Att tänka på vid anbudslämning

Här kan du ta del av nyttiga tips på vad du ska tänka på när du lämnar ett anbud.

Hämta upphandlingsdokument

 • Hämta upphandlingsdokumenten på e-avrop.com till den upphandling som du är intresserad av
 • Tänk på att den som hämtar ut upphandlingen får all mejlkonversation, frågor och svar samt eventuella meddelanden
 • Gå igenom upphandlings­dokumenten noggrant i god tid

Frågor och svar

 • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsdokumentet under anbudstiden
 • Om du har några frågor kring upphandlingen ska de ställas via e-avrop
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlings­processen, och endast skriftliga svar i e-avrop är bindande.
 • Alla frågor och svar publiceras löpande för att ge alla anbudsgivare exakt samma information
 • Håll dig uppdaterad om alla eventuella ändringar i underlaget, genom att läsa eventuella komplett­eringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden

Att tänka på vid anbudslämning

 • Läs upphandlingsdokumenten noggrant, svara utförligt på det som ska beskrivas, vi kan bara ta hänsyn till det ni skrivit i anbudet inte vad vi eventuellt känner till sedan tidigare
 • Alla frågor som ställs i upphandlingsdokumenten måste besvaras. Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) går det inte att komplettera anbudet i efterhand
 • Uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav: Om en ESPD finns med (öppet förfarande) kan man välja att bifoga ESPD:n som preliminär försäkran om att uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav uppfylls, bevis ska skickas in på anmodan
 • Alternativt kan bevisen att uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav uppfylls skickas in direkt. ( exempel Bilaga Sanningsförsäkran, Svarsformulär
 • Kvalificeringskrav: läs kvalificeringskraven i bilaga skakrav ordentligt, svara utförligt på de krav som ska beskrivas så att man kan utläsa av ert svar att kvalificeringskraven uppfylls, exempel i kommande bilder, vi kan bara ta hänsyn till det ni skrivit i anbudet inte vad vi eventuellt känner till sedan tidigare
 • Ska-krav: Kontrollera att ni uppfyller alla ska-krav. Anbud som inte uppfyller alla ska-krav går inte vidare till utvärdering
 • Om det finns en ESPD kan anbudsgivaren välja att sicka in ESPD:n eller bifoga bilagorna som efterfrågas för kvalificering i bilaga ska-krav         ( vanligtvis Svarsformulär referenser, sanningsförsäkran) 
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlings­dokumenten
 • Kontrollera alla viktiga datum
 • Bifoga alla dokument, intyg och bilagor som efterfrågas
 • Undvika att lämna information och bilagor som inte efterfrågas
 • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumenten och se till att ni uppfyller dem
 • Sammanställ alla bilagor som ska bifogas med anbudet, använd svarsblanketter om de finns med i upphandlingsdokumenten
  Besvara anbudsformulär ( finns under lämna anbud)
 • Du bör inte lämna in ditt anbud innan sista dag för att besvara frågor har passerat. Det kan komma in en fråga som gör att vi måste ändra våra ska-krav och då måste du ändra ditt anbud. Sista dag för frågor står angivet i annonsen
 • Se till att lämna in anbudet i tid. Anbud som kommer in för sent kommer inte att prövas
 • Anbudet kan återtas, korrigeras och lämnas på nytt fram till 23.59 sista anbudsdag

Skicka in anbudet

 • Skicka in anbudet elektroniskt via www.e-avrop.com
  Tänk på att den som har skickat in anbudet får all mejlkonversation om upphandlingen, begäran om eventuella förtydliganden, tilldelningsbesked osv.
 • Du får ett kvitto på att ditt anbud har skickats in
  Du får ett meddelande när anbudet är öppnat
 • När anbudstiden har gått ut görs en anbudsprövning av samtliga mottagna anbud
 • När resultatet av upphandlingen är klart skickas ett tilldelningsbeslut till alla leverantörer som har lämnat anbud
 • Tidigast tio dagar efter tilldelningsbeslutet skrivs avtal med den vinnande leverantören, under förutsättning att ingen överklagar beslutet


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-12-04