Köldmedier - företagare och föreningar

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Kylentreprenör certifierad för f-gas

Installation, service (läcksökning, kontroll) och skrotning av kylanläggningar får bara göras av företag som är certifierade för f-gas. Kylentreprenörerna hjälper dig även med anmälan till kommunen innan installation. Företag som är certifierade för f-gas vet vad som gäller men du som ägare/brukare av anläggningen bör också känna till reglerna.

Certifiering för f-gas görs av företaget Incert. Kontrollera att det företag som installerar, servar och skrotar din anläggning är certifierat för f-gas. Läs mer på www.incert.se

Ny EU-förordning för f-gas från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen (EU/517/2014) i kraft. Den ersätter den gamla förordningen (EG/842/2006). Vad innebär detta? Jo, vi kommer tillsvidare ha en "gammal" svensk förordning, (SFS 2007:846), som fortsatt gäller. Men den gäller bara där den inte står i strid med den nya europeiska f-gasförordningen. De delar i den svenska förordningen som pekar på den "gamla" europeiska förordningen kommer istället att peka på den nya. En ny svensk förordning beräknas vara klar i slutet av 2015.

Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kg till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kg ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e. I texten nedan på den här sidan beskrivs några av gränserna fortfarande i kg. Det kommer att ändras när den svenska förordningen är anpassad till den nya EU-förordningen.

www.alltomfgas.se finns utförlig information om f-gas och f-gasförordningen.

Anmälningsplikt 

Om du installerar en anläggning som innehåller 10 kg eller mer köldmedium ska detta anmälas till kommunen.

Vid nyinstallation och ombyggnad skall köldmediemängden begränsas i möjligaste mån. Välj ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.

Läckagekontroll

Anläggningar som har köldmedier med hög växthuspåverkan behöver läcksökas i större omfattning och med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan.

 • 3 kg eller mer men MINDRE än 5 ton CO2e (tex R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1:a januari 2015.
 • 3 kg eller mer men MER än 5 ton CO2(e) (tex R404A) får från och med 1:a januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.
 • 5 ton CO2e medför läcksökning minst var 12:e månad. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 12 till 24 månader för 5-50 ton.
 • 50 ton CO2e medför läcksökning minst var 6:e månad. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 6 till 12 månader för 50 – 500 ton.
 • 500 ton CO2e medför läcksökning minst var 3:e månad. Systemet måste utrustas med fast monterad läckagevarningssystem. Läckagevarningssystemets funktion ska kontrolleras minst var 12:e månad. Då det finns läckagevarningssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 3 till 6 månader.

Årlig kontrollrapport

Om du har en anläggning som innehåller 10 kg eller mer köldmedium ska den läckagekontrolleras varje år. Resultatet från den ska rapporteras till kommunen senast den 31 mars efterföljande år. Det år då anläggningen installerats och installationskontroll är utförd behövs ingen redovisning.

Även anläggningar där köldmediemängden är mellan 3 och 10 kg ska genomgå en årlig återkommande kontroll. Någon kontrollrapport behöver dock inte redovisas.

Journalföring

Observera att all påfyllning, återfyllning, läcksökning m.m ska journalföras. Detta gäller dock inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedium.

Skrotning/destruktion

Om du skrotar en anläggning som innehållit 10 kg eller mer köldmedier ska detta meddelas kommunen senast 31 mars året efter.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över anläggningar med 10 kg eller mer köldmedium. Kontrollrapporterna granskas, bland annat för att se att endast tillåtna köldmedier används, att läckagekontrollen skett inom rätt tid, att certifierade kylföretag använts mm. 

Hur du undviker miljösanktionsavgifter

Att tänka på när du är operatör (ägare, brukare) av köldmedia

 • Installation, service (läcksökning, kontroll) och skrotning av kylanläggningar får bara göras av företag som är certifierade för f-gas.
 • Anmäl till kommunen i god tid innan du installerar en köldmedieanläggning. Du måste anmäla all utrustning på 10 kg och mer.
 • Du måste göra en installationskontroll i samband med installation av aggregat. 
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation av den årliga läckagesökningen. Kontrollen ska rapporteras till kommunen senast den 31 mars året efter.
 • Skrotning av kylanläggning ska anmälas till kommunen.
 • Alla läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.

Miljösanktionsavgift – det här gäller

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5000 kr).
 • Om du inte har installerat ett läckageläckningssystem där det krävs (5 000 kr)
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000 kr)
 • Om du inte har informerat (föranmält) till tillsynsmyndigheten (5 000 kr)
 • Om du kommer in med årsrapporten för sent (1000 kr)
 • Om en fysisk person eller ideell förening inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3000 kr)
 • Om en juridisk person som inte är en ideell förening inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (10 000 kr)
 • Avgiften fördubblas om förseelsen upprepas inom 2 år.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07