Ökande intresse för Skellefteå

Publicerad 2018-05-30

Maj var en spännande månad med många intressanta besök. Vi ser nu att vi drar till oss allt mer intresse från omvärlden. Men först i månadens nyhetsbrev ska det handla om näringslivsklimatet.

Kristina Sundin Jonsson 

Ett gott företagsklimat är centralt för vår tillväxt och våra skatteintäkter och därför också en avgörande faktor för att kunna erbjuda invånarna bästa möjliga välfärd.

Vi har tidigare kunnat konstatera från olika mätningar att vi har haft mycket att utveckla när det gäller företagsklimatet. Såväl när det gäller dialogen med näringslivet som hur vi kan utveckla vår service och myndighetsutövning.

Utvecklingsarbetet pågår för fullt. Ett initiativ som startade förra året är exempelvis den återkommande interna utbildningen som syftar till att utveckla servicen, bemötandet och tillgängligheten för Skellefteås näringsliv. Det är glädjande att arbetet ger resultat.

Både i SKL:s servicemätning Löpande insikt och Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning har Skellefteå kommun förbättrat sina betyg. Enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning i år gav företagarna Skellefteå kommun betyget 3,4, vilket placerar Skellefteå på rikssnittet. Det är en rejäl ökning jämfört med tidigare år.

Undersökningar ger förstås inte en fullständig bild, men jag tror vi kan se de som en indikation på att flera års arbete börjar ge frukt. Att Skellefteå just nu utvecklas för fullt bidrar säkert till resultatet, men jag tror också att kommunen och näringslivet nu möts på fler arenor. Mycket av den spännande tillväxt som sker just nu skulle inte vara möjlig om inte företagen och kommunen drog åt samma håll. Vi är på rätt väg, men mycket återstår att göra.

T2 och Campus viktiga för framtiden

Kompetensförsörjning är och kommer att vara i fokus under de kommande åren. Etableringen av batterifabriken Northvolt Ett ställer förstås extra stora krav på oss att hitta arbetskraft, men de flesta branscher och arbetsgivare har i dag ett växande behov av medarbetare. Såväl offentliga som privata arbetsgivare. Här behöver vi nya initiativ och modeller.

T2 College är ett sådant exempel. Den nya trä- och teknikarenan på Campus invigdes i april och tack vare ett unikt samarbete mellan ortens trä- och industriföretag och gymnasiekontoret är nu Skellefteå betydligt bättre rustat för att tillgodose industrins behov av välutbildad arbetskraft.

Vårt Campusområde utgörs idag av en kreativ mix av olika kompetenser, forskning och högre utbildning. Vilken roll kommer vårt Campus att ha i Skellefteås fortsatta utvecklingsarbete och hur kan verksamheterna på området bidra till att stärka det livslånga lärandet? För att fånga upp viktiga framtidstankar har Skellefteå kommun och Skellefteå Science City genomfört dialogmöten där ett stort antal initierade människor från näringslivet, universiteten, civilsamhället och kommunen har bidragit med sina visioner. Idéerna kommer att sammanställas och presenteras i höst.

Det är så vi utvecklar Skellefteå. Tillsammans.

Ökat intresse

Vi har ett ökande intresse från omvärlden inom många olika områden. Maj månad var inte något undantag.

Bland annat hade vi besök av regeringskansliet som ville träffa Skellefteå kommun för att diskutera etableringen av den nya myndigheten för digital förvaltning – i kortform DIGG – som ska ligga i Sundsvall.

Under besöket fick Skellefteå kommun möjlighet att framföra synpunkter, behov och idéer kring myndighetens kommande uppdrag och hur vi kan samverka på bästa sätt för att uppnå en bättre välfärd i Sverige.

Utmaningar saknas inte. Vi ska erbjuda en effektiv service och välfärd till de allt fler invånarna samtidigt som samhället förändras allt snabbare. Därför är det viktigt att ligga i framkant. Genom ett ökat fokus på innovation kan vi skapa nya hållbara lösningar för vår unika geografi och demografi som vi sedan kan föra ut i vår omvärld. Det handlar om en kulturförändring. Vi är i ett läge där vi ständigt behöver fundera på hur vi ska arbeta för att kunna möta framtiden på bästa sätt.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) var ett annat välkommet besök i maj. Under temat ”hur skapar vi attraktiva livsmiljöer”, fick akademin under två dagar lära sig mer om vårt strategiska arbete med trä och hållbar utveckling och ta del av pågående utvecklingsarbeten mellan kommun, akademi och näringsliv. En viktig slutsats var att en hållbar framtid kommer att handla om att hitta verktyg i vardagen som kan beskriva hur vårt arbete inte bara bidrar till att Skellefteå blir bättre utan också bidrar till de globala hållbarhetsmålen och de prioriterade nationella målen. Helhetssyn behöver genomsyra allt det vi gör.

Ett samhälle i förändring

Den här veckan får svenska folket broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” hem i brevlådorna. Senaste gången broschyren skickades ut var år 1961. Drygt 50 år sedan. Mycket har hunnit hända sedan dess.

Just nu genomförs också krisberedskapsveckan i Sverige. Denna årliga kampanj ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Vi deltar i kampanjen tillsammans med länsstyrelsen och Västerbottens övriga kommuner.
I samband med kampanjen lyfts även den så kallade ”krislådan” fram.

Kommuninvånarna uppmanas att förbereda sina hushåll på en samhällskris genom att skaffa en krislåda. I lådan förvaras saker och livsmedel som kan vara bra att ha om en samhällskris skulle uppstå. Det kan handla om ett längre strömavbrott som gör att vattnet eller värmen försvinner. Att ha beredskap är bra.

Lär dig mer om krislådan (Skellefteå kommuns webbplats)

Skellefteå i förändring

Alltid lika inspirerande att ta del av allt som pågår i Skellefteå just nu.

Utforska webbplatsen Skellefteå växer.

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef