Omfattning på SBA

Alla verksamheter ska ha SBA i skälig omfattning. Behovet av skriftlig dokumentation av SBA beror på byggnaden, verksamheten, riskbilden och omkringliggande risker. Det kan vara svårt för den enskilde att avgöra vad som anses som skäligt SBA. Räddningstjänsten gör vid tillsynsbesök bedömning om SBA i skälig omfattning bedrivs. Nedanstående nivåer kan ses som riktlinjer för vad som generellt anses som skäligt för olika typer av verksamheter.

Högsta kravnivå SBA
Byggnader, anläggningar och verksamheter med en komplex riskbild och där konsekvenserna vid brand kan bli stor på människa och/eller miljö ställer höga krav på det systematiska brandskyddsarbetet och dokumentationen av det. Samtliga delmoment som beskrivs under Innehållet i SBA ska finnas utförligt dokumenterade.

Exempel på anläggningar inom denna nivå är:

 • Stora sjukhus;vård/omsorg/kriminalvårdsanläggningar i flera plan med många vårdplatser
 • Stora hotell
 • Stora samlingslokaler eller medelstora samlingslokaler med alkoholservering
 • Industrier som omfattas av Sevesolagstiftningen, eller större industrier med hantering av brandfarlig vara och många anställda.
 • Köpcenter
 • Objekt som enligt §2:4 lag om skydd mot olyckor klassas som farlig verksamhet

Normal kravnivå SBA
Byggnader, anläggningar och verksamheter med lägre, men ändock uppenbar, riskbild än ovanstående objekt kräver ett SBA som omfattar samtliga delmoment som beskrivs under Innehållet i SBA. Dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet bör i någon utsträckning beröra samtliga delmoment, men det avgörande är vad som i praktiken åstadkoms.

Exempel på anläggningar inom denna nivå är:

 • Samlingslokaler
 • Hotell
 • Vårdanläggningar
 • Större skolor
 • Medelstora industrier (fler än 20 anställda).

Lägre kravnivå SBA
Byggnader, anläggningar och verksamheter med liten riskbild bör dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete med tyngdpunkt på delmomenten ansvarsfördelning, instruktioner om brandskyddsrutiner och rutiner vid brand eller tillbud samt egenkontroll av brandskyddet, det vill säga delmoment 3, 4 och 7 under Innehållet i SBA.

Exempel på anläggningar inom denna kravnivå är:

 • Mindre skolor, förskolor.
 • Mindre industrier och lager
 • Vårdinrättningar med få vårdplatser
 • Mindre vandrarhem och pensionat
 • Mindre restauranger och samlingslokaler
 • Byggnader med kulturhistoriska värden

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07