Förorenade områden

I miljömålet om en giftfri miljö står det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Miljöbalkens regler om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att halterna är påtagligt högre än de naturliga halterna. Det har ingen betydelse om föroreningarna har hamnat där avsiktligt eller oavsiktligt.

Förorenade områden i Skellefteå

I Sverige finns det idag cirka 85 000 områden med känd eller misstänkt förorening, av dessa ligger ca 700 i Skellefteå kommun. Områdena har identifierats enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och gamla bensinstationer, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.
Förorenade områden kan innebära stora risker för människors hälsa, naturresurser och biologisk mångfald på kort eller lång sikt. Det är därför viktigt att utreda vilka förorenade eller misstänkta områden som finns. I det arbetet ser man även över hur föroreningarna ska hanteras. I kommunen finns flera pågående och planerade saneringsarbeten av förorenade områden.

Undersökningar av Näsudden, Skelleftehamn

Ansvar

Det är i första hand verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som är ansvarig för undersökning och sanering. För att ansvaret ska bli aktuellt måste verksamheten varit i drift efter den 30 juni 1969.
Om verksamhetsutövaren inte finns kvar ansvarar fastighetsägaren. Men då måste fastigheten ha förvärvats efter den 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till eller borde ha känt till föroreningarna vid köpet.
När en privatperson köpt en fastighet gäller ansvaret bara om personen i fråga kände till föroreningen.

Din upplysningsskyldighet

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

Anmälningsplikt vid sanering

En sanering kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna, därför ska du göra en anmälan av saneringen till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan saneringen påbörjas och den ska vara skriftlig.

Saneringar i kommunen

Ett exempel på en stor sanering som utförts i Skellefteå kommun är Scharinsprojektet som finansierades till 90 procent av statliga pengar. Saneringen syftade till att sanera den gamla industrifastigheten i Ursviken från främst arsenik och dioxin.

Läs mer om kommunens efterbehandlingsprojekt

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-07-06