PCB - Att tänka på vid sanering

Sanering av PCB ska vara genomförd senast 30 juni 2016. Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita entreprenörer som arbetar enligt branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten. Underlag i form av AF-mallar och checklistor finns på www.sanerapcb.nu under rubriken Hjälpmedel.

Anmälan

Saneringen ska anmälas till bygg- och miljönämnden minst tre veckor innan påbörjad sanering. Anmälningsblankett finns högst upp på sidan under Självservice, blanketter och e-tjänster.

Försiktighetsmått

Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita entreprenörer som arbetar enligt branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten. Mer information finns på sidan www.sanerapcb.nu 

 • Sanering av PCB ska göras av fogentreprenörer som arbetar enligt branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Hos SFR finns en lista över vilka som har gått deras utbildning. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten
 • Hyresgäster ska informeras om saneringen
 • En kraftig dammsugare avsedd för ändamålet ska användas för att förhindra spridning av PCB-haltigt damm
 • Spill vid saneringen ska avlägsnas efter varje arbetsdag och hanteras som farligt avfall
 • Marken intill byggnaden ska skyddas genom täckning med geotextilduk
 • Fönster och ventilationsöppningar ska förseglas under saneringen
 • Balkonger ska inte vara tillgängliga under saneringen
 • Samtliga kanter där fogmassan har suttit ska slipas ned minst 2 mm. Ytan ska slipas tills den är slät och utan fogrester i håligheter och skrovligheter
 • Om byggnaden ska rivas ska 2 cm tas bort i jämförelse med 2 mm i punkten ovan
 • Kontrollera att transportör som anlitas har tillstånd från länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall
 • En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls. Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet. Gör kontroller av saneringsarbetet på plats. Begär redovisning av saneringsföretagets egenkontroll och av avfallsmängder och transportdokument.

Återsmittade fogar

Det har visat sig att fogar som redan sanerats ibland återsmittas. Efter en sanering kan det fortfarande finnas så mycket PCB kvar i omgivande material att den nya fogmassan efter en tid förorenas av PCB som ”vandrar” från byggmaterialet till fogmassan. För fogar som återsmittats gäller att de ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB ska märkas med etiketter, så att de tas om hand t.ex. vid reparation eller utbyte av kondensatorn. Detsamma gäller PCB-haltiga rutor, är de hela kan de behållas, men ska förtecknas och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning. Speciella etiketter finns att beställa från Stena Recycling AB i Göteborg. Stena Recycling har e-post, trafo@stenarecycling.se  telefon 010-445 63 50. Deras webbplats är www.stenarecycling.se.

Rivning av byggnad

Vid en rivning av en byggnad ska en anmälan lämnas till bygg- och miljönämnden innan rivningen. En rivningsplan ska vara baserad på en materialinventering som gjorts för att identifiera t.ex. ämnen och produkter som är farligt avfall. Gör alltid en materialinventering innan rivning oavsett om bygg- och miljönämnden kräver rivningsplan eller inte. Vid rivning måste man också ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras som farligt avfall.

Farligt avfall

Allt avfall i samband med sanering av PCB ska samlas upp i slutet emballage med tydlig märkning om att innehållet är förorenat med PCB. Allt PCB-haltigt material/avfall är farligt avfall och ska förvaras skilt från annat avfall enligt Avfallsförordningen (2011:927). Även oljekondensatorer utan PCB är farligt avfall. El-avfall ska enligt förordningen lämnas i sin helhet utan ingrepp i de elektriska komponenterna till förbehandling på godkänd förbehandlingsanläggning. Fogmassa kan vara farligt avfall även p.g.a. för högt blyinnehåll eller asbestinnehåll.  Man kan räkna med att de flesta mörka polysulfidfogmassor är farligt avfall p.g.a. blyinnehållet som brukar vara 1-3 %.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-04-16