PCB - Inventering och handlingsplan

Fastighetsägaren ska märka upp de produkter som misstänks innehålla PCB, låta sanera fog- och golvmassor med PCB och också kontrollera att arbetet genomförs enligt miljöbalkens och arbetsmiljölagstiftningens regler.

Inventering av isolerrutor och kondensatorer

Det finns inget lagkrav att inventera isolerrutor och kondensatorer. Däremot finns ett krav att märka PCB-produkter vilket i praktiken innebär att även dessa behöver inventeras för att märkning ska kunna ske. Läs mer här

Praktiska tips vid inventering av fogar

 • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen
 • Det är bra om inventeringen utförs av eller tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten, t.ex. fastighetsskötaren
 • Studera bygghandlingar, ritningar m.m. om de finns tillgängliga
 • Gå runt byggnaden och sök efter fogmassor mellan fasad och dörrar och fönster, mellan element, mellan olika material, vid balkonger, i naturstensfasader. Notera var fogmassor finns, längd i löpmeter, utseende.
 • Gör en summerande bedömning av totalmängden i byggnaden, om det finns fogmassor av olika utseende och om det var knutet till speciella lägen etc.
 • Notera om sandlådor och/eller trädgårdsland finns inom 50 m från byggnaden och i så fall var
 • Notera var det är aktuellt med provtagning av fogar. Provtagningsresultatet biläggs till inventeringen

Provtagning fog- och golvmassor

För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till laboratorium för analys. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen, så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (t.ex. på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll. Dokumentera även om det inte finns PCB.

 • Byggnader som innehåller mer än 500 mg/kg (500 ppm = 0,05 viktsprocent) PCB i fog- eller golvmassa ska saneras senast 2014 eller 2016 beroende på typ av byggnad
 • Byggnader som innehåller mer än 50 och upp till 500 ppm ska saneras innan byggnads- eller rivningsåtgärd
 • Vid halter under 50 ppm krävs inga åtgärder

En handlingsplan bör innehålla:

 • En beskrivning av var PCB förekommer och bedömda mängder PCB
 • Tidsplan för sanering av fogmassor och golvmassor med PCB
 • Handlingsplan för att ta bort isolerrutor eller andra produkter och utrustning med PCB, t.ex. rutiner vid renoveringar eller ombyggnationer.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07