SBA-uttryck

Det finns en rad facktermer och uttryck inom ämnesområdet brandskydd som kan vara förvirrande för den oinvigde. Här är en förklaring av några av de vanligast förekommande begreppen.

SBA
SBA står för Systematiskt BrandskyddsArbete. SBA skall bedrivas av alla som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller anläggning. Det innebär att du även i hemmet skall ha ett fungerande SBA, men givetvis i mindre omfattning - det kanske räcker att se till att brandvarnaren fungerar, ha koll på möjliga utrymningsvägar, släcka ljus innan du lämnar bostaden och ha någon form av släckutrustning. Större verksamheter eller byggnader ställer högre krav på ett bra organiserat SBA och ofta måste det dokumenteras för att vara tydligt och möjligt att kvalitetssäkra.

Dokumentation av SBA
Dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet finns ofta samlat i en pärm, men det finns även möjlighet att lagra det digitalt om det passar verksamheten bättre. Dokumentationen skall ses som verktyg och riktlinjer för brandskyddsarbetet och det är viktigt att det revideras regelbundet och sprids till de anställda. Dokumentationen av brandskyddet innehåller i regel brandskyddspolicy, verksamhets- och byggnadsbeskrivningar, riskinventering, regler och rutiner, handlings- och utbildningsplaner och dokument från egenkontrollen av brandskyddet - det vill säga allt som har med SBA att göra!

Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsdokumentationen är ett dokument som beskriver byggnaden ur ett brandtekniskt perspektiv. Sedan 1994 har det enligt bygglagstiftningen varit ett krav att upprätta brandskyddsdokumentation vid nybyggnation, vid större om- eller tillbyggnation eller vid väsentligt ändrad verksamhet. Brandskyddsdokumentationen upprättas av en som är sakkunnig på brandskydd. Brandskyddsdokumentationen kan vara ett bra stöd vid utformningen av SBA och det kan vara smakfullt att inkludera valda delar av brandskyddsdokumentationen i dokumentationen av SBA.

Skriftlig redogörelse för brandskydd
Kallas ibland brandskyddsredogörelse (förkortat BSR). Räddningsverket reglerar vem som ska lämna in den skriftliga redogörelsen till kommunens räddningstjänst. Föreskrifterna SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:3 beskriver vilka som är skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse för brandskydd. BSR är en sammanfattande redogörelse över byggnadens och verksamhetens brandskydd. Räddningstjänsten använder sig av inlämnade redogörelser vid planeringen av tillsynsverksamheten.

Tillsyn
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor har ersatt den tidigare Brandsynen. Till skillnad från brandsyn, som främst var en teknisk kontroll av brandskyddsinstallationer, genomförs tillsyn i form av systemtillsyn där fastighetsägare och nyttjanderättshavare redogör för sitt systematiska brandskyddsarbete och dokumentationen av detta. Viss teknisk kontroll förekommer fortfarande, men då främst i form av stickprovkontroller.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07