PCB och fastighetsägarens ansvar

I lagstiftningen krävs att ägare till en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts under åren 1956–1973, ska inventera polyklorerade bifenyler (PCB) och redovisa resultatet till bygg- och miljökontoret.

Var finns PCB?

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956–73. Det användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i isolerglas och i golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv). Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande.

Sanering av PCB

Vissa typer av fastigheter med en hög halt av PCB ska saneras. I förordning (2007:19) om PCB mm ställs bl.a. krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

Sanering av fog- och golvmassor som innehåller över 500 ppm ska ske senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda eller renoverade 1956–1969, ej industribyggnader.
  • 30 juni 2016 industribyggnader uppförda eller renoverade 1956–1973.
  • 30 juni 2016 övriga byggnader uppförda eller renoverade 1970–1973.
  • 30 juni 2016 invändiga fog- och golvmassor från åren 1956–1973.

Halter under 500 ppm

Vid halter på 50-500 ppm ska sanering ske senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Vid halter under 50 ppm krävs inga åtgärder.

Anmäl innan sanering

Innan saneringen påbörjas ska en anmälan göras till bygg- och miljökontoret. Anmälan ska göras i god tid, senast 3 veckor innan saneringen påbörjas. Vi rekommenderar er att anlita en entreprenör som arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds saneringsmetod.

Bygg- och miljökontoret granskar anmälan och svarar på den med ett beslut. I bland genomförs inspektioner vid saneringen.

30 juni 2008 var senaste dag för redovisning av inventering till bygg- och miljökontoret. Detta gällde alla fastigheter som uppfördes eller renoverades perioden 1956–1973.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-20