skyltad. Behållare ska hanteras enligt kraven i AFS föreskrifter om gasflaskor och föreskrifter om gaser.

Brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt gods. Mindre än 500 liter brandfarlig vätska bör stå i plåtskåp, men får även placeras fritt i industrin eller verkstaden. Om mer än 500 liter hanteras kan det krävas ett särskilt rum som är brandtekniskt avskiljt, se tabellen nedan.

Brandfarlig vätska Brandteknisk klass
Klass 1: 500-3000 liter
Klass 2 & 3: 3000-10 000 liter
Lägst EI 30
Klass 1: Mer än 3000 liter
Klass 2 & 3: Mer än 10 000 liter
Lägst EI60

Förutom krav på avskiljning finns det krav avseende invallning vid förvaring av större mängder brandfarlig vätska. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Märkning

Plats för förvaring av brandfarlig vara ska märkas med förbuds och varselanslag. Särskilda skyltar krävs vid förvaring av gasbehållare.

Cistern

För förvaring av brandfarlig vara i cistern finns det en rad krav som måste uppfyllas. Kraven gäller bland annat skyddsavstånd, invallning, brandteknisk avskiljning och regelbunden besiktning. Kraven är olika beroende på var cisternen är placerad och vad den innehåller. Kontakta räddningstjänsten om du har frågor.

Observera att cisterner och lösa behållare som innehåller brandfarliga vätskor får inte samförvaras i cisternrum.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07