Förorenade områden

I miljömålet om en giftfri miljö står det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Miljöbalkens regler om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att halterna är påtagligt högre än de naturliga halterna. Det har ingen betydelse om föroreningarna har hamnat där avsiktligt eller oavsiktligt. Ofta handlar dessa förorenade områden om gamla industriområden och bensinstationer.

Ansvar

Det är i första hand verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som är ansvarig för undersökning och sanering. För att ansvaret ska bli aktuellt måste verksamheten varit i drift efter den 30 juni 1969.

Om verksamhetsutövaren inte finns kvar ansvarar fastighetsägaren. Men då måste fastigheten ha förvärvats efter den 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till eller borde ha känt till föroreningarna vid köpet.

När en privatperson köpt en fastighet gäller ansvaret bara om personen i fråga kände till föroreningen. Var därför särskilt uppmärksam om du köper en fastighet och vet att det tidigare bedrivits industriverksamhet där.

Din upplysningsskyldighet

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta bygg- och miljökontoret. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta räddningstjänsten.

Anmälningsplikt vid sanering

En sanering kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna, därför ska du göra en anmälan av saneringen till miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan saneringen påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer ska skador och risker undanröjas . Händelsen ska genast anmälas. Kontakta kundtjänst för information.    

Saneringar i kommunen

Ett exempel på en stor sanering som pågår i Skellefteå kommun är Scharinsprojektet som finansieras till 90% av statliga pengar. Saneringen syftar till att sanera den gamla industrifastigheten i Ursviken från främst arsenik och dioxin. 

Läs mer om Scharinsprojektet

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-19