Kom igång med SBA!

Att sjösätta det systematiska brandskyddsarbetet och få det att fungera kan inledningsvis verka vara en omfattande och övermäktig uppgift. Men med en genomtänkt strategi och delegering av arbetsuppgifter behöver det inte bli så krångligt. Här får du ett förslag på hur uppstarten av SBA kan genomföras.

Uppstart

Utse en brandskyddsansvarig och tilldela denne resurser och befogenhet. Den brandskyddsansvarige får i uppgift att:

Förbereda uppstartsmöte

Förbered uppstartsmötet genom att om möjligt ta fram:

  • Underlag för brandskyddsbeskrivning, t ex ritningar, brandskyddsdokumentation och utrymningsplaner.
  • Tillbudsrapporter eller exempel på vanliga tillbud.
  • Tillsynsprotokoll från räddningstjänst och andra relevanta myndigheter.

Fastställ vilka personer som ska ingå i brandskyddsorganisationen och ta fram ett förslag på brandskyddsorganisation. Denna kan innehålla t ex brandskyddskontrollanter, anläggningsskötare, föreståndare brandfarlig vara mm.

Kalla till möte

Brandskyddsansvarige sammankallar de som ska ingå i brandskyddsorganisationen till möte.

Genomföra och protokollföra mötet

Viktigt punkter att ta upp på mötet är:

  • Vilka anläggningar som ska ingå i pärmen och vem som ska vara ansvarig för de respektive anläggningarna.
  • Fastställ brandskyddspolicy. Utforma en egen policy eller anta något av de förslag som finns på denna hemsida.
  • Inventering av utbildningsbehov. Se över vilka brand- och sjukvårdutbildningar som är genomförda och fastställ behov av utbildningar (vilka och hur ofta/när de ska genomföras). Detta dokumenteras sedan på utbildningsplanen.
  • Inventering av brandrisker. Undersök om det finns ett behov av en dokumenterad riskinventering. Identifiera de risker som finns i verksamheten som kräver brandskyddsregler. Dokumentera de rutiner och instruktioner som är relevanta för anläggningen. Finns det värdefulla eller viktiga inventarier i verksamheten? Är de skyddade eller kan det bli bättre med regler och rutiner? Säkerställ att information delges till alla som berörs av fastställda rutiner och instruktioner (personalmöte, e-post, anslag etc.).
  • Besluta om rutiner för egenkontroll av brandskydd. Fastställ när och hur många kontroller som ska genomföras under året.
  • Besluta om när uppföljning det systematiska brandskyddsarbetet ska ske

Då mötet är slut bör man ha fastställt vem som...

...upprättar brandskyddspolicy

...dokumenterar brandskyddsorganisationen, dess ansvar och befogenheter

...upprättar verksamhets-, byggnads- och brandskyddsbeskrivning

...dokumenterar riskinventeringen - det vill säga brandrisker och viktig utrustning.

...upprättar brandskyddsregler och instruktioner

...upprättar utbildningsplan

...upprättar kontrollinstruktioner och checklistor

Den eller de som får i uppgift att genomföra ovanstående kan få vägledning på sidorna som handlar om Innehållet i SBA.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07