Avgifter miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnad, miljö kontrollerar olika typer av miljöfarliga verksamheter som industrier, verkstäder och bensinstationer.

Det finns tre olika typer av avgifter för miljöfarlig verksamhet

En fast avgift för tillstånd, anmälan eller dispenser

Alla verksamheter måste betala en avgift då verksamheten startar upp. Det är en engångsavgift.

Årlig fast avgift för tillsyn

För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och är bestämd utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man beräknat att just denna typ av verksamhet kräver. Avgiften omfattar kalenderåret och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas vanligtvis ingen del av avgiften tillbaka.

Timavgift för mindre företag med miljöfarlig verksamhet

En del mindre företag får ingen årlig avgift utan en timavgift efter inspektionsbesöket. Timavgiften är för närvarande 1200 kr/timme (år 2021).

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

Vem bestämmer ?

Det är kommunfullmäktige i Skellefteå kommun som har antagit taxan för tillsyn. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

Taxa inom miljöbalkens område (pdf, nytt fönster)

Miljöbalken taxebilaga 1 (pdf, nytt fönster)

Miljöbalken taxebilaga 2 (pdf, nytt fönster)

Miljöbalken taxebilaga 3 (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-01-20