Avgifter miljöfarlig verksamhet

Miljötillsyn i Skellefteå kommun utförs av Samhällsbyggnad Miljö på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Syftet med besöken är att kontrollera att miljöbalken följs. I Skellefteå kommun görs årligen flera hundra tillsynsbesök, de kan vara föranmälda eller oanmälda.

Enligt miljöbalken ska kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar kommunen ut en tillsynsavgift för bland annat prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Tillsynen är avgiftsfinansierad via timdebitering eller fast årlig avgift och omfattar många typer av verksamheter, alltifrån bostäder, bassängbad och förskolor till bensinstationer och stora industrier.
Skellefteå kommuns taxa bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet.

Det finns tre olika typer av avgifter för miljöfarlig verksamhet

Engångsavgift

En engångsavgift tas ut i samband med prövning av ansökningar och vid handläggning av anmälningar. Det kan till exempel vara i samband med att en anmälningspliktig verksamhet startar upp, vid ansökan om avloppsanordning, installation av en oljecistern eller ansökan om dispenser. Avgiftens storlek bestäms utifrån Taxebilaga 1.

Årlig fast avgift för tillsyn

För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och är bestämd utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man bedömer att just denna typ av verksamhet kräver. Avgiften omfattar kalenderåret och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas vanligtvis ingen del av avgiften tillbaka.

Timavgift

Vissa företag får ingen årlig avgift utan i stället betalas en timavgift efter utförd tillsyn. Avgiften bestäms utifrån faktiskt nedlagda tillsynstid i det enskilda ärendet. Timavgiften är för närvarande 1200 kr/timme (år 2021).

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

Vem bestämmer?

Taxa med avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

Taxa inom miljöbalkens område (pdf, nytt fönster)

Taxebilaga 1 (pdf, nytt fönster)

Taxebilaga 2, fast årlig avgift (förskottsbetalning) (pdf, nytt fönster)

Taxebilaga 3, timavgift (efterskottsbetalning) (pdf, nytt fönster)

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-01-25