PCB - Var hittar man det i byggnader?

PCB kan man hitta i fogmassor, golvmassor, elektrisk utrustning och i isolerrutor.

PCB-polyklorerade bifenyler

PCB kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. År 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt.  Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor mm ska lämnas som farligt avfall. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

PCB kan man hitta i fogmassor, golvmassor, elektrisk utrustning och i isolerrutor.

Fogmassor

Elastisk fogmassa i fasader tätar mot regn och fukt, luftrörelser och ljud. Inomhus tätar massan mot ljud, brand och luftrörelser.  Den kan också ha monterats för utseendets skull eller för att underlätta städning
Exempel på ställen där PCB-haltiga fogmassor kan finnas:

  • I dilatationsfogar (rörelsefogar), exempelvis i tegelfasader eller i byggnader inomhus, för att undvika sprickbildning i byggnaden
  • Mellan betongelement i fasad, i loftgångar med mera samt vid prefabricerade element inomhus, till exempel trappelement eller pelare
  • Runt fasadelement och beklädnadsmaterial av skivor, exempelvis av natursten
  • Runt dörrar och fönster i fasader
  • Runt dörrar, glaspartier och fönster inomhus
  • Under trösklar
  • Mellan trappor och anslutande väggar
  • I mötet mellan olika material
  • Vid balkonger i anslutning till fasad och mellan balkonggolv och sidor
  • Dolt, till exempel bakom plåtfasader och lister runt fönster

Golvmassor

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor från åren 1956–1973. Golvmassorna är halkskyddande med kornighet i ytan och har lagts in i t.ex. storkök och industrilokaler och sprider PCB precis som fogmassor. Många av dessa golv kan dock vara inbyggda och svåra att hitta.

Elektrisk utrustning

PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. I byggnader kan det förekomma kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar. I lysrörsarmaturer som tillverkades på 1960- och 1970-talen var PCB-kondensatorn den mest använda. Sådana finns bland annat i industrilokaler, kontor och garage, det vill säga platser där det finns många armaturer.
På industrier kan de förekomma i mindre transformatorer. Fram till 80-talet var oljekondensatorn den vanligaste typen av kondensator och under 60- och 70-talet var det mycket vanligt att oljan även innehöll PCB. Oftast finns tillverkningsår angivet på armaturer, motorer och även på kondensatorer. Om det inte går att avgöra kondensatorns innehåll bör den klassas som att den innehåller PCB.

Isolerrutor

Isolerrutor består av två glas med en distansprofil emellan och en förseglingsmassa som kan innehålla PCB. PCB kan finnas i svenska isolerrutor från perioden 1956-1973 och importerade till och med 1980. På distansprofilen finns ofta en märkning med tillverkarens namn samt årtal och månad för tillverkning. Svenska isolerrutor tillverkade efter 1973 är PCB-fria. Om tillverkningsår inte kan bestämmas måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Se vidare Svensk Planglasförening, där tester av olika fabrikanters glas finns redovisade. Samtliga isolerrutor från 1956–1980 ska inventeras och dokumenteras för att de senare ska kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte eller vid rivning av byggnader.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07