Marias magisteruppsats bekräftar äldreomsorgens väg

Publicerad 2017-10-03

Under några år har Maria Stenmark, utvecklingsledare Samhällsbyggnad, studerat deltid via Mittuniversitetet vid sidan av sitt arbete på Skellefteå kommun. I somras gick hon upp med sin magisteruppsats i kvalitet och ledarskapsutveckling: Storskalig förändring i komplexa system - utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensiv kvalitetsutveckling i en kommun. Ett arbete som baseras på Skellefteå kommuns storskaliga förändringsarbete.

Marias uppsatsarbete är en fortsättning och fördjupning av den skrift som äldreomsorgen sammanfattat kring de senaste tre årens förändringsarbete Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt - Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun. En skrift som Maria också varit med och skrivit.
- Under arbetet med skriften såg jag att en faktisk kulturförändring verkligen händer på riktigt, mitt framför våra ögon. En genomgripande förändringsprocess genomsyrar hela organisationen som handlar om att etablera ett ständigt reflekterande och lärande utifrån att alltid göra sitt bästa utifrån den äldreomsorgen finns till för., säger Maria Stenmark.


Maria menar att det finns en tydlig koppling till vetenskap i den förändringsresa som bedrivs, något som ger trygghet och kraft i alla de steg en förändringsprocess innebär.
- Jag har också sett att systemtänkandet har gått från att vara ett tänkande till att vara ett systemagerande. Från systems thinking till systems acting.


En ovanligt omfattande uppsats

Syftet med Marias magisteruppsats är att bidra med kunskapsutveckling kring storskalig förändring för att skapa en ökad organisatorisk förmåga för offensiv kvalitetsutveckling. Några av de forskningsområden som arbetet berör är förändringsprocesser, storskalig förändring, komplexitet, offensiv kvalitetsutveckling, förändringsledning.

Maria berättar att hennes uppsats kom att bli relativt omfattade.
- Det förändringarbete som pågår inom äldreomsorgen sker i stor skala och det var ett medvetet beslut att försöka fånga rörelsen i hela systemet, trots komplexiteten. Det har varit en utmaning, men tack vare äldreomsorgens transparens och vilja att dela med sig av vad som händer har det fungerat bra.

 

Fortsätta på inslagen väg

Utifrån sitt arbete har Maria identifierat framgångsfaktorer och förslag på fortsatt fördjupat arbete. Hon menar att många initiativ är påbörjade och redan visar effekt, medan andra aktiviteter kan justeras och förfinas för att ge än bredare spridning. Äldreomsorgschef Ejja Häman Aktell håller med Maria och tycker att magisteruppsatsen speglar verksamhetens påbörjade förändringsresa väl.
- När vi nu tagit del av Marias arbete ser vi att vi är på rätt väg. Vi gör rätt saker, nu handlar det om att hålla i och hålla ut, att ha följsamhet till det vi bestämt. Forskning är betydelsefull för att få den strategiska att hänga ihop med det operativa. Så att vi vet att vi fokuserar rätt för den vi finns till för, säger Ejja.

- Utifrån mina studier är min rekommendation för äldreomsorgen att fortsätta sitt arbete med att etablera en kultur för ständigt lärande men också att ta lärandet en nivå till, till att utmana sig i och etablera ett innovativt beteende och strukturer för att stötta detta.  Också att fortsätta med systemtänkande i praktiken genom att satsa på samverkan och samarbetet internt och externt med kundens fokus i fokus, säger Maria.


Kan vinna pris

Mycket av det Maria belyst genom sin uppsats om Skellefteås äldreomsorgs utmaning i att leda i förändring i komplexa system är nytt inom forskningen kring kvalitetsutveckling. Marias arbete har därför uppmärksammats i landet och har också möjliget att vinna Olle Jonsson-priset som årets uppsats inom kvalitetsutveckling. Vinnare utses under hösten.
- Det känns fantastiskt roligt att ha kunnat bidra till kunskapsutveckling inom förändringsledning i komplexa system och kvalitetsutveckling. Det kommer att behövas dokumenterade goda exempel då Sveriges alla kommuner står inför samma utmaningar kommande år. Förändringstakten ökar vilket kommer att ställa nya krav på chefer och ledare in om offentlig sektor.  Att dokumentera och sprida kunskap är ett bidrag som andra kan ha stor nytta av, avslutar Maria.

 

Läs mer:

Här kan du ta del av Maria Stenmarks magisteruppsats

Här kan du ta del av äldreomsorgens skrift