Välkommen till Norrhammarskolan

Norrhammarskolan är en skola med cirka 450 elever fördelade mellan förskoleklass upp till årskurs 9. För oss är det självklart med samarbete, integration och utveckling.

Norrhammarskolan har ett bra läge, nära centrum men vi har även hela Vitbergsområdet runt knuten, vilket gör att vi kan nyttja naturen, kulturen och de många idrottsanläggningarna som en naturlig del av vår undervisning. Vi har också gångavstånd till muséet, stadsbiblioteket, Eddahallen, Nordanå och teatern. 

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Norrhammarskolan arbetar för ett formativt förhållningssätt i ett 1-16-perspektiv, där vi möter barnet/eleven med ett gemensamt synsätt, gemensamt språk, en igenkännande och trygg lärmiljö och med barnets och elevens bästa i fokus.

Personalen på Norrhammarskolan har hög behörighetsnivå och samarbetar i olika konstellationer för att synliggöra lärprocessen och göra den så likvärdig som möjligt. Detta ser vi som en kvalitetssäkring för ökad måluppfyllelse utifrån läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Våra kompetenta elevhälsateam arbetar ur ett förebyggande perspektiv, nära och kontinuerligt med eleverna och övrig personal. De arbetar för att eleven ska må så bra som möjligt, nå sitt bästa jag och känna sig trygga i skolmiljön.

Vår verksamhetsidé

Skolans verksamhetsidé vilar på formativ, kollegial och kollaborativ grund med fyra stöttepelare; ett digitalt-, ett hälso-, ett estetiskt- och ett vetenskapligt perspektiv. 

Vår vision

Norrhammarskolans gemensamma vision är att vi tillsammans skapar en verksamhet där varje individ har god självkänsla, tilltro till sin förmåga, fungerar väl i samspel med andra, har en hållbar lärmiljö, har goda kunskaper för fortsatt lärande och en positiv framtidstro.

Vår värdegrund

Skolan har en gemensam värdegrund och arbetar kontinuerligt med normer och värderingar. Vi jobbar vi för allas lika värde och rätt att vara olika. Vi har likabehandlingsteam som arbetar förebyggande och med åtgärder för att trygga elevers rättigheter till sin sfär, sin arbetsro och trygg inomhus- och utomhusmiljö.

En nyckel till att säkerställa likvärdigheten är det kollegiala samarbetet gällande planering, utförande av lektioner och samrättning. Flexibel resursfördelning, formativt förhållningssätt, dela-kultur och kontinuerlig utvärdering för att kunna möta elevernas behov är en annan del i likvärdighetsarbetet.

Vi har en mycket god trivsel bland eleverna och en stabil och utbildad personal, som visar sig i goda elevresultat när det gäller kunskap och färdigheter. Vi brinner för att skapa ett gemensamt formativt förhållningssätt, där eleven alltid är i fokus, där arbetsglädje och goda skolresultat främjar elevens fortsatta utmaningar.

Vi arbetar utifrån ett igenkännande perspektiv där eleven ska känna igen undervisningen var än denne befinner sig för att skapa så trygga lärmiljöer och stadieövergångar som möjligt. Vi arbetar i arbetslag och med hemområden eller hemklassrum för att skapa struktur, trygghet och en hållbar lärmiljö. Vi är stolta över den verksamhet vi bedriver, men arbetar alltid utifrån att utveckla olika områden som till exempel ökad läskunnighet, motivation, digitalisering och hälsoperspektiv.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2021-03-10
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer