Tandvårdens miljöpåverkan

Stora delar av det kvicksilver som hamnar i reningsverken kommer från tandvårdskliniker. Även tandläkare som idag inte använder amalgam producerar amalgamavfall när gamla fyllningar borras ur eller rengörs.

Ett första steg för att undvika att kvicksilvret sprids är att installera en godkänd amalgamavskiljare. Nästa steg är att sanera avloppsrören eller att byta ut dessa. Om avloppsrören från en tandvårdsklinik inte är sanerade eller nyligen bytta innehåller de generellt sett så mycket kvicksilver och amalgam att de klassas som farligt avfall.

Kvicksilver är mycket lättrörligt och ansamlas i näringskedjan. Det kan inta brytas ned och hotar både miljön och vår hälsa.Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för avloppsrörens skötsel och hantering. Verksamhetsutövare är den som driver eller äger en tandvårdsklinik men kan också vara en fastighetsägare.

Detta behöver du känna till:

  • Den nuvarande tandläkaren har ett grundläggande ansvar för den pågående verksamheten.
  • Fastighetsägaren har ansvar vid stamrenovering eller högtrycksspolning av avloppsstammar.
  • Godkända amalgamavskiljare ska finnas vid behandlingsstol samt vid diskho, vask eller motsvarande plats för rengöring av amalgamkontaminerad utrustning.
  • Avloppsrör och innehållet är farligt avfall när de har tjänat ut och ska vara märkta med varningsetikett fram till att de är åtgärdade. 
  • Anmäl till bygg- och miljökontoret minst sex veckor innan stamrenovering eller högtrycksspolning! Att spola ut avlagringarna av amalgam och kvicksilver eller demontera rören utan att se till att allt tas om hand som farligt avfall är förbjudet. Anmälningsblankett hittar du under fliken blanketter längst upp på den här sidan.
  • Kontakta bygg- och miljökontoret om du planerar att lägga ner din tandvårdsklinik. I de flesta fall krävs en sanering av avloppsrören vid nedläggning.
  • Om stammar ska bytas ut eller väsentligt förändras  krävs bygglov.

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Genom att känna till lagstiftningen och följa Tandvårdens miljöguide kan du få ett fungerande miljöarbete på din klinik. Tandvårdens miljöguide är framtagen av Stockholms miljöförvaltning men kan tillämpas på alla tandläkarkliniker oavsett lokalisering.

Här hittar du Stockholms miljöförvaltnings Tandvårdens miljöguide 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07